Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Урок № 39 Районування природних ландшафтів.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати та розширити знання учнів про ландшафти; сформувати загальні уявлення про районування природних ландшафтів; ознайомити з одиницями районування природних ландшафтів; формувати практичні уміння та навички аналізувати карту районування природних ландшафтів; розвивальна: формувати науковий світогляд, розуміння важливості оволодіння системою знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати, робити висновки; виховна: виховувати пізнавальний інтерес до вивчення теми.

Обладнання: підручник, карта «Фізико-географічне районування України», атлас, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: називати та показувати на карті природні країни та природні зони; аналізувати карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості; оцінювати наслідки впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Географічний крос Закінчіть речення.

1. Існують два класи ландшафтів: ... і ....

2. Типи і підтипи ландшафтів виділяють за змінами ... .

3. Степові ландшафти поділяють на три підтипи: ... .

4. Унаслідок використання різних видів природних ресурсів утворилися антропогенні ландшафти: ... .

5. Найменша класифікаційна одиниця ландшафтів — ... .

ü  Перевірка домашнього завдання

Учитель організовує обговорення результатів дослідження «Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання».

III.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

(Супроводжується роботою з ландшафтною картою України.)

Давайте ще раз розглянемо ландшафтну карту України. Вона досить складна і дещо нагадує мозаїку, що пояснюється взаємодією багатьох різноманітних чинників ландшафтотворення. Комплексні дослідження ландшафтів потребують їхнього узагальнення, поєднання за розмірами, особливостями природних умов та іншими особливостями. Такий підхід до виділення та опису великих територій, яким притаманні певні спільні риси природи, називається районуванням.

Районування як метод комплексних географічних досліджень дає змогу виявити межі ландшафтних одиниць, схарактеризувати їх, визначити кількісні та якісні показники. Районування має практичне значення для раціонального розміщення галузей сільського господарства, меліорації земель, будівництва шляхів, охорони природи тощо.

Метод районування допоможе вам у вивченні різноманітних ландшафтів України та їх найбільш характерних рис.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Одиниці районування природних ландшафтів (с. 157)

ü  Розповідь учителя

ü  Завдання

2. Карта природного районування (с. 157)

ü  Розповідь учителя

ü  Картографічний практикум

3. Дослідження К. Геренчука (с. 158-159)

ü  Повідомлення учня

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Запитання і завдання

1. У чому полягає суть районування природних ландшафтів?

2. Які одиниці районування виділяють?

3. Що таке фізико-географічна країна? У межах яких фізико-географічних країн розташована територія України?

4. У межах яких природних зон розташована рівнинна частина України?

5. Наведіть приклади відповідності між одиницями фізико-географічного районування і одиницями класифікації ландшафтів.

6. Із якою метою проводиться фізико-географічне районування?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Районування природних ландшафтів має велике значення для поглиблення уявлень про закономірності природних умов територій, зокрема території України. Чим детальніше здійснено районування, тим кращою є вивченість території. Оскільки господарська освоєність території України досить висока, розв'язання проблем природокористування потребує всебічного врахування природних умов і ресурсів.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 31 підручника.

2. Використовуючи карту «Фізико-географічне районування», складіть фізико-географічну «адресу» нашої місцевості за планом: 1) фізико-географічна країна; 2) природна зона (підзона); 3) провінція; 4) область.

3. Об'єднайтеся у п'ять груп для роботи на наступному уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити