Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 5. РОСЛИННІСТЬ

Урок № 35 Рослинний покрив України.

Мета уроку: навчальна: сформувати загальні уявлення учнів про різноманітність видового складу рослинного покриву України; актуалізувати та поглибити знання учнів про рослинні угруповання та закономірності їх поширення на території України; удосконалювати практичні уміння аналізувати карти, знаходити необхідну інформацію; розвивальна: розвивати екологічне мислення; формувати науковий світогляд, розуміння важливості оволодіння системою знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті; виховна: виховувати любов до природи та своєї землі; сприяти розумінню важливої ролі рослинності, необхідності її охорони, ощадливого використання рослинних ресурсів.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: називати видовий склад рослинності та характеризувати основні типи рослинного покриву України; наводити приклади видів, що занесені до Червоної книги України, та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин; оцінювати стан рослинних ресурсів, їх роль у господарській діяльності.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Географічний диктант

Вставте пропущені слова або закінчіть речення.

1. На півдні Причорноморської низовини сформувалися ... (каштанові) ґрунти.

2. Систему заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту та боротьбу з несприятливими процесами, називають ... (меліорацією).

3. Чорноземи сформувалися під ... (трав'яною) рослинністю.

4. Дерново-підзолисті ґрунти поширені на ... (Поліссі, або на півночі України).

5. Родючість ґрунтів здебільшого визначається наявністю ... (гумусу).

6. На схилах Карпат найбільш поширеними є ... (буроземні) ґрунти.

ü Перевірка домашнього завдання Учні обмінюються кросвордами і розв'язують їх.

ü Запитання

Який природний компонент найбільш тісно пов'язаний із ґрунтовим покривом?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü Вступне слово вчителя

Рослини здавна служили людині. Лікувальні властивості квітів, трав, плодів знали скіфські лікарі. Із багатьма деревами в українців пов'язані релігійні обряди й вірування. Так, наприклад, в Україні завжди шанували вербу і калину: «Без верби й калини нема України».

Від чого, на вашу думку, залежить видовий склад та поширення певних видів рослин? (Учні висловлюють припущення.)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальна характеристика рослинного світу України (с. 142)

ü Розповідь учителя

2. Основні типи рослинності на території України (с. 142-143)

ü Розповідь учителя

ü Робота з картою

3. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення (с. 144)

ü Розповідь учителя

ü Запитання

4. Червона та Зелена книги України (с. 144)

ü Повідомлення учнів

ü Запитання

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü Географічний практикум

Використовуючи карти рослинності та ґрунтового покриву України, установіть відповідність між типами ґрунтів та рослинними угрупованнями. Відповідь оформте у вигляді таблиці.

ü Тестові завдання

1. Яке рослинне угруповання зазнало найбільшого впливу з боку господарської діяльності в Україні?

А ліси

Б степи

В болотна рослинність

Г заплавні луки

2. Лісистість України становить близько:

А 16%

Б 20%

В 30%

Г 35%

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключне слово вчителя

Роль рослин для природи та населення важко переоцінити. Рослинний світ України зазнав значних перетворень через господарську діяльність людини. Тому всім нам потрібно об'єднати зусилля задля його збереження та відтворення.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 28 підручника.

2. З'ясуйте, які рослинні угруповання поширені у нашій місцевості та які заходи відбуваються для їх збереження. Завдання (за бажанням): підготуйте плакат про охорону рідкісних та зникаючих видів рослин нашої місцевості.

3. Випереджальне завдання (окремим учням). Підготуйте повідомлення за темами «Тварини, що зникли», «Тварини, що перебувають під загрозою зникнення».

4. Здійсніть дослідження «Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити