Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

Формування основних компетентностей для життя на уроках з основ здоров'я

У пропонованому посібнику автор розкриває основні концептуальні підходи до організації і проведення занять з «Основ здоров'я» у 9 класі відповідно до концепції «Нової української школи». Головною метою кожного уроку є формування основних компетентностей для життя на основі змісту предмета «Основи здоров'я». Автор вважає, що зміст цього предмета, що є інтегрованим, надає широкі можливості для наближення навчання як до потреб життя дев'ятикласників у цілому, так і до потреб кожного окремого учня відповідно до його індивідуальності, особливостей, можливостей, бажань, цілей.

До компетентностей, що формуються впродовж навчання, належать такі компетентності:

Спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами. Це вміння усно й письмово висловлювати думки й почуття, тлумачити поняття, факти та пояснювати погляди щодо основ здоров'я; здатність реагувати мовними засобами на весь спектр проблем основ здоров'я — у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час; усвідомлювати роль ефективного спілкування щодо проблем здоров'я та здорового способу життя.

Спілкування іноземними мовами. Уміння в разі необхідності правильно розуміти висловлені іноземною мовою поняття, думки, факти та погляди щодо здоров'я людини; навички міжкультурного спілкування щодо обговорення здорового способу життя.

Математична компетентність. Наявність культури логічного й алгоритмічного мислення, уміння застосовувати математичні методи для розв'язання прикладних завдань у межах курсу «Основи здоров'я»; розуміння й використання простих математичних моделей, уміння будувати такі моделі для вирішення тих чи інших проблем, пов'язаних зі здоров'ям.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи й сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності; уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати щодо різних тем курсу «Основи здоров'я».

Інформаційно-цифрова компетентність. Передбачає впевнене і водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією щодо різних тем курсу «Основи здоров'я»; інформаційна й медіаграмотність; алгоритмічне мислення, робота з базами даних щодо різних тем курсу «Основи здоров'я».

Уміння вчитися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організація власного навчального процесу, зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками; уміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Ініціативність і підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави; уміння раціонально поводитися як споживач, ефективно використовувати індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо.

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власний художній смак, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя щодо відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного виявлення інших.

Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в межах сталого розвитку; усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров'я людини; здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Соціальна та громадянська компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім'ї, на роботі; уміння працювати разом з іншими для досягнення результату; попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, поважати закон, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття.

Зверніть увагу! На прикладі першого уроку автор демонструє основні концептуальні й структурні підходи до організації і проведення занять з «Основ здоров'я» у 9 класі відповідно до проекту концепції «Нової української школи».

Усі інші уроки побудовані на основі цих підходів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити