Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Урок № 41 Лісостепова зона.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про географічне положення та природні особливості природної зони мішаних лісів; формувати систему знань про географічне положення, межі та розміри, характерні риси природних компонентів та сучасних ландшафтів лісостепової природної зони; сприяти розумінню взаємозв'язків між природними компонентами зони; вдосконалювати вміння й навички роботи з тематичними картами атласу; розвивальна: формувати загальнонавчальні вміння: культуру мовлення, чіткість і точність думки, критичність мислення; розвивати інтелект учнів, уміння аналізувати, класифікувати, порівнювати, робити висновки; виховна: виховувати любов до природи та рідної землі, почуття гордості за її багатства та красу.

Обладнання: підручник, фізична карта України, атлас, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати лісостепові ландшафти; оцінювати природні ресурси зони, наслідки впливу господарської діяльності людини на її природні особливості.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Бліцопитування

1. Назвіть особливості географічного положення зони мішаних лісів.

2. Назвіть основні форми рельєфу, що розташовані в межах зони.

3. Які кліматичні особливості властиві зоні мішаних лісів України?

4. Укажіть основні характеристики внутрішніх вод Українського Полісся.

5. Які рослини займають тут найбільші площі? Чому?

6. Наведіть приклади типових представників тваринного світу зони мішаних лісів.

7. Назвіть найбільші природоохоронні території Українського Полісся.

ü  Перевірка домашнього завдання

Учні зачитують твори за темою «Моя мандрівка лісами Полісся».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Уявна мандрівка Українським Поліссям допомогла вам визначити природні особливості цієї зони. На півдні Українське Полісся межує із наступною природною зоною — лісостепом. Лісостеп завжди приваблював людину родючими землями, луками з килимами різнотрав'я, дібровами зі співучим птаством, гомоном річок і струмків, красою своїх краєвидів. Ви вже знаєте, що характерною рисою цієї зони є своєрідне

поєднання особливостей двох сусідніх зон — мішаних лісів і степу. Про те, як це поєднання відбувається, у чому себе виявляє, ви дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці.

Оскільки характеристики природних компонентів зони мішаних лісів вам уже відомі, дослідити природні особливості лісостепу вам допоможе метод порівняння.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічне положення, межі та розміри (с 167)

ü  Робота з картою

2. Характерні риси природних компонентів (с. 167-170)

ü  Випереджальне завдання

ü  Розповідь учителя

3. Фізико-географічне районування (с. 167)

ü  Робота з картою

ü  Завдання

ü  Картографічний практикум

4. Сучасний стан природи. Природоохоронні території (с. 171)

ü  Розповідь учителя

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Картографічний практикум

Використовуючи карту «Природно-заповідний фонд України», позначте на контурній карті природоохоронні території зони лісостепу.

ü  Географічний практикум (робота в парах)

1. Порівняйте рослинність і тваринний світ лісостепу і зони мішаних лісів.

МІШАНІ ЛІСИ

ЛІСОСТЕП

СПІЛЬНІ РИСИ

 

ВІДМІННІ РИСИ

   
   
   

2. Укажіть причини, що обумовили відмінності цих природних компонентів.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Порівняння природних компонентів двох природних зон допомогло вам краще зрозуміти їхні особливості та виявити причини, що обумовили відмінності. Тепер досвіду роботи з характеристиками природних зон вам вистачить для того, щоб самостійно вивчити природні особливості третьої найбільшої природної зони в межах України — степової.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 33 підручника.

2. Випереджальне завдання. Об'єднайтеся в п'ять груп, підготуйтеся до захисту мультимедійних проектів за темами: І група — «Географічне положення степу. Рельєф, тектонічна та геологічна будова», II група — «Клімат та внутрішні води степу, III група — «Ґрунти і рослинність, тваринний світ», IV група — «Фізико-географічне районування. Відмінності природи підзон», V  група — «Сучасний стан природи. Природоохоронні території».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити