Основи здоров’я 9 клас розробки уроків до підручника О. В. Тагліної - 2018

РОЗДІЛ 1. ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Урок 1. Сучасне уявлення про здоров'я. Дотримання здорового способу життя

Мета уроку: створювати умови для формування основних компетентностей для життя, формувати вміння дотримуватися здорового способу життя, розуміння понять «здоров'я», «здоровий спосіб життя».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, закріплення та застосування знань.

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Актуалізація опорних знань щодо сучасного уявлення про здоров'я і необхідності дотримання здорового способу життя

Обговорення життєвої ситуації, запропонованої на початку кожного параграфа.

Для першого уроку це ситуація на с. б підручника

Формування інформаційно-цифрової компетентності, уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку, розвиток уміння працювати з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів

Ця компетентність формується на кожному уроці під час використання різних форм робіт.

Для першого уроку це робота з інформацією на с. 6-8 підручника: робота з різними формами подання інформації — текстом та схемами, за можливості робота з додатковою інформацією на сайті видавництва «Ранок»)

Формування мовної компетентності, створення умов для ефективного спілкування, активного змістовного діалогу між учнями, у ході якого вони висловлюють і тлумачать поняття, думки, почуття, факти та погляди щодо теми уроку

Ця компетентність формується на кожному уроці під час використання різних форм робіт.

На першому уроці можна виконати завдання, в яких потрібно знайти необхідну інформацію, обговорити її і дати відповідь на запитання (с. 7-8 підручника)

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Ця компетентність формується на кожному уроці лід час використання різних форм робіт. Для першого уроку це виконання завдань до малюнків на с. 9-11 підручника

Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Ця компетентність формується на кожному уроці насамперед під час виконання практичних типів робіт. Для першого уроку це виконання практичного завдання на с. 12 підручника

Формування соціальної та громадянської компетентності, уміння ефективно працювати разом з іншими, попереджати й вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття, уміти аналізувати свій спосіб життя та особисті цілі

Ця компетентність формується на кожному уроці під час використання різних форм робіт (виконання практичного завдання, робота з текстом, обговорення життєвих ситуацій, пошук відповіді на запитання, робота в групах (парах), проектна діяльність тощо)

Формування екологічної грамотності, бажання і вміння дотримуватися здорового способу життя, уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлювати роль навколишнього середовища для життя і здоров'я людини

Ця компетентність є однією з базових і наскрізних компетентностей курсу. Вона формується на кожному уроці під час використання різних форм робіт (виконання практичного завдання, робота з текстом, обговорення життєвих ситуацій, пошук відповіді на запитання, проектна діяльність тощо)

Формування вміння вчитися впродовж життя, засвоювати нові знання, набувати нових умінь і навичок, визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання

Ця компетентність є однією з базових і наскрізних компетентностей курсу. Вона формується на кожному уроці під час використання різних форм робіт (виконання практичного завдання, робота з текстом, обговорення життєвих ситуацій, пошук відповіді на запитання, проектна робота тощо)

Формування математичної компетентності, культури логічного мислення, уміння застосовувати математичні методи для розв'язання прикладних завдань щодо теми уроку

Ця компетентність формується на уроках, тематика яких передбачає таку можливість

Формування обізнаності та вміння використовувати різні форми самовираження у сфері культури, розуміти твори мистецтва, формувати власний художній смак, самостійно виявляти ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, поважати розмаїття культурного виявлення інших

Ця компетентність формується на уроках, тематика яких передбачає таку можливість

Формування ініціативності й підприємливості, уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя, раціонально поводитися як споживач, ефективно використовувати індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо

Ця компетентність формується на уроках, тематика яких передбачає таку можливість

Спілкування іноземними мовами: уміння правильно розуміти висловлені іноземною мовою поняття, твердження, думки щодо здоров'я людини, ефективно здійснювати міжкультурне спілкування щодо здорового способу життя

Ця компетентність формується на уроках, тематика яких передбачає таку можливість

Узагальнення знань щодо сучасного уявлення про здоров'я і правил дотримання здорового способу життя

Для першого уроку це робота із запитаннями для повторення й обговорення на с. 11 підручника

Формування вміння формулювати висновки

Для першого уроку це робота з рубрикою «Опорні точки» на с. 11 підручника

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Урок починається з обговорення конкретної життєвої ситуації, що дає можливість

виявити рівень опорних знань учнів, необхідних для вивчення теми уроку, та підвести їх до розуміння того, що для вирішення проблеми потрібні нові знання. Ситуація може бути, наприклад, такою, як на с. б підручника.

Після обговорення з'ясовується, що учні не так багато знають про сучасне уявлення про здоров'я і сучасну практику дотримання здорового способу життя. Стає зрозумілою тема уроку, яку можна записати на дошці, звернувши увагу, що метою уроку є пошук нових знань щодо цієї теми.

II. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ЖИТТЯ

• Формування інформаційно-цифрової компетентності

Уміння впевнено і критично здійснювати пошук, обробку й оцінку інформації щодо теми уроку можна розвивати шляхом роботи з різними джерелами інформації, різними видами й типами ресурсних матеріалів: текстом підручника, схемами, таблицями, діаграмами, додатковими матеріалами до параграфа на сайті видавництва «Ранок» тощо.

Робота з текстом

Текст можна обговорювати, ставити запитання за його змістом, звертати увагу на ті чи інші уявлення про здоров'я та принципи дотримання здорового способу життя. Цю роботу на першому уроці допоможе здійснити текст підручника на с. 8-10.

Робота зі схемами

Схеми допомагають розвивати вміння аналізувати інформацію, подану в графічному вигляді. Працюючи зі схемами, учні вчаться «розгортати» інформацію зі схеми в усний текст, в якому розкривають її зміст і роблять відповідні висновки (це одночасно і формування мовної компетентності). Таку роботу на першому уроці можна виконати, попрацювавши зі схемами на с. б і с. 8 підручника, обговоривши складові здоров'я і складові здорового способу життя.

Пошук відповіді на запитання

Запитання дають можливість сформувати алгоритм пошуку відповіді, який можна здійснювати за такими етапами: по-перше, треба з'ясувати, що саме запитують, тобто у чому сенс запитання; по-друге, визначити, яка інформація щодо відповіді нам уже відома, а яку потрібно шукати в різноманітних джерелах інформації; по-третє, критично здійснити пошук, обробку й оцінку інформації щодо запитання і дати відповідь. Для першого уроку це можуть бути запитання на с. 7-11 підручника.

• Формування мовної компетентності

Для формування мовної компетентності можна використовувати будь-яку форму роботи: обговорення текстів, формулювання відповіді на запитання, обговорення таблиць і діаграм, обговорення висновків до практичних робіт тощо. Необхідно створити умови для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу, організувати дискусію з метою дати учням можливість висловлюватися. У підручнику в кожному параграфі для цього є тексти, запитання, завдання, проблемні ситуації, таблиці, практичні завдання.

На першому уроці можна використовувати завдання, в яких потрібно знайти необхідну інформацію, обговорити її і дати відповідь на запитання с. 7-11 підручника.

Додатковий матеріал для формування в учнів мовної компетентності подано в електронному додатку.

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, наукового розуміння ознак і понять, здатності правильно їх застосовувати

Будь-яка наука є системою понять. Тому формування і розвиток понять необхідні для опанування науки, науково-дослідних форм діяльності, наукового розуміння навколишнього світу і його законів для їх правильного застосовування у досягненні тих чи інших цілей. Оскільки курс «Основи здоров'я» є інтегрованим, у підручнику наведено багато понять, що належать до різних наук (біології, екології, психології, соціології, економіки, філософії, деяких медичних наук тощо). На кожному уроці використовуються ті поняття, які є необхідними для розуміння його теми. Кожний параграф підручника дає можливість організувати урок так, щоб надати учням можливість висловлювати й тлумачити ці поняття, а також власні думки, почуття і погляди щодо теми уроку.

На першому уроці основними поняттями, які формуються (або продовжують формуватися), є поняття «здоров'я», «складові здоров'я», «ознаки здоров'я», «складові здорового способу життя», «мотивація до здорового способу життя».

• Формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях, уміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти й дослідження, аналізувати їх результати

Формування понять неможливо без практичної діяльності, саме тому важливо формувати вміння застосовувати науковий метод, збирати дані, проводити експерименти і дослідження, аналізувати їх результати. Зміст програми «Основи здоров'я» містить суттєвий практичний компонент і передбачає, що більшість часу під час навчання учні будуть здійснювати саме практичну діяльність. У програмі багато практичних завдань, які є складовою діяльнісного компоненту програми.

На першому уроці є можливість залучати учнів до практичних дій, набуття ними навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності за допомогою практичного завдання «Аналіз свого способу життя та особистих цілей» на с. 12 підручника.

• Формування соціальної та громадянської компетентності

Уміння працювати разом з іншими на результат, попереджати і вирішувати конфлікти, досягати компромісів, виявляти повагу до закону, дотримуватися прав людини й підтримувати соціокультурне різноманіття формуються протягом багатьох років. Але кожний урок основ здоров'я дає можливість розвивати й удосконалювати ці вміння. Для цього можна використовувати такі форми роботи, як спільний пошук відповіді на запитання, організація діалогу між учасниками навчально-виховного процесу, залучення учнів до сумісних практичних дій тощо. У підручнику в кожному параграфі для цього є проблемні ситуації, запитання, що дають завдання, можливість працювати в групах та парах, навчатися досягати компромісів, здійснювати спільні проекти.

Уроки основ здоров'я передбачають створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу. На першому уроці, наприклад, учні обговорюють різні уявлення про здоров'я та зрештою починають розуміти, які з цих уявлень є сучасними.

• Формування екологічної грамотності, бажання і вміння дотримуватися здорового способу життя

Ця компетентність є базовою для курсу «Основи здоров'я», який спрямований на формування бажання і вміння дотримуватися здорового способу життя, уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, усвідомлювати роль навколишнього середовища для життя і здоров'я людини. Для формування таких компетентностей на уроках основ здоров'я можна використовувати такі форми роботи:

робота з текстами, таблицями, схемами, пошук відповіді на запитання, обговорення проблемних ситуацій, створення умов для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу, організація дискусії, створення умов для самостійного пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, створення умов для формування вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя, залучення учнів до практичних дій, набуття навичок самооцінювання різних видів своєї діяльності, виконання проектів.

На першому уроці це може бути робота з текстом с. 8-10, схемою с. 8, запитаннями с. 8-10, завданнями за малюнками с. 9,10.

• Формування вміння вчитися впродовж життя

Ця компетентність є однією з базових і наскрізних компетентностей курсу «Основи здоров'я». Формування цієї компетентності в курсі «Основи здоров'я» можна здійснювати під час вивчення будь-якої теми, але перш за все тих тем, які стосуються вміння вчитися, умов ефективного навчання, активного й пасивного навчання, індивідуальних особливостей сприйняття й навчання.

• Формування математичної компетентності, культури логічного мислення

Формування цієї компетентності в курсі «Основи здоров'я» можна здійснювати насамперед під час розв'язання практичних і прикладних завдань щодо теми уроку. Ця компетентність формується на уроках, тематика яких передбачає таку можливість.

• Формування обізнаності та вміння використовувати різні форми самовираження у сфері культури

Формування цієї компетентності в курсі «Основи здоров'я» можна здійснювати насамперед у тих темах, що присвячені процесам самореалізації, творчого самовираження, самовиховання, опанування певних сфер культури.

• Формування ініціативності й підприємливості, уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя

Формування цієї компетентності в курсі «Основи здоров'я» можна здійснювати насамперед у тих темах курсу, що стосуються раціональної поведінки як споживача, ефективного використання індивідуальних заощаджень, прийняття доцільних рішень у сфері зайнятості, фінансів тощо.

• Формування вміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, ефективно здійснювати міжкультурне спілкування

Формування цієї компетентності в курсі «Основи здоров'я» можна здійснювати під час вивчення будь-якої теми, спираючись на наявні знання іноземних мов, які є в учнів.

Зрозуміло, що кожний урок має свою мету й можливості формувати ті чи інші компетентності. Це враховано під час планування всіх наступних уроків, бо кожен з них є особливим за своїм змістом і роллю в системі уроків, з яких складається курс «Основи здоров'я».

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ. ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ

Не треба робити висновки замість учнів, але можна дати орієнтир щодо їх формулювання («Опорні точки» на с. 11 підручника).

До висновків, що їх зробили учні, слід ставитися з повагою, не критикувати їх, але можна запропонувати дев'ятикласникам обгрунтувати свої думки, якщо вони суттєво відрізняються від тих, на які ви очікували.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ УРОКУ

Для першого уроку це збільшення обсягу знань щодо сучасного уявлення про здоров'я і дотримання здорового способу життя. Поглиблення навичок та вмінь щодо дотримання здорового способу життя, аналізу свого способу життя та особистих цілей.

Знаннєвий компонент

Учні називають:

— чинники підтримання мотивації до здорового способу життя;

— чинники впливу на здоров'я;

наводять приклади холістичного підходу до здоров'я.

Діяльнісний компонент

Учні вміють аналізувати свій спосіб життя, особисті цілі й розробляти довгострокові плани, враховуючи важливі сфери життя.

Ціннісний компонент

Учні демонструють високий рівень мотивації до здорового способу життя, віру в себе, позитивне ставлення до своїх життєвих перспектив; обґрунтовують:

— взаємозв'язок різних складових здоров'я;

— вплив способу життя на здоров'я.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати § 1, виконати завдання 1-4 в робочому зошиті на с. 1-2.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити