Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ІНФОРМАТИКИ 9 КЛАС

(66 годин + 4 години резервного часу)

уроку

Дата

К-ть

годин

Тема

Державні вимоги

І семестр2+1

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві

Учень

пояснює зміст понять:

✵ інформаційна система;

✵ інформаційні технології;

✵ апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи;

✵ інформаційна культура, інформаційна грамотність, ІКТ-компетентності;

описує:

✵ різновиди інформаційних технологій;

✵ різновиди інформаційних систем;

✵ структуру інформаційної системи;

✵ етичні і правові норми під час створення і використання інформаційних ресурсів;

✵ інформаційні технології та їх призначення;

✵ інформаційні технології і системи в освіті;

наводить приклади:

✵ освітніх інформаційних ресурси ресурсів і систем;

класифікує:

✵ інформаційні системи;

✵ інформаційні технології

1


1

Урок № 1. Інформатика. Інформаційні технології

2


1

Урок № 2. Інформаційні системи, їхні види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем. Поняття інформаційного суспільства

3


1

Урок № 3. Поняття інформаційного суспільства. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право під час створення та використання інформаційних ресурсів. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІК-компетентність4

Тема 2. Мережеві технології

Учень

пояснює зміст понять:

✵ URL-адреса;

✵ ІР-адреса;

✵ доменне ім’я;

✵ протокол передавання даних;

пояснює:

✵ призначення Інтернету;

✵ правила адресації ресурсів в Інтернеті;

✵ призначення основних протоколів Інтернету;

✵ види каналів зв’язку;

✵ функції інтернет-провайдера;

✵ призначення і види мережевих пристроїв;

✵ призначення геосервісів; наводить приклади:

✵ ІР-адрес, URL-адрес і доменних імен;

✵ мережевих протоколів;

✵ мережевих пристроїв;

описує:

✵ способи під’єднання до Інтернету;

✵ алгоритм розширеного пошуку відомостей в Інтернеті;

уміє:

✵ обирати стратегію пошуку інформаційних матеріалів в Інтернеті;

✵ здійснювати розширений пошук інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті

4


1

Урок № 4. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах. Мережеві протоколи

5


1

Урок № 5. Призначення й структура Інтернету. Передавання даних у мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси Адміністрування доменних імен Інтернету. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера

6


1

Урок № 6. Сучасні сервіси Інтернету(інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси. Спеціальні інструменти пошуку(добірки посилань,

пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук

7


1

Урок № 7. Інформаційні технології в суспільстві. Мережеві технології6

Тема 3. Комп’ютерні презентації

Учень

знає:

✵ вимоги до презентації;

пояснює зміст понять:

✵ макет слайда;

✵ дизайн слайда та презентації;

✵ структура презентації;

пояснює:

✵ вибір стильового оформлення слайдів презентації;

✵ призначення елементів управління в презентаціях;

описує:

✵ спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

✵ способи показу презентацій;

вміє:

✵ проектувати і розробляти структуру презентації;

✵ добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

✵ додавати до слайдів схеми/діаграми;

✵ додавати до слайдів відеокліпи, звукові ефекти, мовний супровід;

✵ додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

✵ налаштовувати анімаційні ефекти змінення слайдів;

✵ використовувати гіперпосилання і елементи управління в процесі створення і демонстрування презентації;

✵ вбудовувати об’єкти;

✵ підготовлювати до друку і друкувати слайди презентації;

✵ оцінювати презентацію за заданими критеріями

8


1

Урок № 8. Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації. Елементи дизайну презентацій. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації

9


1

Урок № 9. Використання діаграм у презентаціях. Гіперпосилання й елементи управління в презентаціях. Практична робота 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями

10


1

Урок № 10. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації

11


1

Урок № 11. Елементи анімації. Управління показом презентації. Друк презентації

12


1

Урок № 12. Практична робота 3. «Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом»

13


1

Урок № 13. Урок узагальнення та систематизації за темою «Комп’ютерні презентації»4

Тема 4. Основи інформаційної безпеки

Учень

має уявлення:

✵ про захищені сайти;

пояснює:

✵ необхідність захисту даних;

✵ поняття та загальні принципи дії шкідливої програми;

описує:

✵ етичні і правові основи захисту даних та інформаційних ресурсів;

✵ загрози, що виникають в процесі використання Інтернету;

✵ особливості завантажувальних і файлових вірусів, макровірусів, мережевих вірусів, вірусів-хробаків і троянських програм;

✵ призначення антивірусних програм-сканерів, моніторів, ревізорів, блокувальників;

✵ правила профілактики зараження комп’ютера шкідливими програмами;

класифікує:

✵ загрози безпеці даних;

уміє:

✵ сканувати й лікувати папки й диски;

✵ налаштовувати параметри періодичної антивірусної перевірки й автоматичного оновлення антивірусних баз;

✵ використовувати засоби браузера для захисту даних;

✵ захищати від спаму;

✵ здійснювати резервне копіювання та відновлення даних;

✵ безпечно видаляти дані

14


1

Урок № 14. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних

15


1

Урок № 15. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними

16


1

Урок № 16. Загрози, що виникають під час роботи в Інтернеті, Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Практична робота 4. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера

17


1

Урок № 17. Захист від спаму. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних6

Тема 5. Комп’ютерне моделювання

Учень

пояснює зміст понять:

✵ комп’ютерна модель;

✵ комп’ютерний експеримент;

пояснює:

✵ поняття карти знань;

описує:

✵ види комп’ютерних моделей;

✵ основні етапи комп’ютерного моделювання;

уміє:

✵ конкретизувати й уточнювати задачі моделювання;

✵ встановлювати та описувати взаємозалежності між параметрами моделі;

✵ добирати або розробляти метод одержання потрібних результатів;

✵ за вибраним методом складати детальний план розв’язування задачі, розробляти алгоритм одержання результатів;

✵ добирати засоби реалізації моделі на комп’ютері;

✵ створювати моделі в різних програмних середовищах;

✵ будувати карти знань в редакторі карт знань

✵ проводити комп’ютерний експеримент на базі створеної моделі

18


1

Урок № 18. Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту

19


1

Урок № 19. Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі, проведення комп’ютерного експерименту

20-21


2

Уроки № 20-21. Створення й опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах

22


1

Урок № 22. Карти знань. Редактори карт знань

23


1

Урок № 23. Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в одному з вивчених програмних середовищ10

Тема 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

Учень

пояснює зміст понять:

✵ таблична величина;

✵ елемент табличної величини;

пояснює:

✵ методи знаходження сум і кількостей значень елементів табличної величини, що задовольняють заданими умовам;

✵ методи пошуку елементів табличної величини, що задовольняють заданим умовам;

описує:

✵ властивості табличної величини та її елементів;

уміє:

✵ складати алгоритми опрацювання табличних величин;

✵ складати, редагувати, налагоджувати та виконувати програми опрацювання табличних величин у навчальному середовищі програмування;

✵ аналізувати результати виконання програм опрацювання табличних величин

✵ за допомогою графічних примітивів відображати табличні величини

24


1

Урок № 24. Табличні величини. Елемент керування «багаторядкове текстове поле». Уведення та виведення табличних величин

25-26


2

Уроки № 25-26. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; знаходження суми або кількості значень елементів, що задовольняють задані умови; пошук елемента з найбільшим, найменшим значенням, пошук заданого елемента

27


1

Урок № 27. Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами в навчальному середовищі програмування

28-29


2

Уроки № 28-29. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми або кількості значень елементів, що задовольняють задані умови; пошук елемента з найбільшим, найменшим значенням, пошук заданого елемента

30


1

Урок № 30. Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування

31-32


2

Уроки № 31-32. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

33


1

Урок № 33. Урок узагальнення та систематизації за темою «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання»

II семестр5

Тема 7. Комп’ютерні публікації

Учень

пояснює зміст понять:

✵ комп’ютерна публікація;

✵ шаблон та структура публікації; описує:

✵ особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення публікацій;

наводить приклади:

✵ публікацій різного виду;

✵ основних складових публікації;

✵ програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

уміє:

✵ створювати публікацію на основі шаблону;

✵ виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

✵ створювати зв’язки між об’єктами публікації;

✵ зберігати публікації;

✵ роздруковувати публікації

34


1

Урок № 34. Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій

35


1

Урок № 35. Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Алгоритм створення комп’ютерної публікації

36


1

Урок № 36. Створення, збереження, відкривання та друк публікацій

37


1

Урок № 37. Практична робота № 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону

38


1

Урок № 38. Практична робота 9. «Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження»6

Тема 8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

Учень

пояснює зміст понять:

✵ комп’ютерна графіка;

✵ растрове зображення;

✵ векторне зображення;

✵ колірна модель;

описує:

✵ принципи кодування символів, графічних і звукових даних;

✵ принципи кодування кольору в колірних моделях RGB, CMYK, HSB;

✵ призначення векторного графічного редактора;

✵ формати файлів векторної та растрової графіки;

✵ особливості побудови векторних зображень;

✵ способи створення зображень із графічних примітивів;

порівнює:

✵ властивості векторних і растрових зображень;

✵ колірні моделі;

уміє:

✵ створювати й редагувати векторні зображення;

✵ створювати об’єкти, що складаються з базових графічних примітивів;

✵ обертати, відображати й масштабу вати об’єкти;

✵ зафарбовувати об’єкти, використовуючи однорідні, градієнтні, візерункові й текстурні заливки;

✵ додавати до графічних зображень текст та форматувати його;

✵ групувати і вирівнювати об’єкти;

✵ використовувати шари для створення зображень;

використовує:

✵ інструменти малювання, призначені для креслення ліній, стрілок, основних геометричних фігур;

✵ лінійки, сітку

39


1

Урок № 39. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі. Види графіки. Формати файлів

40


1

Урок № 40. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

41


1

Урок № 41. Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах

42


1

Урок № 42. Практична робота 10. Створення простих векторних зображень

43


1

Урок № 43. Практична робота 11. Створення складених векторних зображень

44


1

Урок № 44. Урок узагальнення та систематизації за темою «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор»8

Тема 9. Створення персонального навчального середовища

Учень

пояснює поняття:

✵ персональне навчальне середовище;

пояснює:

✵ призначення мови розмітки гіпертексту;

моє уявлення про:

✵ синхронізацію даних;

✵ технологію використання каналів новин;

описує:

✵ етапи створення веб-сайтів;

наводить приклади та класифікує:

✵ сервіси публікації документів;

✵ офісні веб-програми;

✵ онлайн-системи для конструювання сайтів;

✵ сервіси створення електронних закладок;

уміє:

✵ створювати та публікувати документи з використанням безкоштовних інтернет-середовищ;

✵ створювати, надавати спільний доступ та редагувати документи з використанням офісних веб-програм;

✵ організовувати опитування з використанням онлайн-форм та опрацьовувати результати опитування;

✵ підписуватися на канали новин та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для їх перегляду;

✵ створювати та використовувати спільні електронні закладки;

✵ конструювати сайти з використанням відповідних безкоштовних онлайн-систем;

✵ адмініструвати веб-сайт, опублікований на безкоштовному сервері;

✵ засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його

45


1

Урок № 45. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології

46


1

Урок № 46. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів. Опитування з використанням онлайн-форм

47


1

Урок № 47. Організація та планування колективної діяльності. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Створення та використання спільних електронних закладок. Канали новин

48


1

Урок № 48. Практична робота 12 «Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм»

49


1

Урок № 49. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання веб- сайтів

50


1

Урок № 50. Поняття мови розмітки гіпертексту. Використання онлайн-систем конструювання сайтів

51


1

Урок № 51. Практична робота 13: «Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем»

52


1

Урок № 52. Урок узагальнення та систематизації за темою «Створення персонального навчального середовища»7

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач

Учень

розв'язує компетентнісні задачі, що передбачають:

✵ змістовий аналіз формулювання задачі;

✵ побудову інформаційної моделі;

✵ розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів;

✵ пошук інформаційних матеріалів;

✵ добір засобів опрацювання даних;

✵ опрацювання даних;

✵ подання результатів розв’язування задач

53-54


2

Уроки № 53-54. Розв’язування компетентнісних задач

55-56


2

Уроки № 55-56. Розв’язування компетентнісних задач

57-58


2

Уроки № 57-58. Розв’язування компетентнісних задач

59


1

Урок № 59. Розв’язування компетентнісних задач8

Тема 11. Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Учень

виконує навчальний проект, що передбачає:

✵ визначення проблеми, теми та завдань проекту;

✵ розподіл ролей і планування колективної діяльності;

✵ добір засобів опрацювання даних;

✵ добір засобів подання результатів навчального проекту;

✵ розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів;

✵ пошук інформаційних матеріалів і їх аналіз;

✵ створення та опрацювання інформаційної моделі;

✵ аналіз результатів;

✵ підготовку матеріалів;

✵ використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи

✵ захист проекту

60-64,

65-68


4

Робота над проектом

4

Робота над проектом

69-70Повторення
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити