Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 4. ҐРУНТИ ТА ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ

Урок № 34 Основні типи ґрунтів України. Практична робота 8 «Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України».

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про ґрунти, чинники та умови ґрунтоутворення; сформувати знання про особливості поширення та властивості основних типів ґрунтів України; вдосконалювати практичні уміння працювати з картою ґрунтів, підручником; розвивальна: розвивати здатність діяти за заданим алгоритмом, порівнювати, класифікувати; розвивати вміння працювати самостійно, аналізувати інформацію, отриману із різних джерел; виховна: виховувати любов до природи та своєї землі; сприяти розумінню важливої ролі ґрунтів, необхідності їх ощадливого використання.

Обладнання: підручник, карта ґрунтів України, атлас, зразки різних типів ґрунтів України.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: наводити приклади ґрунтів різних типів, характеризувати ґрунтові ресурси України та пояснювати особливості поширення ґрунтів; аналізувати карту ґрунтів України; робити висновки щодо закономірностей поширення ґрунтів на рівнинній частині України та в горах.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Бліцопитування

1. Що таке ґрунти? Чим вони відрізняються від гірських порід?

2. Назвіть чинники ґрунтоутворення.

3. Із яких частин складається ґрунт?

4. Які ґрунти виділяють за структурою?

5. Що таке ґрунтові горизонти? Яку інформацію можна отримати, аналізуючи ґрунтові горизонти?

6. Чим пояснюється неоднакова кількість гумусу в різних типах ґрунтів?

ü Перевірка домашнього завдання

Учні пояснюють, які типи ґрунтів характерні для своєї місцевості, та зачитують описи профілю одного з місцевих типів ґрунту.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Сьогодні у світі відомо близько 150 ґрунтових типів. В Україні їх налічують понад 38. Проте вони займають різні площі. Найпоширенішими серед них є чорноземи. Як відомо, Україна володіє третиною світового запасу цих найродючіших ґрунтів. Однак крім чорноземів зустрічаються і деякі інші типи ґрунтів, які також можуть бути використані для господарських цілей. Виявити особливості основних типів ґрунтів України вам допоможе виконання завдань практичної роботи.

Від родючості ґрунтів залежить урожайність природної і культурної рослинності.

Ґрунти часто називають головним багатством України. Однак господарське використання ґрунтів із часом погіршує їх властивості, тому вони потребують дбайливого використання та комплексної охорони. Дослідження впливу людини на родючість ґрунтів дасть можливість скласти план дій щодо раціонального використання земельних багатств України.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Практична робота (с. 141)

ü Завдання

2. Ґрунтові ресурси, їх зміни в результаті господарської діяльності людини (с. 139,140)

ü Дослідження

ü Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Завдання (робота в парах)

1. Складіть перелік видів господарської діяльності, що негативно позначаються на родючості ґрунтів нашої місцевості.

2. Розробіть план заходів щодо покращення стану ґрунтів у нашій місцевості.

ü Картографічний практикум

Позначте на контурній карті райони поширення основних типів ґрунтів на території України.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Загалом природна родючість ґрунтів України дозволяє віднести їх до одних із найкращих у світі. Водночас активне господарське освоєння земель призводить до погіршення властивостей ґрунтів. Тому ощадливе використання ґрунтових ресурсів для українців є питанням вкрай актуальним.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 27 (с. 137—141) підручника.

2. Складіть кросворд (на шість слів) за темою «Ґрунти України».

3. Випереджальне завдання (окремим учням). Підготуйте повідомлення за темами «Червона книга України», «Зелена книга України», «Рідкісні та зникаючі рослини України».Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити