Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 4. ҐРУНТИ ТА ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ

Урок № 33 Ґрунти.

Мета уроку: навчальна: сформувати знання учнів про умови ґрунтоутворення та чинники, що впливають на родючість ґрунтів; ознайомити з картою ґрунтів України; сприяти розумінню закономірностей поширення різних типів ґрунтів у межах України; вдосконалювати практичні уміння та навички аналізувати карти атласу; розвивальна: формувати науковий світогляд, розумову активність; вдосконалювати уміння працювати з мультимедійними джерелами знань, аналізувати інформацію; виховна: виховувати любов до природи та своєї землі; сприяти розумінню важливої ролі ґрунтів, необхідності їх ощадливого використання.

Обладнання: підручник, фізична карта України, карта ґрунтів України, атлас, зразки ґрунту із різною структурою.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: називати основні чинники ґрунтоутворення; наводити приклади ґрунтів різних типів; пояснювати умови ґрунтоутворення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Бліцопитування

1. Особливості яких природних компонентів ви вивчали на попередніх уроках теми?

2. Які ще природні компоненти вам відомі?

3. Що таке ґрунт?

4. Чим ґрунт відрізняється від гірської породи?

5. Наведіть приклади відомих вам типів ґрунтів.

6. Що вам відомо про ґрунти України?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Здавна українці працювали на землі. Завдяки важкій праці хліборобів упродовж багатьох століть розвивалася наша країна. Любов та повага до землі-годувальниці відображена у картинах та поетичних рядках.

Таке багатовікове шанування українцями своєї землі обумовлене її унікальною властивістю — родючістю.

Які умови потрібні для формування ґрунтів та від чого залежить їх родючість? Які ґрунти поширені на території України? Сьогодні на уроці ви знайдете відповіді на всі ці запитання.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Умови ґрунтоутворення (с. 135)

ü Розповідь учителя

ü Запитання

2. Склад і структура ґрунту (с. 136)

ü Розповідь учителя

3. Ґрунтові горизонти та ґрунтовий профіль (с. 137)

ü Розповідь учителя

ü Завдання

4. Аналіз карти ґрунтів України (с. 138)

ü Робота з картою

ü Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Тестові завдання

1. Укажіть основну закономірність поширення типів ґрунтів на рівнинах України.

А вертикальна поясність

Б широтна зональність

В довготна зональність

Г азональність

2. Який учений є засновником ґрунтознавства?

А О. Воєйков

Б В. Вернадський

В Б. Срезневський

Г В. Докучаєв

3. Який спосіб картографічного зображення передає інформацію про закономірності поширення різних типів ґрунтів України?

А якісного фону

Б ізоліній

В картограм

Г точковий

4. Ґрунт якої структури є найбільш сприятливим для зростання рослин?

А грудкуватий

Б горіхуватий

В пластинчастий

Г безструктурний

5. Як називають перший від поверхні ґрунтовий горизонт?

А вимивний

Б вмивний

В гумусовий

Г материнський

6. Які ґрунти є найпоширенішими на території України?

А сірі лісові

Б чорноземи

В дерново-підзолисті

Г каштанові

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Головною властивістю ґрунту є родючість. Саме цим ґрунт і відрізняється від гірських порід. Тепер ви знаете, від чого вона залежить та які умови необхідні для утворення ґрунту. На наступному уроці ви будете досліджувати поширення та властивості різних типів ґрунтів України.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 27 (с. 134—136) підручника.

2. За картою ґрунтів визначте, які типи ґрунтів поширені у нашій місцевості.

3. Опишіть профіль одного з типів ґрунту нашої місцевості.

4. Випереджальне завдання. Здійсніть дослідження «Вплив людини на родючість ґрунтів». Результати оформте у вигляді таблиці.

ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТІВ

позитивний

НЕГАТИВНИЙВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити