Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

РОЗДІЛ ІV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ (11 годин)

ТЕМА 5. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

Урок № 62 Трудові ресурси та зайнятість населення.

Мета уроку: навчальна: актуалізувати знання учнів про національний та етнічний склад населення України та світу; ознайомити із кількісними та якісними характеристиками трудових ресурсів, показниками зайнятості та безробіття; сприяти розумінню проблем зайнятості населення; вдосконалювати уміння визначати та порівнювати характеристики трудових ресурсів за картографічними та статистичними матеріалами; розвивальна: вдосконалювати уміння аналізувати, порівнювати, самостійно знаходити причинно-наслідкові зв'язки; формувати науковий світогляд, розуміння важливості оволодіння системою знань, необхідних у подальшому житті; виховна: сприяти сумлінному ставленню до навчання та праці, культури праці, ініціативи і творчості у праці.

Обладнання: підручник, політична карта світу, карта адміністративно-територіального устрою України, атлас, дидактичні картки для поточного контролю знань.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення»; знаходити в різних джерелах інформацію про проблеми зайнятості населення світу, окремих країн, України та її областей; називати причини безробіття; характеризувати та порівнювати кількість і якість трудових ресурсів окремих країн та України.

Хід уроку

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü  Самостійна робота

Учитель роздає учням картки для самостійної роботи за темами «Етнічний склад населення» та «Релігійний склад населення».

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ü  Вступне слово вчителя

Населення будь-якої країни виконує дві важливі функції: з одного боку, воно є виробником матеріальних благ і послуг, творцем суспільного національного продукту, з другого, — їх споживачем.

Дослідивши питання про трудові ресурси та зайнятість населення, ми завершимо вивчення рОЗДІЛУ «Населення України та СВІТУ».

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Трудові ресурси (с 258, 261)

ü  Розповідь учителя

Трудові ресурси — це частина населення, яка має фізичні можливості, загальноосвітні й професійні знання, необхідні для роботи в суспільному господарстві, їхня кількість і якість мають важливе значення для розвитку господарства країни.

ü  Завдання

2. Економічно активне населення (с. 259, 261)

ü  Розповідь учителя

Економічно активне населення — це частина населення, що зайнята суспільно корисною діяльністю та має від цього прибуток. До цієї категорії належать не лише люди, що фактично працюють, але й безробітні, які шукають роботу.

3. Зайнятість населення та безробіття (с. 260, 262)

ü  Розповідь учителя

Зайнятість населення — це діяльність, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка, як правило, приносить дохід у вигляді заробітної плати, додаткових грошових допомог, натуральних виплат тощо.

ü  Завдання

V. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

ü  Перевірка домашнього завдання

Учні розповідають, на фахівців яких професій зараз існує попит в Україні та які вимоги висувають роботодавці до працівників.

ü  Бліцопитування

1. Як ви розумієте поняття «трудові ресурси»?

2. Чим економічно активне населення відрізняється від трудових ресурсів?

3. Яких людей вважать безробітними за методологією МОП? в Україні?

4. Чому рівень безробіття в різних країнах світу суттєво відрізняється?

5. Які відмінності в зайнятості та безробітті характерні для різних регіонів України?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü  Заключне слово вчителя

Країни світу відрізняються показниками трудових ресурсів, економічно активного населення, зайнятістю та безробіттям. У сучасних умовах особливого значення набувають якісні характеристики трудових ресурсів: освіта, кваліфікація, здоров'я. Для того щоб мати гідне життя, потрібно здобути якісну освіту, постійно підвищувати свою кваліфікацію, слідкувати за своїм здоров'ям.

(Учитель аналізує та оцінює роботу учнів на уроці.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 52—53 підручника.

2. Завершіть підготовку до географічного турніру.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити