Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Урок 12. Поняття та складові життєвого самовизначення

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, формувати поняття про складові життєвого самовизначення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо поняття «самовизначення» та його складових

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 65 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 65-67 підручника (текстом та схемою)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 65-67 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 65-66 підручника

Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, обговорення таблиці на с. 67 і формулювання висновків

Узагальнення знань щодо самовизначення та його складових

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 68 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 67 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, та підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблеми потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 65 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про поняття «самовизначення» та його складові. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст на с. 65-67 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про поняття «самовизначення» та його складові.

Робота зі схемою

Схема на с. 67 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо складових життєвого самовизначення.

Робота із запитаннями

Запитання до фото на с. 65 дає можливість організувати діалог щодо поняття життєвого самовизначення.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання на с. 66 підручника, схему на с. 67.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 68:

— Що допомагає підліткам зробити усвідомлений вибір свого місця в системі соціальних відносин або освоювати міжособистісні й соціальні ролі?

Під час дискусії слід відстежувати правильне застосовування наукових понять учнями.

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

• Формування соціальної та громадянської компетентності

Обговорюючи схему на с. 67, слід звернути увагу на те, що до складових життєвого самовизначення належить професійне самовизначення, яке свідчить про соціальну компетентність людини.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 67 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев'ятикласникам обгрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо поняття «самовизначення» та його складових.

Знаннєвий компонент

Учні називають складові самореалізації і життєвого самовизначення; наводять приклади чинників впливу на самооцінку людини.

Ціннісний компонент

Учні усвідомлюють необхідність вибору професії.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 12, виконати завдання 1 -2 в робочому зошиті на с. 22-23.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити