Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

УРОК 38. ПРИРОДНА ЗОНА СТЕПУ

Мета:

навчальна: сформувати знання про географічне положення зони степу, її природні особливості та сучасний стан; удосконалювати навички давати комплексну характеристику зони; продовжити формувати навички порівняння природних комплексів; удосконалювати навички роботи з різними тематичними картами;

розвивальна: розвивати навички дбайливого господаря, відповідального громадянина своєї країни, розуміння важливості власного внеску в збереження довкілля;

виховна: виховувати любов до рідного краю, його природи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карти України: фізична, кліматична, ґрунтів, рослинності, природних зон.

Опорні та базові поняття: природна зона, природні компоненти, змінені природні ландшафти, антропогенні ландшафти.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ На фізичній карті покажіть межі зони лісостепу.

✵ На яких ділянках території лісостепу можна ще побачити природні лісостепові ландшафти?

✵ Як змінюються ґрунти лісових ділянок лісостепу після викорчовування дерев? степових ділянок після їх розорювання?

✵ Назвіть типових представників рослинного та тваринного світу лісостепу.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ На карті покажіть межу між лісостеповою і степовою зонами.

✵ Які несприятливі метеорологічні явища характерні для східних та південних частин рівнинної території України?

✵ У чому полягає особливість формування внутрішніх вод півдня України?

✵ Які підзони виділяють у зоні степів? За якими ознаками?

✵ До яких умов існування пристосовані рослини й тварини степової зони?

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для повної картини природи рівнинної фізико-географічної країни слід і з’ясувати особливості степової зони.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічне положення

Близько 40% території України; смугою понад 1000 км, завширшки від 100 км на заході до 300 км на сході, подекуди близько 450 км.

2. Особливості природи

✵ Різноманітний низовинний (на півдні) і височинний (на півночі та сході) рельєф; поверхня утворена лесами та лесоподібними суглинками, пісками, продуктами вивітрювання кристалічних порід; височинні ділянки ускладнені ярами та балками, низовини — степовими блюдцями. Зона багата на поклади вугілля, руд, солей, будівельних матеріалів.

✵ Клімат помірно континентальний з інтенсивним тепловим режимом; випаровуваність удвічі перевищує кількість опадів, трапляються посухи, суховії; найтриваліший вегетаційний період.

✵ Густота річкової мережі найнижча в країні (0,1 км/км2), великі річки є транзитними; озера переважно лиманні, заплавні, деякі солоні; ґрунтові води високо мінералізовані.

✵ За відмінностями природних умов розрізняють три підзони. Північностепова підзона займає більшу частину; характерні чорноземи звичайні під різнотравним степом. У середньостеповій підзоні поширені менш родючі чорноземи, південні — під типчаково-ковиловими степами. Південностепова підзона з каштановими ґрунтами, солонцями і солончаками під сухостеповою та пустельною рослинністю.

Степова зона відрізняється від лісостепу відсутністю лісів на вододілах, лісистість — 3% (переважно полезахисні насадження, байрачні ліси). Тваринний світ зони бідніший за видовим складом, ніж у лісостепу, багато гризунів, численні різноманітні птахи.

✵ Переважними природними ландшафтами були різнотравні ковилові, типчакові, лучні степові на чорноземах, зараз майже повністю замінені господарськими.

3. Використання та охорона природних ресурсів

Орні землі становлять понад 75% території. Зона багата земельними, мінерально-сировинними ресурсами, на окремих ділянках — рекреаційними, водними, кліматичними. Біосферні заповідники: Асканія-Нова, Чорноморський, Дунайський, створено низку природних заповідників, заказників. Заходи залежать від інтенсивності господарської діяльності та несприятливих природних процесів.

4. Проблеми зони

Часті посухи, суховії, наростають несприятливі природні процеси: водна та вітрова ерозія, засолення ґрунтів. Природні степові угруповання збереглися лише в заповідниках та на схилових ділянках.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Згадайте з курсу історії, чому значну частину степової зони території України називали Диким полем. Коли почалося активне заселення та освоєння цих земель? Що до цього спонукало?

✵ Назвіть усі фактори, що спричинили майже повне знищення природних угруповувань степової зони.

✵ Запропонуйте перелік заходів для збереження природного різноманіття степів.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ___________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити