Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Урок 11. Самопізнання і формування особистості. Формування самооцінки

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя: поняття про самопізнання, формування особистості, самооцінку.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо самопізнання, формування особистості, самооцінки

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 61 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 61-64 підручника (текстом та схемами)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 62-64 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 62-63 підручника

Формування вміння вчитися впродовж життя, засвоювати нові знання, набувати нових умінь і навичок, визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, обговорення здобутих знань і формулювання висновків на с.61-64 підручника

Узагальнення знань щодо самопізнання і формування особистості, формування самооцінки

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 64-65 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 64 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, та підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблеми потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 61 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про самопізнання, формування особистості й самооцінки. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 61-65 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про самопізнання, формування особистості, формування самооцінки.

Робота зі схемами

Схеми на с. 61,62 допоможуть розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цих схемах, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схем і роблять відповідні висновки щодо характеристик понять «особистість» і «самооцінка».

Робота із запитаннями

Запитання до фото на с. 62-63 дають можливість організувати діалог щодо проблем формування особистості й самооцінки.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 62-63 підручника.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 63:

— Чому ми докладаємо багато зусиль для того, щоб відповідати стилю, інтересам і нормам спілкування, перебуваючи в групі однолітків?

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

• Формування соціальної та громадянської компетентності

Обговорюючи схему на с. 62, слід звернути увагу на те, що самооцінка є важливою рисою особистості й регулятором соціальної поведінки.

• Формування вміння вчитися впродовж життя

Ця компетентність є однією з базових і наскрізних компетентностей курсу «Основи здоров'я».

Обговорюючи запитання на с. 64-65, слід звернути увагу на те, що відповідь на деякі запитання потребує навчання впродовж усього життя, оскільки з'являються нові знання і ці відповіді стають більш глибокими, змінюються.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 64 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев'ятикласникам обгрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо самопізнання, формування особистості, формування самооцінки.

Знаннєвий компонент

Учні називають складові особистості; рівні самооцінки; наводять приклади чинників впливу на самооцінку людини.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 11, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті на с. 21-22.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити