Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ (11 годин)

ТЕМА 4. РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

Урок № 61 Релігійний склад населення.

Мета уроку: навчальна: сформувати загальні уявлення учнів про релігії світу, особливості світових релігій; формувати практичні уміння визначати географію поширення світових релігій за картами атласу; ознайомити з особливостями релігійного складу населення в Україні; розвивальна: формувати науковий світогляд, розуміння важливості оволодіння системою знань, необхідних у подальшому житті; виховна: виховувати толерантне ставлення до представників інших релігійних громад.

Обладнання: підручник, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою України, атлас, контурні карти.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть: називати світові релігії та показувати на карті регіони їх поширення; знаходити в різних джерелах інформацію, що характеризує релігійний склад населення світу, окремих країн, України та її областей; характеризувати регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Бліцопитування

1. Що таке релігія?

2. Які релігії вам відомі?

3. Яка релігії представлені в Україні?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Однією з важливих характеристик національних рис народів є їх духовна культура, в тому числі й релігійні вірування.

Слово «релігія» зустрічається досить часто — у щоденних розмовах, наукових текстах, художній літературі. У загальному розумінні релігія — це сукупність поглядів на світ, які найчастіше ґрунтуються на вірі в бога.

У багатьох країнах світу релігія й сьогодні істотно впливає на особисте життя людей, їхні звичаї і традиції. Релігія помітно впливає і на суспільне та політичне життя багатьох країн світу, тому знання про кількість віруючих та географічне поширення релігій є дуже важливими.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Релігії світу (с. 254)

ü  Розповідь учителя

Релігії світу

ТРАДИЦІЙНІ

ЕТНІЧНІ

СВІТОВІ

Фетишизм (Західна Африка)

Тотемізм (в аборигенів Америки й Австралії) Шаманізм (у народів Сибіру і Кореї)

Культ предків (у народів Східної Азії)

Індуїзм (Індія)

Іудаїзм (Ізраїль)

Конфуціанство (Китай)

Даосизм (Китай)

Синтоїзм (Японія)

Джайнізм (Індія)

 Зороастризм (Індія, Іран)

Християнство

Іслам

Буддизм

ü  Завдання

2. Світові релігії (с. 255;

ü  Завдання

3. Релігійні вірування в Україні (с. 256)

ü  Розповідь учителя

ü  Робота з картою

4. Релігійний склад населення своєї області

ü  Повідомлення учнів

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Картографічний практикум

Позначте на контурній карті світу території поширення трьох світових релігій.

ü  Запитання та завдання

1. Чим, на ваш погляд, обумовлене виникнення релігійних вірувань?

2. Назвіть світові релігії та покажіть на карті території їхнього поширення.

3. Які релігійні вірування поширені в Україні?

4. Яке значення та практичне застосування мають знання про географію релігій?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Дійсно, знання не лише мовної, а й релігійної належності допомагає краще зрозуміти культури, звичаї та особливості взаємовідносин народів, процес економічного розвитку та державну політику країн світу.

Більша частина населення Землі є віруючими. Знаходити згоду між людьми різних етносів та віросповідань — це означає розв'язувати найважливіші проблеми світового значення: питання війни та миру, виховання в людині найкращих духовних якостей, піднесення загальнолюдських цінностей.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 51 підручника.

2. Випереджальне завдання. Дізнайтеся: 1) на фахівці в яких професій зараз існує попит в Україні; 2) які вимоги висувають роботодавці до працівників; 3) які країни ЄС мають високий рівень безробіття і яких заходів вони вживають, щоб знизити його.

3. Повторіть параграфи про етнічний склад населення світу та України, підготуйтеся до поточного контролю знань.

4. Продовжте підготовку до географічного турніру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити