Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ІНФОРМАТИКИ 9 КЛАС

(66 годин + 4 години резервного часу)

уроку

Дата

К-ть

годин

Тема

Державні вимоги

І семестр

2+1

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві

Учень

пояснює зміст понять:

• інформаційна система;

• інформаційні технології;

• апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи;

• інформаційна культура, інформаційна грамотність, ІКТ-компетентності;

описує:

• різновиди інформаційних технологій;

• різновиди інформаційних систем;

• структуру інформаційної системи;

• етичні і правові норми під час створення і використання інформаційних ресурсів;

• інформаційні технології та їх призначення;

• інформаційні технології і системи в освіті;

наводить приклади:

• освітніх інформаційних ресурси ресурсів і систем;

класифікує:

• інформаційні системи;

• інформаційні технології

1

1

Урок № 1. Інформатика. Інформаційні технології

2

1

Урок № 2. Інформаційні системи, їхні види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем. Поняття інформаційного суспільства

3

1

Урок № 3. Поняття інформаційного суспільства. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право під час створення та використання інформаційних ресурсів. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІК-компетентність

4

Тема 2. Мережеві технології

Учень

пояснює зміст понять:

• URL-адреса;

• ІР-адреса;

• доменне ім’я;

• протокол передавання даних;

пояснює:

• призначення Інтернету;

• правила адресації ресурсів в Інтернеті;

• призначення основних протоколів Інтернету;

• види каналів зв’язку;

• функції інтернет-провайдера;

• призначення і види мережевих пристроїв;

• призначення геосервісів; наводить приклади:

• ІР-адрес, URL-адрес і доменних імен;

• мережевих протоколів;

• мережевих пристроїв;

описує:

• способи під’єднання до Інтернету;

• алгоритм розширеного пошуку відомостей в Інтернеті;

уміє:

• обирати стратегію пошуку інформаційних матеріалів в Інтернеті;

• здійснювати розширений пошук інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті

4

1

Урок № 4. Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах. Мережеві протоколи

5

1

Урок № 5. Призначення й структура Інтернету. Передавання даних у мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси Адміністрування доменних імен Інтернету. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера

6

1

Урок № 6. Сучасні сервіси Інтернету(інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси. Спеціальні інструменти пошуку(добірки посилань,

пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук

7

1

Урок № 7. Інформаційні технології в суспільстві. Мережеві технології

6

Тема 3. Комп’ютерні презентації

Учень

знає:

• вимоги до презентації;

пояснює зміст понять:

• макет слайда;

• дизайн слайда та презентації;

• структура презентації;

пояснює:

• вибір стильового оформлення слайдів презентації;

• призначення елементів управління в презентаціях;

описує:

• спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

• способи показу презентацій;

вміє:

• проектувати і розробляти структуру презентації;

• добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

• додавати до слайдів схеми/діаграми;

• додавати до слайдів відеокліпи, звукові ефекти, мовний супровід;

• додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

• налаштовувати анімаційні ефекти змінення слайдів;

• використовувати гіперпосилання і елементи управління в процесі створення і демонстрування презентації;

• вбудовувати об’єкти;

• підготовлювати до друку і друкувати слайди презентації;

• оцінювати презентацію за заданими критеріями

8

1

Урок № 8. Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації. Елементи дизайну презентацій. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації

9

1

Урок № 9. Використання діаграм у презентаціях. Гіперпосилання й елементи управління в презентаціях. Практична робота 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями

10

1

Урок № 10. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації

11

1

Урок № 11. Елементи анімації. Управління показом презентації. Друк презентації

12

1

Урок № 12. Практична робота 3. «Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом»

13

1

Урок № 13. Урок узагальнення та систематизації за темою «Комп’ютерні презентації»

4

Тема 4. Основи інформаційної безпеки

Учень

має уявлення:

• про захищені сайти;

пояснює:

• необхідність захисту даних;

• поняття та загальні принципи дії шкідливої програми;

описує:

• етичні і правові основи захисту даних та інформаційних ресурсів;

• загрози, що виникають в процесі використання Інтернету;

• особливості завантажувальних і файлових вірусів, макровірусів, мережевих вірусів, вірусів-хробаків і троянських програм;

• призначення антивірусних програм-сканерів, моніторів, ревізорів, блокувальників;

• правила профілактики зараження комп’ютера шкідливими програмами;

класифікує:

• загрози безпеці даних;

уміє:

• сканувати й лікувати папки й диски;

• налаштовувати параметри періодичної антивірусної перевірки й автоматичного оновлення антивірусних баз;

• використовувати засоби браузера для захисту даних;

• захищати від спаму;

• здійснювати резервне копіювання та відновлення даних;

• безпечно видаляти дані

14

1

Урок № 14. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних

15

1

Урок № 15. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними

16

1

Урок № 16. Загрози, що виникають під час роботи в Інтернеті, Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Практична робота 4. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера

17

1

Урок № 17. Захист від спаму. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних

6

Тема 5. Комп’ютерне моделювання

Учень

пояснює зміст понять:

• комп’ютерна модель;

• комп’ютерний експеримент;

пояснює:

• поняття карти знань;

описує:

• види комп’ютерних моделей;

• основні етапи комп’ютерного моделювання;

уміє:

• конкретизувати й уточнювати задачі моделювання;

• встановлювати та описувати взаємозалежності між параметрами моделі;

• добирати або розробляти метод одержання потрібних результатів;

• за вибраним методом складати детальний план розв’язування задачі, розробляти алгоритм одержання результатів;

• добирати засоби реалізації моделі на комп’ютері;

• створювати моделі в різних програмних середовищах;

• будувати карти знань в редакторі карт знань

• проводити комп’ютерний експеримент на базі створеної моделі

18

1

Урок № 18. Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту

19

1

Урок № 19. Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі, проведення комп’ютерного експерименту

20-21

2

Уроки № 20-21. Створення й опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах

22

1

Урок № 22. Карти знань. Редактори карт знань

23

1

Урок № 23. Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в одному з вивчених програмних середовищ

10

Тема 6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

Учень

пояснює зміст понять:

• таблична величина;

• елемент табличної величини;

пояснює:

• методи знаходження сум і кількостей значень елементів табличної величини, що задовольняють заданими умовам;

• методи пошуку елементів табличної величини, що задовольняють заданим умовам;

описує:

• властивості табличної величини та її елементів;

уміє:

• складати алгоритми опрацювання табличних величин;

• складати, редагувати, налагоджувати та виконувати програми опрацювання табличних величин у навчальному середовищі програмування;

• аналізувати результати виконання програм опрацювання табличних величин

• за допомогою графічних примітивів відображати табличні величини

24

1

Урок № 24. Табличні величини. Елемент керування «багаторядкове текстове поле». Уведення та виведення табличних величин

25-26

2

Уроки № 25-26. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; знаходження суми або кількості значень елементів, що задовольняють задані умови; пошук елемента з найбільшим, найменшим значенням, пошук заданого елемента

27

1

Урок № 27. Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами в навчальному середовищі програмування

28-29

2

Уроки № 28-29. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми або кількості значень елементів, що задовольняють задані умови; пошук елемента з найбільшим, найменшим значенням, пошук заданого елемента

30

1

Урок № 30. Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування

31-32

2

Уроки № 31-32. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

33

1

Урок № 33. Урок узагальнення та систематизації за темою «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання»

II семестр

5

Тема 7. Комп’ютерні публікації

Учень

пояснює зміст понять:

• комп’ютерна публікація;

• шаблон та структура публікації; описує:

• особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення публікацій;

наводить приклади:

• публікацій різного виду;

• основних складових публікації;

• програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

уміє:

• створювати публікацію на основі шаблону;

• виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

• створювати зв’язки між об’єктами публікації;

• зберігати публікації;

• роздруковувати публікації

34

1

Урок № 34. Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій

35

1

Урок № 35. Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Алгоритм створення комп’ютерної публікації

36

1

Урок № 36. Створення, збереження, відкривання та друк публікацій

37

1

Урок № 37. Практична робота № 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону

38

1

Урок № 38. Практична робота 9. «Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження»

6

Тема 8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

Учень

пояснює зміст понять:

• комп’ютерна графіка;

• растрове зображення;

• векторне зображення;

• колірна модель;

описує:

• принципи кодування символів, графічних і звукових даних;

• принципи кодування кольору в колірних моделях RGB, CMYK, HSB;

• призначення векторного графічного редактора;

• формати файлів векторної та растрової графіки;

• особливості побудови векторних зображень;

• способи створення зображень із графічних примітивів;

порівнює:

• властивості векторних і растрових зображень;

• колірні моделі;

уміє:

• створювати й редагувати векторні зображення;

• створювати об’єкти, що складаються з базових графічних примітивів;

• обертати, відображати й масштабу вати об’єкти;

• зафарбовувати об’єкти, використовуючи однорідні, градієнтні, візерункові й текстурні заливки;

• додавати до графічних зображень текст та форматувати його;

• групувати і вирівнювати об’єкти;

• використовувати шари для створення зображень;

використовує:

• інструменти малювання, призначені для креслення ліній, стрілок, основних геометричних фігур;

• лінійки, сітку

39

1

Урок № 39. Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі. Види графіки. Формати файлів

40

1

Урок № 40. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень

41

1

Урок № 41. Створення малюнків з кривих і ламаних. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах

42

1

Урок № 42. Практична робота 10. Створення простих векторних зображень

43

1

Урок № 43. Практична робота 11. Створення складених векторних зображень

44

1

Урок № 44. Урок узагальнення та систематизації за темою «Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор»

8

Тема 9. Створення персонального навчального середовища

Учень

пояснює поняття:

• персональне навчальне середовище;

пояснює:

• призначення мови розмітки гіпертексту;

моє уявлення про:

• синхронізацію даних;

• технологію використання каналів новин;

описує:

• етапи створення веб-сайтів;

наводить приклади та класифікує:

• сервіси публікації документів;

• офісні веб-програми;

• онлайн-системи для конструювання сайтів;

• сервіси створення електронних закладок;

уміє:

• створювати та публікувати документи з використанням безкоштовних інтернет-середовищ;

• створювати, надавати спільний доступ та редагувати документи з використанням офісних веб-програм;

• організовувати опитування з використанням онлайн-форм та опрацьовувати результати опитування;

• підписуватися на канали новин та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для їх перегляду;

• створювати та використовувати спільні електронні закладки;

• конструювати сайти з використанням відповідних безкоштовних онлайн-систем;

• адмініструвати веб-сайт, опублікований на безкоштовному сервері;

• засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його

45

1

Урок № 45. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології

46

1

Урок № 46. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів. Опитування з використанням онлайн-форм

47

1

Урок № 47. Організація та планування колективної діяльності. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Створення та використання спільних електронних закладок. Канали новин

48

1

Урок № 48. Практична робота 12 «Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм»

49

1

Урок № 49. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання веб- сайтів

50

1

Урок № 50. Поняття мови розмітки гіпертексту. Використання онлайн-систем конструювання сайтів

51

1

Урок № 51. Практична робота 13: «Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем»

52

1

Урок № 52. Урок узагальнення та систематизації за темою «Створення персонального навчального середовища»

7

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач

Учень

розв'язує компетентнісні задачі, що передбачають:

• змістовий аналіз формулювання задачі;

• побудову інформаційної моделі;

• розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів;

• пошук інформаційних матеріалів;

• добір засобів опрацювання даних;

• опрацювання даних;

• подання результатів розв’язування задач

53-54

2

Уроки № 53-54. Розв’язування компетентнісних задач

55-56

2

Уроки № 55-56. Розв’язування компетентнісних задач

57-58

2

Уроки № 57-58. Розв’язування компетентнісних задач

59

1

Урок № 59. Розв’язування компетентнісних задач

8

Тема 11. Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Учень

виконує навчальний проект, що передбачає:

• визначення проблеми, теми та завдань проекту;

• розподіл ролей і планування колективної діяльності;

• добір засобів опрацювання даних;

• добір засобів подання результатів навчального проекту;

• розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів;

• пошук інформаційних матеріалів і їх аналіз;

• створення та опрацювання інформаційної моделі;

• аналіз результатів;

• підготовку матеріалів;

• використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи

• захист проекту

60-64,

65-68

4

Робота над проектом

4

Робота над проектом

69-70

ПовторенняВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити