Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

УМІННЯ ВЧИТИСЯ

Урок 17. Індивідуальні особливості сприйняття й навчання

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про індивідуальні особливості сприйняття й навчання.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо індивідуальних особливостей сприйняття й навчання

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 88 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 88-91 підручника (текстом та схемою)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 89-90 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків нас. 89,91 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Виконання практичного завдання «Визначення індивідуального стилю навчання» на с. 92-94 підручника

Формування вміння вчитися впродовж життя, засвоювати нові знання, набувати нових умінь і навичок, визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, виконання практичного завдання, обговорення здобутих знань і формулювання висновків на с. 88-91 підручника

Узагальнення знань щодо індивідуальних особливостей сприйняття й навчання

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 91-92 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 91 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 88 підручника. Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про індивідуальні

особливості сприйняття й навчання. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст на с. 88-91 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про індивідуальні особливості сприйняття й навчання.

Робота зі схемою

Схема на с. 90 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо особливостей сприйняття за провідним каналом сприйняття інформації.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 89 дає можливість організувати діалог щодо результативності навчання.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 89-91 підручника.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності можна здійснювати за допомогою практичного завдання «Визначення індивідуального стилю навчання».

• Формування вміння вчитися впродовж життя

Обговорюючи тему уроку, слід звернути увагу на те, що люди відрізняються один від одного провідним каналом сприйняття інформації, тому процеси навчання є індивідуальними. Процес навчання ніколи не завершується, оскільки людина вчиться впродовж життя.

Додатковий матеріал для формування в учнів вміння вчитися впродовж життя подано в електронному додатку.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 91 підручника).

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо індивідуальних особливостей сприйняття й навчання. Поглиблення навичок та вмінь щодо визначення індивідуального стилю навчання.

Знаннєвий компонент

Учні називають умови ефективного навчання; розпізнають ознаки активного і пасивного навчання; пояснюють процес сприйняття і засвоєння інформації.

Діяльнісний компонент

Учні вміють визначати свій стиль навчання, застосовувати прийоми ефективного навчання, раціонально планувати час.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 17, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті на с. 31-32.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити