Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

Урок 13. Критерії і мотиви для вибору професії. Профорієнтація

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, формувати поняття про профорієнтацію, критерії і мотиви для вибору професії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо поняття «профорієнтація», критеріїв і мотивів для вибору професії

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 68 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку

Робота з інформацією на с. 68-71 підручника (текстом та схемою)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями

Обговорення запитань на с. 70-71 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять

Виконання завдань до малюнків на с. 69-70 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Виконання практичного завдання «Виявлення професійних схильностей» на с. 72-75 підручника та виконання міні-проекту «Дослідження ринку праці за матеріалами засобів масової інформації» на с. 75 підручника

Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціо- культурне різноманіття, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, виконання практичної роботи та міні-проекту, обговорення здобутих знань і формулювання висновків з використанням с. 68-75 підручника

Узагальнення знань щодо поняття «профорієнтація», критеріїв і мотивів для вибору професії

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 72 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 71 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 68 підручника. Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про профорієнтацію

та критерії і мотиви для вибору професії. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст на с. 68-71 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про поняття «профорієнтація», критерії і мотиви для вибору професії.

Робота зі схемою

Схема на с. 69 допоможе розвивати вміння учнів розкривати зміст схеми і робити висновки щодо професійного самовизначення.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 70-71 дають можливість організувати діалог щодо вибору професії.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 69-71 підручника, наприклад послухати, що учні можуть порадити собі й іншим підліткам у зв'язку з необхідністю обрання професії.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності можна здійснювати за допомогою практичного завдання «Виявлення професійних схильностей».

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

• Формування соціальної та громадянської компетентності

Обговорюючи схему на с. 69, слід звернути увагу на те, що професійне визначення свідчить про соціальну та громадянську компетентність.

• Формування вміння вчитися впродовж життя

Ця компетентність є однією з базових і наскрізних компетентностей курсу «Основи здоров'я». Обговорюючи проблему професійного самовизначення, слід звернути увагу на те, що будь-яка професія потребує вміння вчитися впродовж життя.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 71 підручника).

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо поняття «профорієнтація», критеріїв і мотивів для вибору професії. Поглиблення навичок та вмінь щодо професійного самовизначення.

Знаннєвий компонент

Учні називають:

— складові самореалізації і життєвого самовизначення;

— критерії професійного самовизначення; наводять приклади різних професій.

Ціннісний компонент

Учні усвідомлюють необхідність вибору професії згідно з власними бажаннями, здібностями і перспективами на ринку праці.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 13, виконати завдання 1-2 в робочому зошиті на с. 23-24.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити