Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Урок 14. Природа та види емоцій. Поняття емоційної зрілості

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, формувати поняття «емоційна зрілість», розширювати знання про природу та види емоцій.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо природи та видів емоцій і поняття емоційної зрілості

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 76 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 76-80 підручника (текстом та схемою)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 76-79 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 76-78 підручника

Формування вміння вчитися впродовж життя, засвоювати нові знання, набувати нових умінь і навичок, визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, обговорення схеми, формулювання висновків (с. 76-80)

Узагальнення знань щодо природи та видів емоцій і поняття емоційної зрілості

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 79-80 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 79 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, та підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблеми потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 76 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про природу та види емоцій і поняття емоційної зрілості. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст на с. 76-79 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про емоції і види емоцій.

Робота зі схемою

Схема на с. 77 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо видів емоцій.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 76-78 дають можливість організувати діалог щодо природи та видів емоцій.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 76-78 підручника та запитання на с. 79-80.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 80:

— Чому емоційні переживання пов'язані з усіма сферами життя людини?

Під час дискусії слід відстежувати правильне застосовування наукових понять учнями.

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 79 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев'ятикласникам обґрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань учнів щодо природи та видів емоцій і поняття емоційної зрілості.

Знаннєвий компонент

Учні пояснюють роль емоцій у житті людини.

Ціннісний компонент

Учні усвідомлюють:

— значення емоційного благополуччя для здоров'я і професійного успіху;

— роль емоцій у житті людини.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 14, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті на с. 27-28.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити