Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УРОК 44. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ ВИДИ ЗАБРУДНЕНЬ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Мета:

навчальна: з'ясувати складники природно-ресурсного потенціалу України та особливості його використання; систематизувати знання про основні види забруднення довкілля; сформувати поняття «екологічна ситуація», уявлення про сучасну екологічну ситуацію в Україні, її вплив на життєдіяльність населення.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта екологічної ситуації в Україні, фізична карта України, фото джерел та наслідків забруднення навколишнього середовища.

Опорні та базові поняття: природо-ресурсний потенціал, екологія, забруднювач навколишнього середовища, ступінь забруднення, екологічна ситуація.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Що вивчає наука екологія?

✵ Назвіть основні закономірності географічної оболонки.

✵ Поясніть закономірність «цілісність».

✵ У чому полягає основна відмінність природних кругообігів речовин від антропогенних?

✵ Які захворювання є найбільш поширеними серед населення України?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аналізуючи різні природні умови та ресурси України, ми неодноразово підкреслювали негативний вплив людини на них. Склавши всі наслідки такого втручання в природне середовище відносно певної території, можна отримати уявлення про ступінь її забрудненості. Зіставивши ці дані з даними про рівні захворюваності населення, ми побачимо, що бездумне використання природи бумерангом повертається людині у вигляді хвороб, стресів, непривабливих умов існування. Вирішення проблеми починається з усвідомлення.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Використання природно-ресурсного потенціалу

Природно-ресурсний потенціал — важливий фактор розміщення продуктивних сил, який містить природні ресурси і природні умови. Використання в економічній системі природних ресурсів вимагає їх адекватної оцінки. Існує два основних види оцінки: технологічна (виробнича) та економічна. Ресурсозбереження — головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу.

2. Екологічна ситуація

Екологія — наука про взаємозв’язок живого організму з його довкіллям. Геоекологія — наука про взаємодію людини з навколишнім середовищем.

Екологічна ситуація — стан навколишнього середовища за певний період часу на певній території. В Україні її оцінюють як кризову.

Основні фактори негативного впливу:

✵ несприятливі природні явища та процеси (лісові пожежі, смерчі, посухи тощо);

✵ нераціональна господарська діяльність людини;

✵ інтенсивна господарська діяльність людини.

Характеристики оцінки екологічного стану навколишнього середовища:

✵ кількість та склад викидів і скидів хімічних речовин;

✵ рівні акустичного, електромагнітного, радіаційного впливу;

✵ концентрації забруднювальних речовин у навколишньому середовищі.

3. Основні види та джерела забруднення довкілля:

✵ підприємства хімічної промисловості, металургії, електроенергетики та інших підприємств промисловості (викиди та скиди хімічних сполук, часто тих, що не існують у природі, тому не входять до природного кругообігу речовин);

✵ сільськогосподарська діяльність (забруднення ґрунтів, вод, рослинності хімічними засобами захисту рослин тощо);

✵ транспорт;

✵ побутова діяльність людини (накопичення відходів, використання штучно синтезованих речовин тощо) та ін.

4. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність людини

✵ Пряма й віддалена (у майбутніх поколіннях) шкода здоров’ю. Шкідливі речовини потрапляють до організму людини з повітрям, водою, продуктами харчування. Перевищення в них шкідливих речовин спричиняє їх накопичення в організмі людини і виникнення тяжких хвороб. Підвищується кількість захворілих на астму, онкологічні, серцево-судинні, дерматологічні та ін. захворювання, знижується імунітет людини.

✵ Загальнодержавні наслідки: збільшення смертності, труднощі в народженні, втрата генофонду українського народу.

✵ Засміченість території та водойм спричиняє емоційні негаразди.

✵ Погіршення умов господарської та рекреаційної діяльності.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ На які групи можна поділити, територію України залежно від ступеню екологічної ситуації?

✵ Назвіть основні види забруднень довкілля.

✵ Складіть логічні ланцюжки наслідків:

а) неправильного використання мінеральних добрив;

б) створення великих водосховищ;

в) забруднення акваторій Чорного та Азовського морів нафтопродуктами;

г) свій варіант завдання.

✵ Назвіть негативні наслідки для людини нераціонального природокористування. Які з них ви відчуваєте на собі?

✵ Спрогнозуйте основні шляхи зменшення антропогенного навантаження на довкілля в Україні.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ______________________________

Дослідження. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

Вплив компонентів природи на здоров’я людини (на вибір).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити