Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 6. ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ

УРОК 33. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИННОГО СВІТУ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В УКРАЇНІ. ТВАРИНИ, ЗАНЕСЕНІ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ТВАРИННИЙ СВІТ. ТВАРИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ЗАХОДИ З ЇХ ВІДТВОРЕННЯ Й ОХОРОНИ. ТВАРИННИЙ СВІТ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ

Мета:

навчальна: узагальнити уявлення учнів про різноманітність тваринного світу України; сформувати знання про закономірності розповсюдження тварин, видовий склад основних фауністичних комплексів, тваринні ресурси України; з'ясувати основні напрямки збереження фауни країни;

розвивальна: розвивати навички роботи з картою, уміння аналізувати, систематизувати дані;

виховна: виховувати дбайливе ставлення до тваринного світу, відповідальність за збереження природного різноманіття Землі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карта рослинного і тваринного світу України, малюнки та фотографії представників тваринного світу України, Червона книга України.

Опорні та базові поняття: фауна, тваринний світ, тип рослинності, фауністичні угрупування, Червона книга.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Порівняйте два типи рослинності, представлені в Україні. Ознаки порівняння оберіть самостійно.

✵ Назвіть види рослин, характерні для нашої місцевості. До яких рослинних угруповань вони належать? Які рослини краю занесені до Червоної книги?

✵ Запропонуйте доступні вам шляхи збереження рослинного світу України.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Назвіть найбільш поширені в нашій місцевості види тварин.

✵ Як пов’язані рослинний та тваринний світ? Наведіть приклади.

✵ Висловіть свою думку щодо причин різкого зменшення або, навпаки, збільшення кількості окремих видів тваринного світу України (наприклад, рись, журавель степовий, колорадський жук, польові миші тощо).

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тваринний світ України — наг непомітніша складова її природних багатств. Але від цього він не стає менш важливим для існування природи взагалі, адже навіть від маленької пташки можна провести ланцюжок залежності до рослин, а від них — до ґрунтів, кліматичних особливостей, водних запасів, геологічних процесів і, врешті-решт, до існування власне людини. Спробуйте побудувати такий ланцюжок.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Різноманітність тваринного світу

В Україні нараховують понад 44 тис. видів тварин, серед них близько 1,8 тис. найпростіших, понад 3,3 тис. червів, близько 39 тис. членистоногих, понад 200 риб, понад 400 птахів та близько 130 ссавців.

2. Закономірності розповсюдження тварин

Оскільки тварини здатні до мігрування, чітко визначити межі їх існування неможливо. Загалом тваринний світ розповсюджений згідно законів зональності та-поясності. Залежно від умов існування види тварин утворюють фауністичні угрупування, які відповідають основним рослинним угрупованням.

3. Фауністичні угруповання

Лісове. Розповсюджене територією Полісся. Життя тварин пов’язане з умовами лісу, луків, боліт.

Лісостепове. Південна межа йде з південного заходу на північний схід (аналогічно до рослинності). Водяться тварини півдня лісової зони та північного степу.

Степове. Переважають степові види, насамперед гризуни, птахи, колись у минулому були великі стада копитних.

Азональні. Карпатські та Гірського Криму з набором тварин, пристосованих до гірських типів рослинності, кліматичних умов. Заплавне розповсюджене в заплавах великих річок, де тварини пристосовані до водних та лучних умов існування.

4. Тваринні ресурси

Тваринні ресурси — частина біологічних ресурсів певної території, представлених різними видами тварин для задоволення матеріальних та моральних потреб людини.

5. Охорона тваринного світу

Збільшилась кількість тварин-шкідників, завезених з інших територій, і тварин, що пристосувалися до мешкання поблизу людського житла.

Основні заходи спрямовані на збереження середовища існування тварин, розмноження рідкісних та зникаючих видів, реакліматизацію раніше знищених видів, акліматизацію корисних видів, створення природоохоронних територій.

Акліматизація — пристосування організмів до нових умов існування.

Реакліматизація — штучне повернення на місцевість (ареал) раніше зниклого тут виду.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Назвіть по п’ять видів тварин України: а) болотних біотопів; б) лісостепових біотопів; в) занесених до Червоної книги України; г) промислових.

✵ Назвіть акліматизовані в межах України рослини і тварини (результати дослідження).

✵ Укажіть причини змінення видового та кількісного складу тваринного світу України.

✵ Складіть харчові ланцюги, характерні для степів, лісів, боліт, плавнів.

✵ Використовуючи дані сайту міністерства екології та природних ресурсів http://books.menr.gov.ua/Default.aspx?tabid=Main, ознайомся з тваринами своєї місцевості, занесеними до Червоної книги України.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ________________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити