УСІ УРОКИ ІНФОРМАТИКИ
10 клас

ПЕРЕДМОВА


ТЕМА 1. ВСТУП. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ (5 ГОДИН)

Урок 1. Інформатика - наука XX століття. Поняття «інформація» і «повідомлення». Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації

Урок 2. Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємне перетворення

Урок 3. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації

Урок 4. Представлення інформації. Системи обчислення

Урок 5. Основні етапи розвитку комп'ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп'ютерів і перспективи розвитку комп'ютерної техніки. Основні галузі застосування комп'ютерів


ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (5 ГОДИН)

Урок 6. Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія. Підготовка комп'ютера до роботи. Правила техніки безпеки під час роботи з комп'ютером

Урок 7. Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Типи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп'ютерного зв'язку. Модем. Види модемів та їх функції

Урок 8. Пам'ять комп'ютера. Внутрішня й зовнішня пам'ять комп'ютера. Оперативна пам'ять комп'ютера. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої комп'ютера. Дискові накопичувані, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення повідомлень на магнітних дисках. Процесор. Основні характеристики та функції процесора. Звукові та відеоплати. Контролери. Адаптери. Магістраль. Магістрально-модульний принцип будови комп'ютера. Принципи роботи комп'ютера: принцип програмного управління, принцип адресності

Урок 9. Огляд сучасної комп'ютерної техніки. Технічні характеристики комп'ютерів. Комп'ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп'ютерних мереж. Апаратні компоненти комп'ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів

Урок 10. Контрольна робота 1 за темами 1, 2 «Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система»


ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (9 ГОДИН)

Урок 11. Поняття файл. Ім'я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файлу. Зарезервовані імена зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера

Урок 12. Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем

Урок 13. Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об'єкти, з якими працює операційна система

Урок 14. Практична робота 1. Правила роботи з об'єктами. Властивості об'єктів, набір операцій над об'єктами

Урок 15. Запуск роботи програм, що працюють під управлінням операційної системи

Урок 16. Практична робота 2. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками

Урок 17. Робота з довідковою системою. Пошук файлів

Урок 18. Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли. Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційних систем

Урок 19. Контрольна робота 2 з теми «Операційна система»


ТЕМА 4. ОСНОВИ РОБОТИ З ДИСКАМИ (5 ГОДИН)

Урок 20. Форматування диска. Діагностика диска

Урок 21. Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет

Урок 22. Поняття про комп'ютерні віруси. Класифікація комп'ютерних вірусів. Принципи «зараження» комп'ютерним вірусом диска і пам'яті комп'ютера

Урок 23. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Ознайомлення з роботою антивірусних програм. Захист інформації

Урок 24. Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд змісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкривання архівованих файлів"; ?>

Урок 25. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання фізики

Урок 26. Навчальні програми для підтримки навчання біології

Урок 27. Навчальні програми для підтримки навчання математики

Урок 28. Прикладні програми навчального призначення. Навчальні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, комп'ютерні енциклопедії


ТЕМА 5.1. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР (12 ГОДИН)

Урок 29. Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення й основні функції. Завантаження текстового редактора

Урок 30. Практична робота 1. Завантаження текстового редактора. Система вказівок текстового редактора. Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження на зовнішніх носіях комп'ютера. Уведення тексту з клавіатури"; ?>

Урок 31. Практична робота 2. Редагування тексту. Форматування тексту. Перевірка орфографії

Урок 32. Пошук інформації у середовищі текстового редактора. Пошук і заміна фрагментів тексту

Урок 33. Практична робота 3. Використання буфера обміну. Робота з фрагментами тексту - видалення, копіювання, вилучення, вставлення, переміщення

Урок 34. Використання таблиць у текстах

Урок 35. Практична робота 4. Використання таблиць у текстах

Урок 36. Практична робота 5. Робота з об'єктами у середовищі текстового редактора

Урок 37. Практична робота 6. Уведення формул, оздоблення тексту

Урок 38. Робота зі шрифтами. Шаблони документів. Робота з ними. Структура документа. Друкування документа

Урок 39. Контрольна робота 3 з теми «Текстовий редактор»

Урок 40. Узагальнюючий урок за темою «Текстовий редактор»

ТЕМА 5.2. ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР (4 ГОДИНИ)

Урок 41. Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення

Урок 42. Практична робота 1. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора

Урок 43. Практична робота 2. Вказівки до малювання графічних примітивів

Урок 44. Вставлення графічних об'єктів та малюнків у текст


ТЕМА 5.3. КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ (4 ГОДИНИ)

Урок 45. Поняття комп'ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентації

Урок 46. Об'єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентації, та їх властивості

Урок 47. Практична робота 1. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою гіперпосилань і системи навігації)

Урок 48. Практична робота 2. Створення освітніх презентації. Демонстрація презентації


ТЕМА 5.4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ (10 ГОДИН)

Урок 49. Електронні таблиці та їх призначення. Система опрацювання електронних таблиць, їх основні функції

Урок 50. Практична робота 1. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації

Урок 51. Робота з файлами електронних таблиць (книгами): відкриття існуючої книги, створення нової книги на основі шаблону, збереження книги, перегляд книги, закриття книги

Урок 52. Практична робота 2. «Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування»

Урок 53. Робота з аркушами: переміщення по робочому аркушу, додання аркушів, копіювання аркушів, переміщення аркушів, виділення частини аркуша, присвоєння імені аркушам, перейменування аркушів, пошук даних на робочому аркуші, видалення аркушів"; ?>

Урок 54. Практична робота 3. Використання формул і вбудованих функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації

Урок 55. Практична робота 4. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Друкування діаграм

Урок 56. Практична робота 5. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних. Групування даних

Урок 57. Робота у середовищі табличного процесора. Аналіз даних у середовищі табличного процесора

Урок 58. Контрольна робота з теми «Електронні таблиці»


ТЕМА 5.5. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (10 ГОДИН)

Урок 59. Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних"; ?>

Урок 60. Практична робота 1. Особливості реляційних баз даних. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних

Урок 61. Практична робота 2. Різні способи введення та редагування даних

Урок 62. Основні об'єкти бази даних. Робота з таблицями. Зв'язки між таблицями. Робота з файлами

Урок 63. Практична робота 3. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних

Урок 64. Практична робота 4. Фільтрація даних. Використання простих і складних фільтрів

Урок 65. Практична робота 5. Формування форм та звітів

Урок 66. Мова запитів. Проектування бази даних

Урок 67. Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи

Урок 68. Контрольна робота з теми «Бази даних. Системи управління базами даних»


ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити