Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 4. ҐРУНТИ ТА ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ

УРОК 30. УМОВИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА ҐРУНТУ, ҐРУНТОВІ ГОРИЗОНТИ, РОДЮЧІСТЬ. ОСНОВНІ ТИПИ ҐРУНТІВ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПОШИРЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ В. ДОКУЧАЕВА. КАРТА ҐРУНТІВ

Мета:

навчальна: поглибити знання учнів про ґрунти; сформувати систему знань про основні ґрунтоутворювальні фактори в межах України та сформовані типи ґрунтів;

розвивальна: розвивати картографічну компетенцію, уміння аналізувати, систематизувати дані;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до ґрунтів, як до унікального природного утворення.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: карта ґрунтів світу та України, схеми ґрунтових профілів, портрет В. В. Докучаева.

Опорні і базові поняття: ґрунт, фактор ґрунтоутворення, материнська порода, ґрунтовий горизонт, тип ґрунту.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що називають ґрунтом? Що визначає родючість ґрунту?

✵ Пригадайте типи ґрунтів, поширених на Землі. Чому утворюються різні типи ґрунтів?

✵ Які закономірності поширення ґрунтів на Землі?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Одним з найбільших багатств, подарованих Україні природою, є її ґрунти. За їхнім складом та біопродуктивністю країна може претендувати на перше місце у світі. Що сприяло цьому? Відповідь дає нам наука ґрунтознавство.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Умови ґрунтоутворення

Материнські породи — основними є продукти вивітрювання гірських порід, утворені в антропогеновий період. Найбільше значення мають леей та лесоподібні суглинки (основа чорноземних ґрунтів). Визначають механічний (здатність пропускати вологу, повітря, розвіюватись) та хімічний склад майбутніх ґрунтів;

кліматичні — визначають температури та освітленість, ступінь зволоженості (К), інтенсивність вітру;

рельєф — обумовлює відмінність погодних показників (висота, експозиція схилів), переважання процесів денудації чи акумуляції;

живі організми — синтезують та розкладають органічні речовини, накопичують хімічні сполуки, змінюють структуру материнських порід і ґрунтів, перерозподіляють поживні речовини тощо;

час — обумовлює ступінь сформованості ґрунтових горизонтів;

господарська діяльність людини — змінює фізичні та хімічні властивості ґрунтів, їхню структуру.

Від усіх факторів залежить утворення типів ґрунтів та їхній бонітет (оцінка родючості за 100-бальною системою).

2. Ґрунтовий профіль

Товща ґрунту поділяється на горизонти — однорідні шари, що відрізняються умовами утворення, морфологічними ознаками (колір, структура, щільність, наявність ходів тварин, потужність тощо), складом (мінеральні, органічні речовини, вода, повітря) та якостями (родючість, кислотний чи лужний типи, волого- та повітрепроникність тощо).

Виділяють чотири основних горизонти: гумусовий, перехідний (шар вимивання та шар накопичення органічних та мінеральних речовин), материнська порода, підстильна порода. Їхнє поєднання утворює ґрунтовий профіль (http://www.knau.kharkov.ua/muzey-henezusu.html).

Структура ґрунту — форма, розмір та розташування окремих часточок ґрунту, на які він може розпадатися природним шляхом (комочки, лусочки, зернинки тощо). Чим більше гумусу, тим краща структура, тим більша родючість ґрунту.

3. Дослідження В. В. Докучаева

Уперше розробив класифікацію ґрунтів здійснив наукове дослідження ґрунтів значної частини України. -

4. Генетичні типи ґрунтів

Тип ґрунту

Умови формування

Вміст гумусу, %

особливість

Бонітет, балів

Зональні ґрунти

Дерново-підзолисті

за умов перезволожений під мішаними лісами

0,7-2

підвищена кислотність

22-41

сірі лісові

переважно на лесах та лесоподібних суглинках, в перехідних умовах від лісів до степів

1,2-2,8

поділяються на ясно-сірі, сірі й темно-сірі

37-71

чорноземи опідзолені

на лесових відкладах у перехідних умовах до степів

2,5-5,5

потужність гумусового горизонту 0,3-0,4 м

59-88

чорноземи типові

на лесових відкладах в умовах помірно-вологого клімату під лучними степами

2,5-6,2

потужність гумусового горизонту 0,6-1,5 м

65-100

чорноземи звичайні

на лесових відкладах з умовах помірно-посушливого клімату степів

4,3-6

потужність гумусового горизонту 0,4-0,9 м

57-77

чорноземи південні

на лесових відкладах та червоно-бурих глинах в умовах посушливого клімату степів

1,6-3,4

потужність гумусового горизонту 0,7-1,0 м, далі на південь та південний схід мають значний уміст солей та гіпсу, що спричиняє осолонцювання

47-55

Азональні ґрунти

каштанові

на лесах під сухостеповою рослинністю

2,5

потужність гумусового шару 0,25- 0,35 м, ознаки солонцюватості

24-34

лучні та лучно-болотні

в умовах додаткового зволоження поверхневими та ґрунтовими водами під вологолюбною трав’яною рослинністю

0,6-7,0

гумусовий горизонт часто оторфований, потужністю близько 0,85 м

26-73.

буроземи

під лісовою гірською рослинністю в умовах м’якого, помірно теплого, вологого клімату

2,6-6,0

поділяються на звичайні, опідзолені та дерновобуроземні

35-44

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Назвіть основні типи ґрунтів України. За картою ґрунтів простежте географію їх розповсюдження.

✵ Назвіть основні чинники утворення характерних типів ґрунтів України.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § __________________________________

✵ За інтернет-джерелами провести дослідження «Вплив людини на родючість ґрунтів».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити