Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я

СОЦІАЛЬНИЙ ДОБРОБУТ. СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Урок 23. Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, продовжувати формувати поняття про цінність родини, чинники міцної родини, ознаки готовності до сімейного життя.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо цінності родини, чинників міцної родини та ознак готовності до сімейного життя

Обговорення ситуації, запропонованої на с. 119 підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Робота з інформацією на с. 119- 122 підручника (текстом та схемою)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, факти щодо теми уроку

Обговорення запитань на с. 120-122 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Виконання завдань до малюнків на с. 120-122 підручника

Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття, уміти аналізувати свій спосіб життя

Виконання завдань до малюнків, пошук відповідей на запитання, виконання практичної роботи, обговорення здобутих знань і формулювання висновків на с. 119-122 підручника

Узагальнення знань щодо цінності родини, чинників міцної родини й ознак готовності до сімейного життя

Робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 123 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 122 підручника

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації на с. 119 підручника. Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про цінність родини, чинники міцної родини, ознаки готовності до сімейного життя. Стає зрозумілою тема

уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності О Робота з текстом

Текст на с. 119-122 підручника можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про цінність родини, чинники міцної родини, ознаки готовності до сімейного життя.

Робота зі схемою

Схема на с. 121 допоможе розвивати вміння учнів «розгортати» інформацію, що дана у цій схемі, в усний текст, у якому вони розкривають зміст схеми і роблять відповідні висновки щодо чинників міцної родини.

Робота із запитаннями

Запитання на с. 120-121 дають можливість організувати діалог щодо цінності родини та готовності до сімейного життя.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати завдання до фото на с. 120,122 підручника.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Можна організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку. Для дискусії можна взяти, наприклад, запитання зі с. 123:

— Чому відповідальність є важливою родинною цінністю?

• Формування соціальної та громадянської компетентності Обговорюючи тему уроку, слід звернути увагу на те, що родина та родинні цінності є основою будь-якого соціуму.

Додатковий матеріал для формування в учнів соціальної та громадянської компетентності подано в електронному додатку.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 122 підручника). До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев'ятикласникам обгрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Збільшення обсягу знань щодо цінності родини, чинників міцної родини та ознак готовності до сімейного життя.

Знаннєвий компонент

Учні називають ознаки міцної родини.

Діяльнісний компонент

Учні вміють ефективно спілкуватися, розбудовувати міжособистісні стосунки. Ціннісний компонент

Учні усвідомлюють роль родини в житті людини.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 23, виконати завдання 1 -3 в робочому зошиті на с. 46-47.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити