Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

ВСТУП (2 години)

Урок № 2 Географічні дослідження території України.

Мета уроку: навчальна: ознайомити учнів із географічними відомостями про територію України, що збереглися з минулих часів; сформувати знання про внесок у дослідження України Геродота, Г. Л. де Боплана, С. Рудницького, пояснити особливості сучасних географічних досліджень; розвивальна: розвивати вміння самостійно працювати та здобувати знання; розвивати логічне мислення, розумову активність; виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: наводити приклади географічних досліджень території України у минулому і тепер; характеризувати внесок Геродота, Г. Л. де Боплана, С. Рудницького у дослідження України; пояснювати особливості сучасних географічних досліджень.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Перевірка домашнього завдання

Учні вибірково зачитують твори за темою «Яке значення для мене мають географічні знання про Україну та рідний край?». Учитель організовує обговорення.

ü Бліцопитування

1. Пригадайте, які давньогрецькі дослідники займалися вивченням території України.

2. Люди яких професій робили внесок у дослідження України в давні часи?

3. Як ви вважаєте, чи потрібні сьогодні географічні дослідження в Україні?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Завдання

Поясніть зміст крилатого вислову, що належить випускнику Ніжинського ліцею вищих наук М. Гоголю: «Багато чого в історії пояснюється географією».

(Учні висловлюють припущення.)

ü Вступне слово вчителя

Оскільки основні етапи історії країни перебувають у прямому зв'язку з її географічними дослідженнями, варто звернутися до здобутків історичної географи та дізнатися, як відбувалося вивчення території нашої країни в різні історичні епохи.

Також сьогодні ви дізнаєтеся, які дослідження здійснюють сучасні українські вчені-географи.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вивчення території України в минулі часи (с. 10)

ü Розповідь учителя

2. Дослідження території України в період становлення наукової географії (с. 11)

ü Запитання

І варіант

ü Робота з підручником

II варіант

ü Розповідь учителя

3. Що сьогодні досліджують географи в межах України (с. 12)

ü Робота в групах

ü Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Тестові завдання

1. Укажіть автора перших топографічних карт території України.

А С. Рудницький

Б Геродот

В Г. Л. де Боплан

Г В. Вернадський

2. Який учений є засновником української наукової географії?

А С. Рудницький

Б П. Чубинський

В Птолемей

Г Г. Л. де Боплан

3. Яку річку Геродот у праці «Скіфія» назвав Борисфеном?

А Дунай

Б Дністер

В Південний Буг

Г Дніпро

4. Укажіть документ, у якому вперше згадується назва «Україна».

А «Скіфія»

Б «Повість минулих літ»

В «Опис України»

Г «Курс фізичної географії»

5. Укажіть назву організації, яка в XIX ст. почала проводити різноманітні статистичні, географічні, історичні, етнографічні та лінгвістичні дослідження на території України.

А Український науково-дослідний інститут географії та картографії

Б Національна Академія наук України

В Український гідрометеорологічний інститут

Г Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

ü Проблемні запитання

1. Чим відрізняються сучасні географічні дослідження території України від географічних досліджень у XVIII—XIX ст.?

2. Які географічні дослідження України стануть, на ваш погляд найбільш актуальними в майбутньому?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Сьогодні ви дізналися, як розвивалися та накопичувалися географічні знання про Україну. Для здійснення навчальної мети ви скористалися досягненнями історичної географії, ознайомилися зі здобутками видатних дослідників, побували в ролі вчених-географів та виявили найбільш актуальні напрямки сучасних географічних досліджень. (Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 2 підручника.

2. Складіть чотири тестові завдання за текстом параграфа.

3. Творче завдання (за бажанням). Складіть кросворд «Географічні дослідження території України».

4. Підготуйте папку з файлами «Моє географічне портфоліо», в яку складатимете свої творчі роботи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити