Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 3. ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ

УРОК 26. СКЛАД ВОД СУХОДОЛУ. ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ. РІЧКИ. БУДОВА РІЧКОВОЇ ДОЛИНИ; РІЧИЩЕ, ЗАПЛАВА, ТЕРАСИ, МЕАНДРИ, ТВЕРДИЙ СТІК. ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ НА РІЧКИ. ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ. ПАДІННЯ, ПОХИЛ РІЧКИ. ВПЛИВ КЛІМАТУ НА ФОРМУВАННЯ РІЧКОВОЇ СИСТЕМИ. ЖИВЛЕННЯ і РЕЖИМ РІЧОК, ГУСТОТА РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ. РІЧКОВИЙ СТІК, ВИТРАТИ ВОДИ

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про поверхневі води України; поглибити знання про основні гідрологічні та гідрографічні характеристики річок на прикладі річок України; показати взаємозалежність гідрографічних, геоморфологічних і кліматичних особливостей території;

розвивальна: продовжити формування навичок роботи з тематичними картами України;

виховна: виховувати почуття власної відповідальності за гідрологічне різноманіття своєї країни.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: фізична, кліматична, геоморфологічна карти України.

Опорні і базові поняття: внутрішні води, поверхневі води, річкова мережа, річковий басейн, елемент річкової долини, гідрологічний режим, живлення річки, гідрологічні показники.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ У якому вигляді накопичуються води на суходолі?

✵ Згадайте якомога більше понять, що стосуються річки, та дайте їм визначення.

✵ Який тип та режим опадів характерний для гірських та рівнинних територій країни?

✵ Схематично виконайте будову річкової системи і річкової долини, вказавши основні елементи.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Подорожуючи Карпатами, лише за кілька годин можна побувати на узбережжі кількох річок. У той же час на південному сході країни й за кілька діб не зустрінеш жодної. Місцеві жителі Полісся часто потерпають від сильних підтоплень своїх земель, будинків. А в цей же час мешканці південних районів країни бідкаються, що великі річки міліють, а невеличкі й зовсім зникають. Як природа наділила нашу країну водами — відповіді на найближчих уроках.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Води суходолу

Наявні всі види поверхневих вод (4 % площі країни), окрім льодовиків, та підземні води.

Загальна кількість річок і струмків — понад 70 тис., з них понад 3 тис. річок — завдовжки 10 км і більше, 8 — довжиною понад 500 км (в межах України).

2. Будова річкової долини

Річище (русло) — найбільш знижена частина річкової долини, якою відбувається стік води впродовж усього року та перенесення донних відкладень.

Заплава — частина річкової долини, що лежить вище меженевого (найнижчого) рівня води в річці і періодично затоплюється під час повені. Не утворюється на ділянках з порогами, водоспадами, вузькими ущелинами.

Річкові тераси — залишки попередніх заплавних територій річки, що сформувалися в той час, коли річка текла на вищих гіпсометричних рівнях. Виникають за умов зміни базиса ерозії (внаслідок тектонічних піднять витоку чи опускання гирла, кліматичних змін). У долині Дніпра їх близько 11.

Меандр — колоподібний вигин річища внаслідок розмивання русловим потоком води зовнішнього берега і накопичення донних відкладень на внутрішньому березі. Характерне для рівнинних річок.

Твердий стік — сумарна кількість завислих і донних наносів за певний проміжок часу (зазвичай за рік). Залежить від водності потоку та гірських порід річища (на північних річках 20-50 г/м3, у степових — 250-500, у гірських — 1000-4000).

3. Вплив рельєфу на річки

Падіння — різниця висот витоку і гирла в метрах.

Похил — відношення падіння річки до її довжини на визначеній ділянці в м/км чи см/км. Похил річок залежить від рельєфу і є неоднаковим на різних ділянках. Від нього залежить швидкість течії та інтенсивність різних видів роботи річки (руйнування, перенесення, акумуляція).

Базис ерозії — рівень, до якого наближається поверхня водозбору в процесі розмиву її водними потоками. Для річок базисом ерозії є рівень гирла.

4. Вплив клімату на формування річкової системи

Густота річкової мережі — 0,25 км/км2; в північно-західних районах до 2,0 км/км2, у степу — 0,090-0,017 км/км2.

Живлення річок — мішане: 60% — снігове (на півдні до 90%), 30 % — дощове (в горах переважає), 10% — підземне. Змінюється за сезонами.

Повінь навесні (проходить від 40 до 80 % річного стоку, на південних річках — понад 90%). Для гірських річок характерним є паводковий режим з максимумами навесні.

Річковий стік — кількість води, що протікає в її річищі за певний період часу.

Витрати води — кількість води, яка протікає за одиницю часу через поперечний переріз водотоку (Q = V x W, де V — швидкість течії, в м/с, W — площа перерізу в м2).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Назвіть види вод суходолу країни. До кожного наведіть приклад.

✵ Складіть опис режиму річки (за вибором) протягом року (за аналогією з режимом дня людини).

✵ Обчисліть падіння та похил однієї з річок вашої місцевості.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § _______________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити