Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 3. ПСИХІЧНА Й ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

САМОВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ

Урок 20. Роль життєвих цінностей у формуванні характеру. Цінності та якість життя

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про роль життєвих цінностей у формуванні характеру, цінності та якість життя.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо ролі життєвих цінностей у формуванні характеру, цінності та якості життя

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 104 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 104-106 підручника (текстом та завданнями до малюнків)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 104-106 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 104-106 підручника

Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, виконання практичної роботи, обговорення здобутих знань і формулювання висновків на с. 104-106 підручника

Узагальнення знань щодо ролі життєвих цінностей у формуванні характеру, цінності та якості життя

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 106-107 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 106 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, та підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблеми потрібні нові знання, бо тих, що є, недостатньо. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. 104 підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про роль життєвих цінностей у формуванні характеру, цінність і якість життя. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст на с. 104-106 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про роль життєвих цінностей у формуванні характеру, цінності та якість життя.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 104 дає можливість організувати діалог щодо впливу життєвих цінностей на характер людини.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 105-106 підручника, наприклад послухати, що учні можуть порадити собі й іншим підліткам у зв'язку з необхідністю обирати ті чи інші цінності життя.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 107:

— Чому саме вчинки визначають дійсні життєві цінності людини?

Додатковий матеріал для формування в учнів цих компетентностей подано в електронному додатку.

• Формування соціальноїта громадянської компетентності

Обговорюючи тему уроку, слід звернути увагу на те, що життєві цінності відіграють важливу роль у формуванні характеру людини й впливають на її оцінку якості власного життя, свідчать про наявність соціальної та громадянської компетентності.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 106 підручника).

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо ролі життєвих цінностей у формуванні характеру, цінності та якості життя. Поглиблення навичок щодо вибору життєвих цінностей.

Знаннєвий компонент

Учні наводять приклади рис характеру за категоріями ставлення до себе, інших людей, речей, праці.

Діяльнісний компонент Учні вміють:

— аналізувати свої життєві цінності;

— визначати залежність формування характеру від різних чинників;

— визначати життєві навички, необхідні для вдосконалення характеру.

Ціннісний компонент

Учні усвідомлюють:

— залежність формування характеру від різних чинників;

— значення моральних цінностей у формуванні характеру.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 20, виконати завдання 1-3 в робочому зошиті на с. 38-39.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити