Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 3. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

УРОК 54. ЕТНОСИ. НАЙПОШИРЕНІШІ МОВНІ СІМ'Ї. ОДНОНАЦІОНАЛЬНІ ТА БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІ КРАЇНИ

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про етнічні відмінності населення; удосконалити розуміння поняття «раса», сформувати поняття «нація», «мовна сім'я»; ознайомити з класифікацією країн за національною ознакою;

розвивальна: розвивати науковий світогляд, розуміння глобальних етнічних процесів, навички аналізу й синтезу інформації;

виховна: виховувати толерантне ставлення до представників інших рас, національностей, повагу до всіх людей Землі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта світу, карта поширення мовних сімей.

Опорні та базові поняття: раса, етнос, народ, нація.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

✵ Наведіть аргументи «за» й «проти» сільського і міського способу життя.

✵ Наведіть аргументи «за» й «проти» збільшення рівня урбанізації.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

✵ Які раси виділяють? До якої належите ви?

✵ У чому гуманістична сутність расових досліджень М. Миклухи-Маклая?

✵ Пригадайте з історії, з яких племен утворився певний народ (за вашим вибором, наприклад, німці, українці).

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Останніми роками ми, на жаль, стали свідками сумних подій, однією з причин яких є спекуляція на національному та мовному питанні. Зрозуміти безглуздість міжнаціональної нетерпимості допоможе нам науковий підхід до вивчення населення світу, наука етнографія та виховання толерантності в кожному з нас.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Соціально-етнічні спільності

Етнос — стійка соціальна спільність людей, які об’єднані однією мовою, схожістю культури, побуту, традицій, звичаїв, а також усвідомленням своєї єдності та відмінності від інших подібних спільнот (самосвідомістю). Важливими елементами етносу є спільна історична територія, де тривав процес його становлення і розвитку, історична пам’ять, сформована на основі реальних фактів і міфів. За допомогою мови, яка постійно оновлюється, етнос передає з покоління в покоління свій історичний досвід, культурні надбання, зберігає самобутність. Державотворення сприяє єднанню етносу за рахунок спільних господарських інтересів та захисту від чужинців (як захисту, так і захопленню).

Етнос може утворюватися у результаті об’єднання груп людей або відокремлення від основної етнічної групи і поступового розвитку до нового етносу.

Геноцид — це свідома політика фізичного знищення етносу (знищення українців голодомором, нацистами євреїв). Етноцид — знищення культури етносу, його асиміляція (фактична політика СРСР).

Деякі дослідники вважають поняття етносу синонімічним поняттю «народ», «нація». Інші дослідники розрізняють їх.

Народ — біологічна єдність, група, поєднана кровними, біологічними зв’язками (змішування племен унаслідок тривалого співжиття) у певному просторі. Український народ, ймовірно — поєднання слов’янських й тюркських племен.

Нація утворюється не біологічно, а історично з етносу, є вищою його формою (єднання за економічним, політичним, релігійним, культурним спрямуванням в глобальному баченні).

2. Мовні сім’ї

За ознакою мовної спорідненості етноси об’єднують у мовні сім’ї. Існує близько 6500 мов. Виділяють 180 мовних сімей, а 120 мов уважають ізольованими.

Найбільшими за кількістю носіїв мов сім’ї є індоєвропейська (понад 2,5 млрд осіб), сино-тибетська (понад 1 млрд), нігеро-кордофанська (близько 350 млн), афразійська (близько 350 млн). За кількістю мов найбільшими є нігеро-кордофанська (близько 1400), австронезійська (понад 1000), трансно-вогвінейська (понад 500).      

3. Національний склад держав

Однонаціональні держави — 95% громадян належать до одного етносу. Утворюються в межах історичної території певного етносу чи її частини (Південна Корея).

Двонаціональні — 95% формують два етноси (Канада, Бельгія).

Багатонаціональні — більшість країн світу, обумовлено складною історією геополітичних подій.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

✵ Як ви розумієте відмінність між поняттями етнос та нація? До якої категорії ви б віднесли поняття «американець»? Обґрунтуйте.

✵ Назвіть найчисельніші мовні сім’ї світу. До якої з них належить ваша родина?

✵ Розрахуйте, який відсоток населення Землі належить до трьох найчисельніших (за кількістю мовців) мовних сімей світу.

✵ Наведіть приклади одно- та багатонаціональних країн.

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Опрацювати § ____________________________


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити