Географія 8 клас - Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань - 2016

ВСТУП (2 години)

Урок № 1 Що вивчає курс географії «Україна у світі: природа, населення».

Урок № 2 Географічні дослідження території України.

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ (6 ГОД)

ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

Урок № 3 Географічна карта. Картографічні проекції.

Урок № 4 Класифікація карт. Способи зображення географічних об'єктів та явищ на картах.

Урок № 5 Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень.

ТЕМА 2. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

Урок № 6 Топографічні карти.

Урок № 7 Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою.

Урок № 8 Практична робота 1 «Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою».

РОЗДІЛ ІІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ (7 годин)

ТЕМА 1. УКРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ І СВІТУ

Урок № 9 Політична карта світу.

Урок № 10 Географічне положення країни. Фізико-географічне положення України. Практична робота 2 «Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах».

Урок № 11 Економіко-географічне та політико- географічне положення України.

ТЕМА 2.ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Урок № 12 Формування території України.

ТЕМА 3. УКРАЇНА НА КАРТІ ГОДИННИХ ПОЯСІВ

Урок № 13 Україна на карті годинних поясів.

Урок № 14 Практична робота 3 «Аналіз карти годинних поясів світу. Розв'язування задач на визначення часу».

Урок № 15 Підсумковий урок за розділом «Географічний простір України».

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ (37 годин)

ТЕМА 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

Урок № 16 Загальні риси рельєфу України.

Урок № 17 Тектонічна будова. Практична робота 4 «Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв'язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України» (початок).

Урок № 18 Геологічна будова. Практична робота 4 «Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв'язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України» (продовження).

Урок № 19 Особливості природних умов території України в різні геологічні ери.

Урок № 20 Формування рельєфу.

Урок № 21 Корисні копалини України. Загальна характеристика.

Урок № 22 Характеристика корисних копалин України (захист проектів).

Урок № 23 Підсумковий урок за темою «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси».

ТЕМА 2. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

Урок № 24 Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України.

Урок № 25 Загальні риси клімату України. Основні кліматичні показники. Практична робота 5 «Визначення вологості повітря за заданими показниками».

Урок № 26 Регіональні відмінності клімату. Практична робота 6 «Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм».

Урок № 27 Сезонні особливості клімату. Несприятливі погодно-кліматичні явища на території України.

Урок № 28 Прогноз погоди. Кліматичні ресурси.

ТЕМА 3. ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ

Урок № 29 Води суходолу. Основні характеристики річок.

Урок № 30 Основні річкові системи України.

Урок № 31 Озера, болота, водосховища та канали.

Урок № 32 Підземні води. Водні ресурси України.

ТЕМА 4. ҐРУНТИ ТА ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ

Урок № 33 Ґрунти.

Урок № 34 Основні типи ґрунтів України. Практична робота 8 «Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України».

ТЕМА 5. РОСЛИННІСТЬ

Урок № 35 Рослинний покрив України.

ТЕМА 6. ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ

Урок № 36 Тваринний світ України.

Урок № 37 Підсумковий урок за темами «Клімат і кліматичні ресурси», «Води суходолу і водні ресурси», «Ґрунти та ґрунтові ресурси», «Рослинність», «Тваринний світ України».

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

Урок № 38 Ландшафти України.

Урок № 39 Районування природних ландшафтів.

Урок № 40 Зона мішаних лісів.

Урок № 41 Лісостепова зона.

Урок № 42 Зона степів.

Урок № 43 Практична робота 9 «Складання порівняльної характеристики природних зон України».

Урок № 44 Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи.

Урок № 45 Гірські ландшафти Карпат та їх охорона.

Урок № 46 Кримські гори.

Урок № 47 Чорне море.

Урок № 48 Азовське море.

ТЕМА 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Урок № 49 Природно-ресурсний потенціал України та його використання.

Урок № 50 Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Практична робота 10 «Позначення на контурній карті об'єктів природно-заповідного фонду України».

Урок № 51 Раціональне природокористування.

Урок № 52 Підсумковий урок за темами «Ландшафти України», «Природокористування».

РОЗДІЛ ІV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ (11 годин)

ТЕМА 1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

Урок № 53 Кількість населення і чинники, що на неї впливають. Практична робота 11 «Обчислення показників природного та механічного рухів населення в різних регіонах України».

Урок № 54 Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя. Практична робота 12 «Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу».

Урок № 55 Механічний рух населення.

ТЕМА 2. РОЗСЕЛЕННЯ

Урок № 56 Густота населення світу й України.

Урок № 57 Міські та сільські населені пункти. Урбанізація.

Урок № 58 Міста та села України.

ТЕМА 3. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

Урок № 59 Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу.

Урок № 60 Національний склад населення України.

ТЕМА 4. РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

Урок № 61 Релігійний склад населення.

ТЕМА 5. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

Урок № 62 Трудові ресурси та зайнятість населення.

Урок № 63 Підсумковий урок за розділом «Населення України та світу».

РОЗДІЛ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ (5 годин)

Уроки № 64—68 Характеристика природи і населення свого адміністративного регіону.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити