Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

САМОВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ

Урок 19. Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про риси характеру і чинники, від яких залежить характер людини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо рис характеру і чинників, від яких залежить характер людини

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 99 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 99-103 підручника (текстом та схемами)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 101, 103 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 100-102 підручника

Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, обговорення здобутих знань і формулювання висновків на с. 99-103 підручника

Узагальнення знань щодо рис характеру і чинників, від яких залежить характер людини

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 103 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 103 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, та підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблеми потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 99 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про риси характеру і чинники, від яких залежить характер людини. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності

Робота з текстом

Текст на с. 99-103 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про риси характеру і чинники, від яких залежить характер людини.

Робота зі схемами

Схема на с. 100 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо рис характеру.

Схема на с. 102 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо чинників, що формують характер людини.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 100-102 підручника.

• формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 103:

— Від яких чинників залежить характер людини?

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

• Формування соціальної та громадянської компетентності

Обговорюючи схему на с. 102, слід звернути увагу на те, що до чинників, які формують характер людини, належить соціальне середовище людини.

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 103 підручника).

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо рис характеру і чинників, від яких залежить характер людини.

Знаннєвий компонент

Учні наводять приклади рис характеру за категоріями ставлення до себе, інших людей, речей, праці.

Діяльнісний компонент

Учні вміють: визначати залежність формування характеру від різних чинників; визначати життєві навички, необхідні для вдосконалення характеру.

Ціннісний компонент Учні усвідомлюють:

— залежність формування характеру від різних чинників;

— значення моральних цінностей у формуванні характеру.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 19, виконати завдання 1-4 в робочому зошиті на с. 36-37.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити