Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

Урок № 21 Корисні копалини України. Загальна характеристика.

Мета уроку: навчальна: узагальнити та систематизувати знання про рельєф та його утворення; актуалізувати знання про корисні копалини та їх класифікацію; сформувати знання про загальні особливості корисних копалин України; вдосконалювати практичні уміння та навички працювати з картами атласу; розвивальна: розвивати інтелект учнів, уміння аналізувати, класифікувати, порівнювати, робити висновки; розвивати вміння працювати самостійно; виховна: виховувати патріотизм, любов до України, почуття гордості та відповідальності за природні багатства надр.

Обладнання: підручник, тектонічна карта України, карта «Мінерально-сировинні ресурси», атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: наводити приклади корисних копалин щодо їх використання; встановлювати зв'язки корисних копалин із тектонічними структурами, геологічною будовою території.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Тестові завдання

1. Укажіть назву процесу накопичення продуктів руйнування.

А денудація               

Б водна ерозія           

В акумуляція              

Г вітрова ерозія

2. Яка карта відображає походження типів рельєфу та закономірності їх розміщення?

А фізична                  

Б геологічна               

В тектонічна              

Г геоморфологічна

3. У якій частині України найвірогідніше можна зустріти вулканогенні форми рельєфу?

А на Поліській низовині               

Б у Карпатах                               

В у межах Донецької височини

Г у межах Придніпровської височини

ü  Перевірка домашнього завдання

Учні виступають із повідомленнями про унікальні форми рельєфу в Україні, їхнє походження, розташування, ступінь охорони.

ü  Бліцопитування

1. Що називають корисними копалинами?

2. На які види поділяють корисні копалини за агрегатним станом? за походженням? за використанням у господарстві?

3. Наведіть приклади використання різних груп корисних копалин у різних сферах господарської діяльності.

4. Від чого залежить розміщення корисних копалин у земній корі?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Поняття «корисні копалини» вам знайоме з попередніх курсів природознавства і географії. Для чого людям потрібні корисні копалини? Чому їх наявність є дуже важливою для будь-якої держави? (Учні висловлюють припущення.)

Корисні копалини, або мінеральні ресурси, відіграють дуже важливу роль у розвитку господарства країни, в її економічній незалежності. Вони є багатством країни — головною матеріальною основою господарської діяльності людини.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Класифікація корисних копалин (с. 81)

ü Розповідь учителя

2. Загальна характеристика корисних копалин України (с.82-83)

ü  Розповідь учителя

ü  Робота з картою

3. Встановлення закономірності розміщення різних типів корисних копалин на території України

ü  Завдання

ü  Розповідь учителя

ü  Практична робота 4 (завершення)

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Запитання

1. За якими ознаками класифікують корисні копалини?

2. На які групи поділяють корисні копалини залежно від їхнього використання?

3. Які закономірності розміщення основних груп корисних копалин у надрах земної кори ви виявили?

4. Які групи корисних копалин виявлені в надрах України?

5. Які корисні копалини поширені у нашій місцевості?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Виконання завдань практичної роботи допомогло вам переконатися в тому, що геологічна будова території України та її тривалий розвиток обумовили різноманіття і багатство корисних копалин, родовища яких розташовані у певній залежності від розміщення тектонічних структур. На наступному уроці ви визначатимете забезпеченість України різними групами корисних копалин.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 17 підручника.

2. На контурній карті, де були вказані основні форми рельєфу та тектонічні структури, позначте розташування відповідних корисних копалин.

3. Випереджальне завдання. Завершіть роботу в групах і підготуйтеся до захисту проектів «Корисні копалини України» за своїми темами.

4. Здійсніть дослідження за темою «Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті».

Мета уроку: навчальна: сформувати знання учнів про внутрішні та зовнішні рельєфоутворюючі чинники і процеси; ознайомити з основними типами рельєфу за походженням; сприяти розумінню ролі неотектонічних рухів у формуванні рельєфу; розвивати уміння аналізувати геоморфологічну карту; розвивальна: розвивати уміння працювати з картографічними джерелами знань, аналізувати інформацію, робити висновки; формувати осмислене ставлення до виконання роботи, аналітичний погляд; виховна: виховувати уважність, самостійність, інтерес до вивчення теми.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати роль неотектонічних рухів у формуванні рельєфу; наводити приклади типів рельєфу за походженням, оцінювати вплив людини на рельєф.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Картографічний практикум

Учитель показує основні форми рельєфу України, учні називають їх.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

На попередніх уроках теми ви дізналися про розташування основних форм рельєфу України та виявили головні причини, що обумовили їхнє походження.

Вам відомо, що формування основних форм рельєфу обумовлено тектонічними рухами: у місцях активних підняттів утворюються гори, у зонах опускань — морські чи океанічні басейни, западини, прогини. Але тектонічні рухи відбувалися не лише в давні часи, а й на новому етапі (найчастіше у неогеновому та четвертинному періодах), тривають вони й зараз — це неотектонічні рухи. Саме неотектонічні рухи у взаємодії із зовнішніми силами Землі утворюють той рельєф, який ми спостерігаємо.

Отже, сьогодні перед вами стоїть низка завдань, а саме: дослідити рельєфоутворюючі чинники та процеси; виявити роль неотектонічних рухів у формуванні рельєфу; вивчити, які основні типи рельєфу за походженням набули поширення в Україні.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Рельєфоутворюючі чинники та процеси (с. 77)

ü  Розповідь учителя

ü  Запитання

2. Роль неотектонічних рухів у формуванні рельєфу (с. 77)

ü  Розповідь учителя

3. Типи рельєфу за походженням (с. 78)

ü  Робота з підручником

4. Діяльність людини і рельєф (с. 80)

ü  Повідомлення учнів

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Запитання

1. Які чинники та процеси зумовлюють утворення різних форм рельєфу?

2. Що таке неотектонічні рухи? Яку роль відіграють неотектонічні рухи у формуванні сучасного рельєфу України?

3. Що таке денудація та акумуляція?

4. Які типи та форми рельєфу поширені в Україні? у вашій місцевості?

5. Які антропогенні форми поширені у вашій місцевості?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Сучасні форми і типи рельєфу України утворилися внаслідок складної взаємодії рельєфоутворюючих процесів. Дослідження цих процесів допомогло вам виявити походження та пояснити розташування різних форм рельєфу на території України. (Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 16 підручника.

2. Пошукове завдання. Дізнайтеся про унікальні форми рельєфу в Україні, з'ясуйте їхнє походження, розташування, ступінь охорони, підготуйте повідомлення.

3. Випереджальне завдання. Об'єднайтеся у п'ять груп та розпочніть роботу над проектом: І група — «Паливні корисні копалини України (вугілля)».

II група — «Паливні корисні копалини України (нафта, природний газ)»,

III група — «Паливні корисні копалини України (альтернативні види палива: сланцевий газ, горючі сланці, торф)», IV група — «Рудні корисні копалини України» (залізні та марганцеві руди)», V група — «Нерудні корисні копалини України».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити