Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

з/п

Дата

Тема

Примітки

ВСТУП

1


Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації


2


Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Г. Боплана, С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження


РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА 3 НЕЮ

Тема 1. Географічна карта

3


Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах


4


Класифікація карт. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи


Тема 2. Топографічні карти

5


Топографічні карти. Координатні сітки. Читання та практичне використання топографічних карт (частина 1)


6


Зміст топографічних карт, їх практичне використання. Плани міст, схеми руху транспорту. Читання та практичне використання топографічних карт (частина 2). Плани міст, схеми руху транспорту


7


Практична робота № 1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою. Дослідження. Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування


РОЗДІЛ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

8


Політична карта світу, її елементи та процес формування. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні


9


Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Геополітика. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи. Практична робота № 2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах. Дослідження. Порівняльна характеристика географічного положення України з країнами світу (2-3 на вибір)


Тема 2. Формування території України

10


Територіальні зміни меж України з XX ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях


Тема 3. Україна на карті годинних поясів

11


Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні


12


Практична робота № 3. Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу. Дослідження. Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським


13


Підсумковий урок з тем «Вступ», «Географічна карта та робота з нею», «Географічний простір України»


РОЗДІЛ III. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 1. Рельеф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

14


Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня»


15


Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери


16


Основні тектонічні структури. Карта «Тектонічна будова». Зв’язок рельєфу з тектонічними структурами. Геологічна будова.

Дослідження П. Тутковського. Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини


17


Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини


18


Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Активні та перспективні басейни й райони видобутку вугілля, нафти, природного газу, сланцевого газу, торфу, горючих сланців


19


Рудні та нерудні корисні копалини.: басейни, райони залягання та видобутку. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів


20


Практична робота № 4. Установлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами в межах України. Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості


Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

21


Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній поверхні. Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони


22


Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта. Практична робота № 5. Визначення вологості повітря за заданими показниками


23


Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси. Практична робота № 6. Установлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм


24


Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища. Метеорологічна служба. Б. Срезневський — організатор метеослужби в Україні. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами. Дослідження. Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ


25


Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості


Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

26


Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини: річище, заплава, тераси, меандри, твердий стік. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води


27


Основні річкові басейни та системи. Практична робота № 7. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України (початок)


28


Озера, їх типи, особливості водного режиму. Водосховища. Практична робота № 7. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України (продовження)


29


Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Підземні води. Основні артезіанські басейни. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості . Практична робота № 7. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України (закінчення). Дослідження. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України


Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

30


Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Дослідження В. Докучаева. Карта ґрунтів


31


Практична робота № 8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України. Ґрунтові ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів


Тема 5. Рослинність

32


Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості


Тема 6. Тваринний світ України

33


Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості


34


Підсумковий урок за темами: «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси», «Клімат і кліматичні ресурси», «Води суходолу і водні ресурси», «Ґрунти та ґрунтові ресурси», «Рослинність», «Тваринний світ України»


Тема 7. Ландшафти України

35


Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Дослідження К. Геренчука. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність


36


Природні зони України: мішаних лісів, широколистих лісів


37


Лісостепова природна зона України


38


Природна зона степу


39


Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона


40


Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їхньої зміни з висотою, використання та охорона


41


Практична робота № 9. Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором). Дослідження, Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання


42


Природні умови і ресурси Чорного моря, проблеми їх раціонального використання


43


Природні умови і ресурси Азовського моря, проблеми їх раціонального використання


Тема 8. Природокористування

44


Використання природно-ресурсного потенціалу України.

Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення


45


Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості. Практична робота № 10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України


46


Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку


47


Підсумковий урок з тем «Ландшафти», «Природокористування»


РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

48


Кількість населення у світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Зміна кількості населення у світі та Україні. Практична робота № 11 (початок). Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України


49


Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика. Практична робота № 12. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу


50


Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика. Практична робота № 11 (закінчення). Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України


Тема 2. Розселення

51


Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні


52


Міські і сільські населені пункти; Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення


53


Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація


Тема 3. Етнічний склад населення

54


Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни


55


Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення


Тема 4. Релігійний склад населення

56


Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні


Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні

57


Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення


58


Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення


59


Підсумковий урок розділу «Населення України та світу»


РОЗДІЛ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

60


Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку свого адміністративного регіону


Тема 2. Природа регіону

61


Особливості природних умов і ресурсів


62


Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду


Тема 3. Населення регіону

63


Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення


64


Екскурсія


65-70


Резерв часу


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити