Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

УМІННЯ ВЧИТИСЯ

Урок 18. Планування часу. Способи ефективного навчання й підготовки до Державної підсумкової атестації

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про планування часу і способи ефективного навчання й підготовки до Державної підсумкової атестації.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо планування часу і способів ефективного навчання й підготовки до Державної підсумкової атестації

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 94 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку

Робота з інформацією на с. 94-97 підручника (текстом і таблицею)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями

Обговорення запитань на с. 95-97 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять

Виконання завдань до малюнків на с. 95-96 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Виконання практичного завдання «Відпрацювання навичок раціонального планування часу й підготовки до Державної підсумкової атестації» на с. 98-99 підручника

Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, виконання практичного завдання, обговорення здобутих знань і формулювання висновків на с. 94-99 підручника

Формування математичної компетентності, культури логічного мислення

Робота із запитанням на с. 95 підручника

Узагальнення знань щодо планування часу і способів ефективного навчання й підготовки до Державної підсумкової атестації

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 97-98 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 97 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 94 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про планування часу і способи ефективного навчання й підготовки до Державної підсумкової атестації. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 94-97 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про планування часу і способи ефективного навчання та підготовки до Державної підсумкової атестації.

Робота з таблицею

Таблиця на с. 96 допоможе розвивати вміння «розгортати» інформацію, що дана у цій таблиці, в усний текст, у якому учні роблять відповідні висновки щодо прийомів ефективного навчання.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 95-96 підручника.

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 98:

— Чому не можна використовувати слова, значення яких ви не знаєте?

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Залучення учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності можна здійснювати за допомогою практичного завдання «Відпрацювання навичок раціонального планування часу й підготовки до Державної підсумкової атестації».

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

• Формування математичної компетентності, культури логічного мислення

Формування цієї компетентності в курсі «Основи здоров'я» можна здійснювати насамперед під час вирішення практичних і прикладних завдань щодо теми уроку. Ця компетентність формується на уроках, тематика яких передбачає таку можливість, наприклад у завданні на с. 95.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 97 підручника).

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо планування часу і способів ефективного навчання й підготовки до Державної підсумкової атестації. Поглиблення навичок раціонального — 53 планування часу й підготовки до Державної підсумкової атестації.

Знаннєвий компонент

Учні називають умови ефективного навчання.

Діяльнісний компонент

Учні вміють визначати свій стиль навчання, застосовувати прийоми ефективного навчання, раціонально планувати час.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 18, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті на с. 34-35.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити