ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я - Уроки для 4 класу - О. В. Гнатюк

Передмова

Предмет «Основи здоров’я» відіграє важливу роль у системі навчання і виховання учнів, його мета - формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, виховання ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному та духовному розвитку.

Змістову основу предмета складають такі базові поняття: здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечна поведінка, здоров’язбережувальна компетентність, здоров’язбережувальні компетенції (життєві та спеціальні навички).

Здоров’я розглядається як:

  • стан загального фізичного, психологічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад (ВООЗ);
  • процес формування, збереження, зміцнення, відновлення фізичної, соціальної, психічної та духовної його складових.

Здоровий спосіб життя - спосіб життєдіяльності людини, метою якого є формування, збереження і зміцнення здоров’я.

Безпечна поведінка - поведінка людини, що не загрожує її життю і здоров’ю та безпеці інших людей.

Здоров’язбережувальна компетентність - здатність учня застосовувати здоров’язбережувальні компетенції в умовах конкретної життєвої або навчальної ситуації на користь збереження, зміцнення і формування здоров’я.

Здоров’язбережувальні компетенції (життєві та спеціальні) - це суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, що сприяють здоров’ю у всіх сферах життєдіяльності людини.

Предмет «Основи здоров’я» є інтегрованою системою знань про здоров’я, здоровий спосіб життя і безпеку життєдіяльності.

Особливістю методики проведення уроків з основ здоров’я є те, що оволодіння здоров’язбережувальними компетенціями потребує багаторазового вправляння. Тому важливим є використання різних методів і прийомів інтерактивного навчання, що базуються на принципі активної участі самих учнів: моделювання, програвання й обговорення різних життєвих ситуацій, рольові ігри, інсценізації, виконання творчих завдань і проектів, рухливих ігор і вправ тощо.

Зміст уроків має бути зорієнтований не лише на оволодіння учнями необхідними знаннями з питань збереження й зміцнення здоров’я, а й спеціальними вміннями й навичками, що дозволяють їм не тільки робити висновки, але й навчитися правильно діяти як у звичних, так і в нестандартних, зокрема в небезпечних, ситуаціях, як у школі і вдома, так і поза межами школи й домівки. Так, навчання учнів правил безпечної поведінки, дорожнього руху, пожежної безпеки, охорони життя і здоров’я повинно мати практичну спрямованість, оскільки головним у підготовці школярів до життя є набуття ними практичних умінь і навичок. Обов’язковим є зв’язок із життєвим досвідом дітей. Практичні роботи учні виконують у діяльнісній формі під час опрацювання відповідної теми для досягнення мети уроку або вдома з батьками.

Уроки з основ здоров’я бажано проводити в спеціально обладнаному класі або кабінеті, на шкільному подвір’ї, у спортзалі, у медичному кабінеті. Уроки з правил дорожнього руху рекомендується проводити на вулиці, де можна спостерігати роботу засобів регулювання, рух транспортних засобів і пішоходів, засвоїти дорожні знаки та дорожню розмітку.

Особливе значення для формування в учнів здорового способу життя і безпечної поведінки мають емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення. Під час вивчення предмета вчитель має використовувати в роботі достатньо наочного матеріалу, що сприятиме швидкому засвоєнню учнями нових тем, а також значну кількість ігрових форм діяльності учнів, що допоможе проявити їх творчу активність. Тому використання ілюстрацій, малюнків, фотографій, плакатів, слайдів, комп’ютерних презентацій є обов’язковою умовою під час підготовки до уроків з «Основ здоров’я». Для пояснення нового матеріалу і живого спілкування на уроки слід запрошувати психологів, медичних працівників, співробітників ДАІ, ДСНС тощо.

Посібник створено на допомогу вчителям для проведення уроків з «Основ здоров’я» і укладено відповідно до навчальної програми з «Основ здоров’я» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОНмолодьспорту від 12.09.2011 р. № 1050 і підручника Гнатюк О.В. «Основи здоров’я» для 4 класу (Гнатюк О. В. Основи здоров’я: під- руч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Гнатюк. - Київ : Генеза, 2015. - 160 с.).

Цей посібник містить календарно-тематичне планування, орієнтовні деталізовані розробки уроків, методичні рекомендації для вчителів щодо організації навчання учнів початкових класів з основ здоров’я і безпеки життєдіяльності.

Розробки подано як один з можливих варіантів проведення уроків з основ здоров’я. Варто зазначити, що обсяг матеріалу кожного уроку дещо збільшено. Це зроблено для того, щоб учитель міг самостійно обрати потрібний йому вид роботи, враховуючи специфіку свого класу. Учитель може творчо підійти до його використання - змінити обсяг і характер матеріалу (обрати потрібний матеріал, доповнити його, замінити завдання, ігри, загадки, прислів’я, скласти інші запитання, ситуації для обговорення), враховуючи особливості свого класу, пізнавальні можливості учнів, наявність наочних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, технічних засобів навчання. Також учитель може самостійно продумати і визначити мету, зміст і структуру уроку, організаційні форми та методи роботи.

Запропоновані варіанти розробок уроків є орієнтовними і не повинні сприйматися вчителями як обов’язкові для використання. Кожен учитель може скористатися ними повністю або частково, враховуючи свій досвід роботи, кваліфікацію, можливості учнів, а також виходячи з наявної у школі та класі матеріально-технічної бази відповідно до конкретних місцевих умов.

На допомогу вчителю подано інформацію про те, як працювати з підручником і зошитом (з рекомендаціями виконання завдань, практичних робіт), підібрано літературні твори до кожної теми - оповідання, казки, вірші. Широко використовуються прислів’я, приказки, загадки, ребуси, кросворди.

Для перевірки знань учнів сформульовано орієнтовні запитання для бесід, різні тестові завдання, життєві ситуації для обговорення й аналізу, цікаві вправи та ігри тощо.

На етапі закріплення матеріалу запропоновано різноманітні форми роботи: інтерактивні вправи («Мікрофон», «Мозковий штурм»), робота в парах, групах (моделювання, інсценізація та обговорення різних життєвих ситуацій), творчі завдання (складання правил, рекомендацій, порад, казок, створення пам’яток), рольові ігри (варіанти знайомства з людьми, як поводитися в тій чи іншій ситуації), практичні роботи (алгоритм поведінки та моделювання різноманітних ситуацій, дій, виконання проектів, розучування вправ, проведення конкурсів, змагань). Уміщено завдання, для виконання яких передбачено участь дорослих. Деякі додаткові матеріали, запропоновані для опрацювання (зокрема, казки, інсценізації, тексти, вірші, загадки, оповідання), розміщено на сайті видавництва «Генеза» (www.geneza.ua).

Для більш ефективного проведення уроків пропонується використовувати «Зошит з основ здоров’я» (Гнатюк О.В. Зошит з основ здоров’я: навч. посіб. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гнатюк. - Київ : Генеза, 2015. - 64 с.), що є складовою навчально-методичного комплекту з основ здоров’я. У ньому містяться різні види завдань з предмета - для колективної і самостійної роботи, творчі й розвивальні вправи, ребуси, кросворди, загадки, прислів’я тощо, які сприятимуть мотивації навчальної діяльності, поглибленню знань учнів і доповнюватимуть навчальний матеріал підручника.

Запропонований посібник буде корисний учителям, які викладають курс «Основи здоров’я» в початкових класах, студентам педагогічних навчальних закладів і методистам.

Календарно-тематичне планування з основ здоров’я

для _______________ класу

на 20__________/ 20________ н. р.


ПІБ учителя

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) ___________________________________


Протокол №____ від «____ »__________________ 20____ р.

Голова МО ___________________________________________________________

     (ПІБ, підпис)

Складено до підручника: Гнатюк О.В. Основи здоров’я: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. - Київ : Генеза, 2015 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН молодьспорту України від 12.09.2011 р. № 1050: Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. - К. : Вид. дім «Освіта», 2012.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити