Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

УМІННЯ ВЧИТИСЯ

Урок 16. Умови ефективного навчання. Активне й пасивне навчання

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, формувати поняття про умови ефективного навчання, активне й пасивне навчання. Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо умов ефективного навчання, активного й пасивного навчання

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 84 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 84-87 (текстом, схемою, пірамідою ефективності навчання)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, факти щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 84- 85 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 84,86 підручника

Формування вміння вчитися впродовж життя, засвоювати нові знання, набувати нових умінь і навичок, визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, обговорення схеми, формулювання висновків (с. 84-88)

Узагальнення знань щодо умов ефективного навчання, активного й пасивного навчання

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 88 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 87 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 84 підручника. Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про умови ефективного навчання, активне й пасивне навчання. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 84-87 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про умови ефективного навчання, активне й пасивне навчання.

Робота зі схемою

Схема на с. 85 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо умов ефективного навчання.

Робота з пірамідою ефективності навчання

Піраміда ефективності навчання на с. 87 допоможе розвивати вміння «розгортати» інформацію, що дана у цій піраміді, в усний текст, у якому учні роблять висновки щодо найбільш ефективних форм навчання.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 85,87 дають можливість організувати діалог щодо умов ефективного навчання.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 84,86 підручника.

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 88:

— Чому найкраще ми запам'ятовуємо інформацію тоді, коли вчимо інших?

• Формування соціальної та громадянської компетентності Обговорюючи схему на с. 85, слід звернути увагу на те, що ефективне навчання свідчить про наявність соціальної компетентності.

• Формування вміння вчитися впродовж життя

Обговорюючи тему уроку, слід звернути увагу на те, що навчання є безперервним процесом, який здійснюється протягом усього життя.

Додатковий матеріал для формування в учнів вміння вчитися впродовж життя подано в електронному додатку.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 87 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев'ятикласникам обгрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо умов ефективного навчання, активного й пасивного навчання. Поглиблення навичок та вмінь щодо активного і пасивного навчання.

Знаннєвий компонент

Учні називають умови ефективного навчання; розпізнають ознаки активного і пасивного навчання;

пояснюють переваги активного навчання.

Діяльнісний компонент

Учні вміють визначати свій стиль навчання, застосовувати прийоми ефективного навчання, раціонально планувати час.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 16, виконати завдання 1-4 в робочому зошиті на с. 30-31.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити