Розробки уроків - Основи здоров'я 8 клас - 2016 Рік

Розділ 1. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ (6 годин)

УРОК № 2 НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Тема. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Класифікація надзвичайних ситуацій. Аналіз повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації

Мета: формувати поняття про надзвичайні ситуації, їх класифікацію, основні причини та можливі наслідки для життя і здоров'я людини; розвивати навички аналізу повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації, спостережливість, вміння розуміти причиново-наслідкові зв'язки; виховувати свідому відповідальність за вибір своїх дій та прийняті рішення.

Обладнання: ілюстративний матеріал, таблиця «Класифікація надзвичайних ситуацій», друковані ЗМІ з повідомленнями про надзвичайні ситуації, мультимедійне обладнання та презентація.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

1. Привітання, встановлення позитивного настрою

2. Створення атмосфери довіри та доброзичливості

II. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Фронтальне опитування

— Дайте коротку характеристику підліткового віку.

— Порівняйте підлітковий вік із молодшим шкільним, назвавши основні відмінності й новоутворення.

— Який вік мають на увазі, коли говорять «На порозі дорослого життя»?

— Коли підлітка вважають соціально (фізично, психологічно...) зрілою людиною?

III. ПЕРЕВІРКА РАНІШЕ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ

1. Тестування (див. Додатки)

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ І ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

1. Розв'язування кросворда, пов'язаного з темою уроку (див. Додатки)

2. Відповіді на запитання

— Що ви знаєте про надзвичайні ситуації? Наведіть приклади.

— Хто з вас може сказати, що ніколи не доведеться застосовувати життєві навички та знання про надзвичайні ситуації?

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

1. Інформаційне повідомлення «НС у світі» (мультимедійний та ілюстративний супровід)

2. Питання до класу

— Які ознаки зрілості людини сприяють виживанню в надзвичайних ситуаціях? Назвіть їх.

VI. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Глосарій. Поняття «надзвичайна ситуація» Класифікація надзвичайних ситуацій

Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвели або можуть призвести до загибелі людей та/або значних матеріальних витрат.

Ознакою надзвичайної ситуації є наявність або загроза загибелі людей та тварин, або значне погіршення умов їхньої життєдіяльності; заподіяння великих економічних збитків, істотне погіршення стану навколишнього природного середовища.

Відповідно до характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють:

✵ надзвичайні ситуації техногенного характеру;

✵ надзвичайні ситуації природного характеру;

✵ надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, пов’язані з протиправними діями терористичного й антиконституційного спрямування;

✵ надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов’язані з наслідками застосування зброї або засобів масового ураження.

Крім того, відповідно до територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначають чотири рівні надзвичайних ситуацій (див. Додатки).

2. Вправа «Мозковий штурм». Причини виникнення НС в Україні

Учні озвучують власні міркування щодо причин виникнення НС в Україні, потім учитель демонструє їх перелік на слайді презентації.

3. Метод «Коментарі щодо...»

Учням демонструють слайди мультимедійної презентації, на яких зафіксовано джерела виникнення НС різних видів. У ході обговорення коментують складові інформаційного потоку.

4. Оздоровлювальна вправа.

Самомасаж

VII. ОСМИСЛЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (у парах). Взаємонавчання та взаємоперевірка

— Поставте одне одному три запитання за змістом прочитаного.

2. Робота у групах (3)

Групи отримують друковані або електронні засоби масової інформації (журнали, газети), які містять повідомлення про надзвичайні ситуації у світі.

Завдання: оберіть для виступу перед аудиторією кілька найрезонансніших статей, проаналізуйте їх і висловіться щодо причин та наслідків НС.

І. група складає повідомлення про НС природного походження;

ІІ. група складає повідомлення про НС техногенного походження;

ІІІ. група складає повідомлення про НС соціально-політичного походження.

3. Презентація роботи у групах

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Саморефлексія

— Чи справдились ваші очікування?

— Про що хочеться поговорити в кінці уроку?

— Яку проблему хотілось би порушити?

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов'язкове:

✵ опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§ , с. );

додаткові (на вибір, за бажанням):

✵ підготувати проект «НС: запобігати, уникати, діяти»;

✵ скласти статтю «Як підвищити свою готовність до дій у разі виникнення НС».

ДОДАТКИ ДО УРОКУ 2

ТЕСТУВАННЯ

1. Складові якої зрілості людини мають на увазі, коли говорять: «Зрілість людини не залежить від віку чи статі»?

А Фізіологічної;

Б психологічної;

В соціальної.

2. Біологічною називають зрілість...

А фізіологічну;

Б психологічну;

В соціальну

3. Компонентом соціальної зрілості є:

А завершення біологічного дозрівання;

Б матеріальна незалежність;

В емоційна зрілість.

3. Життєві навички — це...

А спосіб поведінки, який відповідає прийнятим у суспільстві нормам, реалізований в очікуваннях оточення і залежить від соціального статусу людини;

Б певні зрушення у фізіологічному розвитку й статевому дозріванні підлітка;

В здатність до адаптації, поведінки і подолання труднощів повсякденного життя.


1
з

2


а
3 л

ю

д

е

й
4
ж

5


и

6

т7
т8
я1. Однією з причин захворювання великої кількості людей узимку є сильний... (мороз).

2. Наслідком виходу з ладу обладнання на виробництві можуть бути... (аварії).

3. Небезпечні ситуації створюють загрозу життю і здоров’ю... (людей).

4. Майже неможливо загасити торф’яні... (пожежі).

5. Спричинити небезпечну ситуацію може явище... (природи).

6. Під час пожеж шкідливі викиди забруднюють... (атмосферу).

7. Під час надзвичайних ситуацій не можна... (панікувати).

8. Наслідком обледеніння поверхні доріг узимку є... (ожеледиця).

Класифікація НС відповідно до територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків кількості людей, які загинули

1)

надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня

це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету

2)

надзвичайна ситуація регіонального рівня

це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного значення) — Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, або загрожує перенесенням на територію суміжної області України, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету

3)

надзвичайна ситуація місцевого рівня

це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно небезпечного об’єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об’єкта, але не менш одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До місцевого рівня також належать усі надзвичайні ситуації, які виникають на об’єктах житлово- комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно небезпечних об’єктів

4)

надзвичайна ситуація об’єктного рівня

це надзвичайна ситуація, яка розгортається на території об’єкта або на самому об’єкті і наслідки якої не виходять за межі об’єкта або його санітарно-захисної зони


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити