Усі уроки курсу «Основи здоров’я» 8 клас - 2016

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я (6 годин)

УРОК 18 РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО ТА ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ

Мета: дати уявлення про логічне та образне мислення як психічні процеси та способи їх удосконалення; розвивати навички активізації пізнавальної сфери через мисленнєву діяльність; виховувати свідому потребу в розвитку психічної складової здоров'я.

Обладнання: ілюстративний матеріал до теми уроку, таблиця-схема «Основні форми проявів психіки людини», таблиця «Розвиток логічного та образного мислення», музичний супровід (спокійна мелодія).

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

І Привітання, створення позитивного настрою (музичний супровід)

II. АКТИВІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

1. Питання до класу

* Що ви знаєте про властивості психіки людини, її форми проявів?

* Навіщо треба знати особливості своєї психіки?

* Чи треба їх вивчати?

2. Робота за таблицею-схемою «Основні форми проявів психіки людини»

* Що таке мислення? (Один із пізнавальних процесів психіки людини)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Слухання притчі

ПРИТЧА ПРО ДВІ ЛІНІЇ

(Початок)

Одного разу до вчителя дзен прийшов один із учнів і запитав його: «Що потрібно зробити, щоб стати кращим за найкращого учня?».

Учитель намалював палицею на піску дві лінії і запитав у цього учня: «Що потрібно зробити, щоб одна з них стала довшою за іншу?».

Учень почав укорочувати одну з ліній, ділити її на частини і різними іншими способами зменшувати її. Учитель незворушно подивився на ці дії, а потім...

Питання до класу:

* Як би ви вчинили на місці учня?

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

«Шкала актуальності»

— Наскільки актуальною для кожного з вас є тема уроку? Озвучте показник за 5-бальною шкалою: 0 — зовсім не важлива, ..., 5 — саме те, що необхідно знати (вміти, розуміти тощо) на найближчий час.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово

Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприймань. Відображаючи дійсність на чуттєвому рівні за участю аналізаторів, людина одержує різнобічну інформацію про зовнішні властивості та ознаки предметів, які фіксуються в її свідомості у формі звукових, просторових, часових, смакових, дотикових та інших уявлень. Проте такої інформації про навколишній світ людині не достатньо для задоволення різноманітних потреб практичної діяльності, яка потребує практичного і всебічного знання об’єктів, з якими доводиться мати справу. Вичерпні знання про об’єкти дійсності, їхню внутрішню, безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях сутність людина одержує за допомогою мислення — вищої абстрактної форми пізнання об’єктивної реальності.

2. Глосарій. Робота з термінами

ü Мислення — це психічний процес самостійного пошуку й відкриття суттєво нового, тобто процес опосередкованого й узагальненого відображення в мозку людини предметів об’єктивної

дійсності в їхніх істотних властивостях, зв’язках і відношеннях. Мислення є діяльністю, яка спрямована на пізнання та практичні дії.

Досліджуючи мислення, Аристотель створив логіку — науку про мислення, сформулював закони та форми мислення.

Філософи вирізняють прояви мислення — відчуття, споглядання, уява, рефлексія; рівні мислення — інтуїція, розсудок, розум; прояви діяльності мислення — сумнів, віра, задум, прийняття рішень, розуміння, уявні операції.

Типи (види) мислення: конкретне, абстрактне, вербальне, логічне, алогічне, раціональне, ірраціональне, наочно-образне, наочно-дієве, концептуальне (понятійне), інтуїтивне, аналітичне, інтелектуальне, практичне, словесно-логічне, теоретичне, продуктивне, репродуктивне, творче тощо.

ü Логічне мислення — здатність мислити точно й послідовно, не допускаючи протиріч у своїх міркуваннях, та вміння викривати логічні помилки. Його часто називають міркуванням, маючи на увазі характерні для логічного мислення операції: зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків.

ü Образне мислення — вид мисленнєвої діяльності, що характеризується опорою на уявлення та образи.

ü Аналіз процесу мислення

Мислення починається з проблемної ситуації, для виходу з якої індивід повинен знайти і застосувати нові для себе знання чи дії. Вона містить невідоме (шукане), індивідуальну потребу індивіда, його здібності та досвід.

Найчастіше індивід вдається до мислення тоді, коли проблемна ситуація перетворюється на задачу — мету, поставлену в певних умовах і якої можна досягти завдяки останнім.

Аналіз умов задачі є обов’язковим для розуміння того, як протікає і чим визначається процес мислення. Процес аналізу є взаємодією суб’єкта, з можливостями його мислення, і об’єкта — умов задачі. При цьому, змінюючись, об’єкт спричиняє новий процес мислення, що знову змінює об’єкт, тобто результат одного акту мислення уведено в подальший його процес, пізнання об’єкта, відповідно, поглиблюється. І так триває доти, доки індивід досягне бажаного результату.

Загалом, процес розв’язання задачі є актом конкретизації — переходу від загального і вкрай нечіткого уявлення про майбутній результат до його конкретного образу.

Пошук невідомого в межах акту конкретизації здійснюється як безперервний процес прогнозування — створення образу очікуваного результату. Цей процес здійснюється шляхом мисленнєвих дій та операцій.

Це одні й ті самі структурні одиниці мислення, але з різним ступенем автоматизованості:

□ аналіз,

□ синтез,

□ абстрагування,

□ узагальнення,

□ порівняння.

4. Способи розвитку логічного та образного мислення

Щоб мислити, необхідно володіти деяким почуттєвим і практичним досвідом, закріпленим пам’яттю. Мислення розвивається протягом усього життя людини у процесі її діяльності. На кожному віковому етапі мислення має свої особливості.

Таблиця 22

Розвиток логічного мислення

Розвиток образного мислення

Конструювання, розгадування шарад і головоломок, порівняння, складання алгоритмів, доповнення, аналіз, класифікація, виключення зайвого; робота з таблицями і схемами, розв’язування логічних задач, активна розумова діяльність тощо

Чим більше каналів сприйняття залучено, чим більше зв’язків і відносин уведено у зміст образу, тим повніший образ, тим більше можливостей його використання. Фантазування, планування дій, моделювання ситуацій, оперування предметами, малювання, спостереження, групування, підбір аналогій, розв’язування творчих задач; сюжетно-рольові ігри тощо

VI. ПЕРВИННЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ (ПРОБНІ ВПРАВИ)

1. Розв'язування задач на кмітливість

1) У кошику лежать 5 яблук. Чи можна поділити їх порівну між 5 товаришами так, щоб одне яблуко залишилося в кошику? Відповідь. Останнє яблуко віддати разом із кошиком.

2) Двоє людей підійшли до річки. Біля порожнього берега стояв човен, у який міг поміститись тільки один із них. Однак обидва туристи без будь-якої допомоги переправились на цьому човні через річку і продовжили свій шлях. Як вони це зробили? Відповідь. Вони перебували на різних берегах річки.

3) Скільки прямокутників зображено на малюнку?

Відповідь: 6.

4) Яку фігуру з наведених нижче слід вилучити? Вона не така, як інші три.

Відповідь: 2.

2. Розв'язування логічних задач

1) Вадим, Єгор, Андрій і Мишко посіли перші чотири місця у змаганнях, причому на жодне призове місце не було двох претендентів. На запитання, які вони посіли місця, хлопчики чесно відповіли:

А н д р і й. «Я не був останнім, але й не став переможцем».

Є г о р. «Я посів друге місце».

В а д и м. «Я посів ні перше, ні третє місце».

Які місця посіли хлопчики?

Рішення

Вадим міг посісти тільки 4-те місце, тоді Андрій — 3-тє, Мишко — 1-ше.

Мишко... 1 Єгор... 2 Андрій... 3 Вадим... 4

2) Три клоуни Бім, Бом і Бам вийшли на арену в червоній, зеленій і синій сорочках. Їхні черевики були таких самих трьох кольорів. У Біма колір сорочки і черевиків збігалися. У Бома ні черевики, ні сорочка не були червоними. Бам був у зелених черевиках, але в сорочці іншого кольору. Як були одягнені клоуни? Рішення

Бом може бути тільки в синіх черевиках, тоді Бім — у червоних черевиках і в червоній сорочці. Тепер Бам може бути тільки в синій сорочці, тоді Бом — у зеленій.

Ім’я клоуна

Колір сорочки

Колір черевиків

Бім

червоний

червоний

Бом

зелений

синій

Бам

синій

зелений

3. Вправи з числами

1) Продовжте числовий ряд.

Відповідь: 48. (Спочатку додати 2, потім 4, 8, 16.)

2) Уставте пропущене число.

17(112) 39

28 ( ) 49

Відповідь: 154. (Подвоєна сума чисел, що стоять за дужками)

3) Уставте число замість знака питання.

Відповідь: 5. (Число на «голові» дорівнює половині суми чисел на «ногах»)

4. Оздоровлювальна вправа. Офтальмотренаж (гімнастика для очей)

Учні, не повертаючи голови, здійснюють рухи очима у вказаних на малюнках напрямах.

5. Взаємонавчання та взаємоперевірка

— Поставте одне одному три запитання за змістом прочитаного.

VII. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК У СТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

1. Робота у групах (4)

Принцип об’єднання у групи — чотири пори року.

Завдання для груп:

* «Зима» — класифікувати ілюстративний матеріал, пояснити обраний принцип (критерій).

* «Весна» — розв’язати задачу, пояснити логічні мисленнєві «ланцюжки».

* «Літо» — пофантазувати на задану групу слів.

* «Осінь» — уявити образи в чорнильних плямах і скласти казку (оповідання).

Робочий матеріал для виконання групового завдання

Група «Зима»

Можна за критерії класифікації обрати такі: ягоди, квіти, листя, отруйні — корисні рослини, культурні види — бур’яни, лугові рослини — лісові, лікарські, рідкісні, злаки тощо. Важливо, щоб усі ілюстрації були об’єднані однією загальною темою, наприклад, «Рослини».

Група «Весна»

Задача. Мама приготувала для дітей — Марійки, Софійки, Артема і Дмитрика — новорічні подарунки, красиво запакувала їх і розклала навколо ялинки. Одній дитині була призначена пара рукавичок, іншій — футболка, третій — шапка, а четвертій — шарф. Крім того, відомо:

□ подарунок, приготований для Артема, і футболка розміщені безпосередньо поруч один із одним;

□ подарунок, приготований для Марійки, лежить між шарфом і подарунком, призначеним для Софійки;

□ рукавички не призначені для Марійки;

□ шарф не призначений для Артема.

У якому з нижченаведених рядків правильно вказано, кому який подарунок приготувала мама?


рукавички

футболка

шапка

шарф

а

Дмитрику

Софійці

Артему

Марійці

б

Артему

Дмитрику

Марійці

Софійці

в

Марійці

Артему

Дмитрику

Софійці

г

Артему

Софійці

Марійці

Дмитрику

Відповідь: г) Краще скласти таблицю, куди вписати умову задачі. Наприклад:


рукавички

футболка

шапка

шарф

МарійкаСофійка
АртемДмитрик

+

Група «Літо»

Слон, літо, апельсин, холодне, йти, невідомо, нехай, вони, як- небудь, кольори.

Група «Осінь»

2. Презентація роботи груп. Аналіз та обговорення

— Які психічні процеси, стани були активними під час виконання групового завдання? (Логічне та образне мислення, спостереження, аналіз, порівняння, увага, уява, мовлення тощо.)

VIII. ТВОРЧІ ВПРАВИ

1. Складання логічних задач

Набувши досвіду розв’язання задач, ви зможете вигадати власну логічну задачу. Найпростіший спосіб — уявіть ситуацію з трьома або чотирма гравцями, а потім, щоби трохи ускладнити завдання, виключіть із неї підказки. Наприклад, ви почнете з трьох друзів, у кожного з яких удома є жива істота. Додайте більше подробиць, поки не отримаєте справжню головоломку, а потім відкиньте деталі, що можуть підказати розв’язок, залишивши рівно стільки, щоб задачу все-таки можна було розв’язати.

2. Презентація логічних задач, складених учнями, та колективне їх розв'язування

3. Робота за ілюстративним матеріалом

Завдання: дати нестандартну, неочікувану, але логічну, образну назву малюнку або ілюстрації. Наприклад:

ІХ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Слухання притчі про дві лінії. (Закінчення)

Учитель незворушно подивився на ці дії, а потім біля першої продовжив другу лінію, щоб вона стала довшою.

Мораль: щоб перевершити когось, не слід робити щось, що зробить цю людину гіршою. Зусилля слід спрямувати на себе, щоб стати кращим завдяки своїм достоїнствам, а не слабкостям іншого.

(Коментар: у процесі навчання краще не порівнювати дитину з іншими дітьми. Ефективним порівнянням може бути порівняння його сьогоднішнього з ним самим, але вчорашнім.)

2. Коментоване оцінювання роботи класу, окремих учнів на уроці

3. Вправа «Сходинки успіху»

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

* Обов’язкове:

- _____________________________________ опрацювати матеріал підручника щодо вивченої теми (§____, с.___ );

* додаткові (на вибір, за бажанням):

- підготувати задачі на логіку, шаради, ребуси, головоломки тощо;

- скласти статтю для класного куточка «Значення розвитку логічного та образного мислення для людини».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити