Географія України 8 клас - Навчально-методичний посібник 2017

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

УРОК 1. ОБ'ЄКТИ ВИВЧЕННЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ТА СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УРОК 2. ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ 8 МИНУЛОМУ. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРОДОТА, Г. БОПЛАНА, С. РУДНИЦЬКОГО. СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА

УРОК 3. ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНИ В КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ. ЕЛЕМЕНТИ КАРТИ, КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ ТА ВИДИ СПОТВОРЕНЬ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ЯВИЩ НА КАРТАХ

УРОК 4. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ. НАВЧАЛЬНІ КАРТИ Й АТЛАСИ. НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ, ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ. КАРТОГРАФІЧНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТА СУЧАСНІ НАВІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ТЕМА 2. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

УРОК 5. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ. КООРДИНАТНІ СІТКИ ЧИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ (ЧАСТИНА 1)

УРОК 6. ЗМІСТ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ, ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ. ПЛАНИ МІСТ, СХЕМИ РУХУ ТРАНСПОРТУ. ЧИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ (ЧАСТИНА 2)

УРОК 7. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ, ВІДСТАНЕЙ, ПЛОЩ, ГЕОГРАФІЧНИХ І ПРЯМОКУТНИХ КООРДИНАТ, ВИСОТ ТОЧОК ЗА ТОПОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ. ПРОКЛАДАННЯ МАРШРУТІВ ЗА ТОПОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ

РОЗДІЛ IІ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

ТЕМА 1. УКРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ ЄВРОПИ І СВІТУ

УРОК 8. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ, ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ

УРОК 9. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ (ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ, ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ, ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ). ГЕОПОЛІТИКА. ДЕРЖАВНА ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНІ КОРДОНИ, РОЗМІРИ ТЕРИТОРІЇ, КРАЙНІ ТОЧКИ, ГЕОГРАФІЧНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ КОРДОНІВ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ, КРАЙНІХ ТОЧОК, ГЕОГРАФІЧНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ І ЗАЗНАЧЕННЯ ЇХНІХ НАЗВ; ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ТОЧОК, ПРОТЯЖНОСТІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ГРАДУСАХ І КІЛОМЕТРАХ. ДОСЛІДЖЕННЯ. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СВІТУ (2-3 НА ВИБІР)

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

УРОК 10. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ МЕЖ УКРАЇНИ З XX СТ. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ, ЙОГО ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НА РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РІВНЯХ

ТЕМА 3. УКРАЇНА НА КАРТІ ГОДИННИХ ПОЯСІВ

УРОК 11. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ВІДЛІКУ ЧАСУ. ГОДИННІ ПОЯСИ. МІСЦЕВИЙ ЧАС. ПОЯСНИЙ ЧАС. ЛІТНІЙ ЧАС. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ ЧАСУ В КРАЇНАХ СВІТУ. ЧАС В УКРАЇНІ

УРОК 12. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. АНАЛІЗ КАРТИ ГОДИННИХ ПОЯСІВ СВІТУ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ. ДОСЛІДЖЕННЯ. ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТУ МАНДРІВКИ КРАЇНАМИ СВІТУ З ВИЗНАЧЕННЯМ РІЗНИЦІ В ЧАСІ В НИХ ПОРІВНЯНО З КИЇВСЬКИМ

УРОК 13. ПІДСУМКОВИЙ УРОК З ТЕМ «ВСТУП», «ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ», «ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ»

РОЗДІЛ IІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

ТЕМА 1. РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

УРОК 14. ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ. ПРОСТЯГАННЯ НИЗОВИН, ВИСОЧИН, ГІР, РІЧКОВИХ ДОЛИН. КАРТА «ФІЗИЧНА ПОВЕРХНЯ»

УРОК 15. ГЕОЛОГІЧНА ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ. ГЕОЛОГІЧНЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ. ГЕОЛОГІЧНІ ЕРИ

УРОК 16. ОСНОВНІ ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ. КАРТА «ТЕКТОНІЧНА БУДОВА». ЗВ'ЯЗОК РЕЛЬЄФУ З ТЕКТОНІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. НЕОТЕКТОНІЧНІ РУХИ. ВПЛИВ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ТА ТЕКТОНІКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

УРОК 17. ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ РЕЛЬЄФОТВІРНІ ЧИННИКИ І ПРОЦЕСИ. ТИПИ РЕЛЬЄФУ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ. РЕЛЬЄФ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

УРОК 18. КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ, ГЕОГРАФІЯ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ. ПАЛИВНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. АКТИВНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ БАСЕЙНИ Й РАЙОНИ ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ, СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ, ТОРФУ, ГОРЮЧИХ СЛАНЦІВ

УРОК 19. РУДНІ ТА НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ: БАСЕЙНИ, РАЙОНИ ЗАЛЯГАННЯ ТА ВИДОБУТКУ. МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ ТА ГРЯЗІ. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

УРОК 20. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4. УСТАНОВЛЕННЯ ЗА КАРТАМИ (ТЕКТОНІЧНОЮ, ГЕОЛОГІЧНОЮ, ФІЗИЧНОЮ) ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ТЕКТОНІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ, РЕЛЬЄФОМ, ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ТА КОРИСНИМИ КОПАЛИНАМИ В МЕЖАХ УКРАЇНИ. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ, РЕЛЬЄФУ ТА МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ

ТЕМА 2. КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ

УРОК 21. КЛІМАТОТВІРНІ ЧИННИКИ: СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ, ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ, ПІДСТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ. РОЗПОДІЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В АТМОСФЕРІ І НА ЗЕМНІЙ ПОВЕРХНІ. ВЛАСТИВОСТІ ПОВІТРЯНИХ МАС, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ. АТМОСФЕРНІ ФРОНТИ, ЦИКЛОНИ ТА АНТИЦИКЛОНИ

УРОК 22. КЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ: ТЕМПЕРАТУРА, ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ, ОПАДИ, КОЕФІЦІЄНТ ЗВОЛОЖЕННЯ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ В УКРАЇНІ. РІЧНИЙ ТА СЕЗОННИЙ ХІД КЛІМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. КЛІМАТИЧНА КАРТА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ ЗА ЗАДАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

УРОК 23. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6. УСТАНОВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІМАТУ РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА АНАЛІЗОМ КАРТ ТА КЛІМАТИЧНИХ ДІАГРАМ

УРОК 24. СЕЗОННІ ПОГОДНІ УМОВИ ТА ЯВИЩА. НЕСПРИЯТЛИВІ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНІ ЯВИЩА. МЕТЕОРОЛОГІЧНА СЛУЖБА. Б. СРЕЗНЕВСЬКИЙ — ОРГАНІЗАТОР МЕТЕОСЛУЖБИ В УКРАЇНІ. ПРОГНОЗ ПОГОДИ ЗА ДАНИМИ СИНОПТИЧНОЇ КАРТИ, НАРОДНИМИ ПРИКМЕТАМИ. ДОСЛІДЖЕННЯ. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОГОДИ ЗА НАРОДНИМИ ПРИКМЕТАМИ ТА ПОРІВНЯННЯ З ПРОГНОЗОМ В ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛАХ, ЗМІ

УРОК 25. ВПЛИВ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ЗДОРОВ'Я І ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ

ТЕМА 3. ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ

УРОК 26. СКЛАД ВОД СУХОДОЛУ. ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ. РІЧКИ. БУДОВА РІЧКОВОЇ ДОЛИНИ; РІЧИЩЕ, ЗАПЛАВА, ТЕРАСИ, МЕАНДРИ, ТВЕРДИЙ СТІК. ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ НА РІЧКИ. ХАРАКТЕР ТЕЧІЇ. ПАДІННЯ, ПОХИЛ РІЧКИ. ВПЛИВ КЛІМАТУ НА ФОРМУВАННЯ РІЧКОВОЇ СИСТЕМИ. ЖИВЛЕННЯ і РЕЖИМ РІЧОК, ГУСТОТА РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ. РІЧКОВИЙ СТІК, ВИТРАТИ ВОДИ

УРОК 27. ОСНОВНІ РІЧКОВІ БАСЕЙНИ ТА СИСТЕМИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ НАЙБІЛЬШИХ РІЧОК, ОЗЕР, ВОДОСХОВИЩ, КАНАЛІВ, ПОЗНАЧЕННЯ БОЛІТ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК)

УРОК 28. ОЗЕРА, ЇХ ТИПИ, ОСОБЛИВОСТІ ВОДНОГО РЕЖИМУ. ВОДОСХОВИЩА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ НАЙБІЛЬШИХ РІЧОК, ОЗЕР, ВОДОСХОВИЩ, КАНАЛІВ, ПОЗНАЧЕННЯ БОЛІТ УКРАЇНИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

УРОК 29. БОЛОТА, ЇХНІ ТИПИ І ПОШИРЕННЯ, ПРИЧИНИ ЗАБОЛОЧЕННЯ. ПІДЗЕМНІ ВОДИ. ОСНОВНІ АРТЕЗІАНСЬКІ БАСЕЙНИ. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ШЛЯХИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ. ВОДИ СУХОДОЛУ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ НАЙБІЛЬШИХ РІЧОК, ОЗЕР, ВОДОСХОВИЩ, КАНАЛІВ, ПОЗНАЧЕННЯ БОЛІТ УКРАЇНИ (ЗАКІНЧЕННЯ). ДОСЛІДЖЕННЯ. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ РІЗНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

ТЕМА 4. ҐРУНТИ ТА ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ

УРОК 30. УМОВИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА ҐРУНТУ, ҐРУНТОВІ ГОРИЗОНТИ, РОДЮЧІСТЬ. ОСНОВНІ ТИПИ ҐРУНТІВ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПОШИРЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ В. ДОКУЧАЕВА. КАРТА ҐРУНТІВ

УРОК 31. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ. ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ҐРУНТИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ. ЗМІНИ ҐРУНТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ЗАХОДИ З РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ

ТЕМА 5. РОСЛИННІСТЬ

УРОК 32. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННОСТІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ В УКРАЇНІ. РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ. ЧЕРВОНА ТА ЗЕЛЕНА КНИГИ УКРАЇНИ. РОСЛИННІ РЕСУРСИ, ЇХ ОХОРОНА І ВІДТВОРЕННЯ, РОСЛИННІСТЬ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ

ТЕМА 6. ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ

УРОК 33. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИННОГО СВІТУ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В УКРАЇНІ. ТВАРИНИ, ЗАНЕСЕНІ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ТВАРИННИЙ СВІТ. ТВАРИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ЗАХОДИ З ЇХ ВІДТВОРЕННЯ Й ОХОРОНИ. ТВАРИННИЙ СВІТ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ

УРОК 34. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМАМИ: «РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА ТА ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ», «КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ», «ВОДИ СУХОДОЛУ І ВОДНІ РЕСУРСИ», «ҐРУНТИ ТА ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ», «РОСЛИННІСТЬ», «ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ»

ТЕМА 7. ЛАНДШАФТИ УКРАЇНИ

УРОК 35. ЛАНДШАФТ ЯК ПРОСТОРОВО-ЦІЛІСНА СИСТЕМА. КАРТА «ЛАНДШАФТИ». ДОСЛІДЖЕННЯ К. ГЕРЕНЧУКА. РАЙОНУВАННЯ ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ, ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ НА КАРТАХ. АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ. РІВНИННІ ЛАНДШАФТИ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ

УРОК 36. ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ: МІШАНИХ ЛІСІВ, ШИРОКОЛИСТИХ ЛІСІВ

УРОК 37. ЛІСОСТЕПОВА ПРИРОДНА ЗОНА УКРАЇНИ

УРОК 38. ПРИРОДНА ЗОНА СТЕПУ

УРОК 39. ГІРСЬКІ ЛАНДШАФТИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗМІНИ З ВИСОТОЮ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА

УРОК 40. ГІРСЬКІ ЛАНДШАФТИ КРИМСЬКИХ ГІР, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ ЗМІНИ З ВИСОТОЮ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА

УРОК 41. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9. СКЛАДАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНИХ ЗОН УКРАЇНИ (ЗА ВИБОРОМ). ДОСЛІДЖЕННЯ. ЛАНДШАФТИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ, ЇХ ОСВОЄННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

УРОК 42. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ ЧОРНОГО МОРЯ, ПРОБЛЕМИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

УРОК 43. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ АЗОВСЬКОГО МОРЯ, ПРОБЛЕМИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ТЕМА 8. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УРОК 44. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. ОСНОВНІ ВИДИ ЗАБРУДНЕНЬ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

УРОК 45. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ОБ'ЄКТИ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

УРОК 46. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

УРОК 47. ПІДСУМКОВИЙ УРОК 3 ТЕМ «ЛАНДШАФТИ», «ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

ТЕМА 1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

УРОК 48. КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ПРИРОДНИЙ РУХ, МІГРАЦІЇ. ЗМІНА КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

УРОК 49. СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ Й УКРАЇНИ. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11. АНАЛІЗ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ПІРАМІД УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ

УРОК 50. МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ: ПРИЧИНИ І ВИДИ МІГРАЦІЙ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА. МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА

ТЕМА 2. РОЗСЕЛЕННЯ

УРОК 51. ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ГУСТОТИ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

УРОК 52. МІСЬКІ І СІЛЬСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ. КРИТЕРІЇ ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ. КЛАСИФІКАЦІЯ МІСТ ЗА КІЛЬКІСТЮ НАСЕЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЯМИ. МІСЬКЕ І СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ

УРОК 53. УРБАНІЗАЦІЯ, ПРИЧИНИ, ЩО ЇЇ ЗУМОВЛЮЮТЬ. МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ. МЕГАПОЛІСИ. СВІТОВІ МІСТА. ВІДМІННОСТІ В РІВНЯХ І ТЕМПАХ УРБАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ. СУБУРБАНІЗАЦІЯ. ХИБНА УРБАНІЗАЦІЯ

ТЕМА 3. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

УРОК 54. ЕТНОСИ. НАЙПОШИРЕНІШІ МОВНІ СІМ'Ї. ОДНОНАЦІОНАЛЬНІ ТА БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІ КРАЇНИ

УРОК 55. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ТА ЕТНІЧНІ ГРУПИ, ОСНОВНІ РАЙОНИ ЇХ РОЗСЕЛЕННЯ

ТЕМА 4. РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

УРОК 56. РЕЛІГІЯ ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ В УКРАЇНІ

ТЕМА 5. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

УРОК 57. ТРУДОВІ РЕСУРСИ. КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ. ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ

УРОК 58. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

УРОК 59. ПІДСУМКОВИЙ УРОК РОЗДІЛУ «НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ»

РОЗДІЛ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

ТЕМА 1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ, ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ

УРОК 60. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, АДМІНІСТРАТИВНО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ, ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

ТЕМА 2. ПРИРОДА РЕГІОНУ

УРОК 61. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ

УРОК 62. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

ТЕМА 3. НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

УРОК 63. КІЛЬКІСТЬ ТА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ЛІТЕРАТУРА


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити