Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 5. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Урок 22. КАРТИ ЗНАНЬ. РЕДАКТОРИ КАРТ ЗНАНЬ

Мета уроку:

навчальна: познайомити з поняттям карт знань та їх складових; ознайомлення з середовищем створення карт знань та формування навичок редагування прикладів карт знань, а також опанування основних дій для створення та опрацювання власних карт знань: додавання вузлів, унаочнення вузлів піктограмами, об'єднання вузлів у хмару тощо;

розвивальна: розвиток логіко-алгоритмічного мислення, уміння порівнювати, класифікувати, уміння виділяти головне, суттєве; розвиток пізнавальної активності, аналітичних здібностей; розвиток довготривалої пам'яті, уваги, творчої уяви;

виховна: сприяння осмисленню цілісної картини світу, виховання почуття гідності за людство та його сучасні надбання й винаходи, сприяння розширенню кругозору учнів; розвиток предметного мовлення; прищеплення навичок самоконтролю, особистої відповідальності за результати роботи на уроці.

Очікувані результати: учень уміє пояснити поняття карти знань; будувати карти знань у середовищі створення карт знань; створювати та опрацьовувати власні карти знань.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, біля кожного комп'ютера — роздруківка таблиці самоаналізу виконання практичного завдання, картки для гри «Вірю/не вірю».

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, редактор карт знань.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Комп’ютер не замінює судження, адже олівець не замінює літературу.

Але писати без олівця було б досить важко.

Роберт Макнамара

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття. Наявність робочих зошитів, підручників тощо.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

4. Організація уваги учнів

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку

II. Перевірка домашнього завдання

— Перевіримо, що ви робили вдома для засвоєння матеріалу нашої теми.

— Спочатку перевіримо завдання за підручником та готуються ті, хто має виконане творче завдання

Діти дають відповіді на питання підручника, коментують відповіді однокласників, демонструють домашні комп’ютерні моделі

III. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

На наступному уроці запланована підсумкова практична робота за темою, тому пропонуємо обрати фронтальне самоопитування учнів з метою пригадування основних положень та узагальнення знань

Бліцтурнір «Хто кращий?»

Учням пропонують пригадати основні теоретичні положення теми та скласти власні питання. Особливу увагу слід приділити такому: той, хто ставить питання, має знати на нього відповідь (таке правило). Тому окремо за питання та за відповіді нараховують бали. За узагальнювальні питання та за питання, які розпочинаються зі слів «Чому...», «Доведіть...»

Для орієнтиру можна користуватися такими питаннями:

1. Що таке комп’ютерна модель?

2. Які вам відомі види комп’ютерних моделей?

3. Наведіть приклади розрахункових комп’ютерних моделей.

4. Які моделі називають імітаційними? Наведіть приклади.

5. Чим відрізняються від імітаційних графічні моделі?

6. Що таке комп’ютерне моделювання? Назвіть етапи комп’ютерного моделювання. Який з етапів найлегший, на вашу думку?

7. Від чого залежить правильність результатів, отриманих під час дослідження моделі?

8. Дайте визначення поняттю «комп’ютерний експеримент».

9. Чому системи програмування вважають найкращими під час здійснення комп’ютерного експерименту?

Вибірковий аналіз відповідей та питань учнів. Виставлення оцінок найактивнішим учням

Учні складають власні питання, готуються відповідати на питання однокласників, дають відповіді на питання

IV. Мотивація. Повідомлення теми та мети уроку

Спочатку питання: під час побудови комп’ютерної моделі який з етапів, на ваш погляд, є найважливішим? Помилки саме на цьому етапі призводять до неправильної комп’ютерної моделі Висновок учителя:

— Ви вже досить добре знаєте етапи побудови комп’ютерної моделі та, будувавши власні моделі, зрозуміли, що часто дуже важким етапом є етап побудови інформаційної моделі, тому що важко буває тримати в пам’яті одночасно багато фактів та зв’язків між ними. А недосконала інформаційна модель може привести до помилок у розробці комп’ютерної моделі. У такому випадку доведеться знову вносити корективи в інформаційну модель.

— Тому для побудови інформаційних моделей були створені такі засоби, які зручно подають інформацію у вигляді діаграм із окремих блоків, між якими є з’єднувальні лінії, — вони дістали назву КАРТ ЗНАНЬ. Як без олівця або ручки важко зафіксувати власну думку, так і без карт знань важко представити інформаційну модель (обговорення епіграфа).

Саме основ розробки та опрацювання карт знань ми сьогодні й будемо навчатися. Тому запишемо тему уроку

Учні висловлюють припущення, пригадують процес створення комп’ютерної моделі, аналізують власну діяльність.

Учні записують тему

V. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з демонструванням основних положень теми на екрані.

1. Карта знань як інформаційна модель

2. Створення карти знань «Підготовка домашнього завдання з інформатики» на дошці як приклад та показ цієї ж карти знань, створеної за допомогою редактора карт знань

3. Поняття «редактора карт знань». Ознайомлення учнів з редактором карт знань.

4. Алгоритм створення та редагування карти знань.

5. Переваги використання карт знань

Учні ознайомлюються з новими поняттями та ставлять уточнювальні питання. Ведуть конспективні записи

VI. Фізкультхвилинка


VII. Первинне закріплення отриманих знань

Вправа «Вірю/не вірю» (картки для закріплення основних понять). Учитель заздалегідь роздруковує питання та розрізає картки так, щоб зручно було обирати їх учнями. Учням можна дозволити користуватися зошитами та підручниками.

Приклади карток див. у додатку до уроку № 22

Учні по черзі чи за бажанням обирають картку, зачитують питання та відповідають — чи правильне твердження на картці, чи ні. Інші стежать та виправляють однокласника в разі його помилки

VIII. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи).

Інструктаж учителя щодо завдання практичної роботи:

1. Ознайомитися з таблицею самоаналізу виконання практичного завдання

2. Обрати практичне завдання із запропонованих

3. Створити карту знань

4. Приготуватися до її представлення класу

5. Сформувати власну аргументовану оцінку своєї роботи

Завдання: оберіть одне із запропонованих завдань та за допомогою середовища створення карт знань створіть і відредагуйте цю карту знань. Користуючись таблицею самоаналізу виконання практичного завдання, приготуйтеся захищати створену карту знань та повідомити самооцінку власної роботи.

✵ Побудуйте карту знань, що містить відомості про рослини, які квітнуть у травні.

✵ Побудуйте карту знань про основні процеси життєдіяльності рослин на основі даних, отриманих із сайту «Школяр України».

✵ Побудуйте карту знань законів для громадянина України.

✵ Побудуйте карту знань про сучасних роботів-дронів та їх призначення.

✵ Побудуйте карту знань найзатребуваніших професій в Україні.

✵ Побудуйте карту знань про ваш населений пункт (вашу школу, вашу вулицю, ваш клас).

✵ Побудуйте карту знань «Що являє собою алгоритм розв’язання завдання з підручника алгебри (фізики, хімії)»

Учні формулюють правила безпечної роботи за комп’ютерами та прослуховують інструктаж вчителя щодо завдання практичної роботи.

Обирають тему практичної роботи, шукають інформацію, створюють карту знань.

Готуються відповідати на питання та захищати власну практичну роботу.

Представлення та захист учнями створених карт знань. Аргументоване самооцінювання власної роботи

Відповіді на питання «Чи можна назвати створену карту знань комп’ютерною моделлю та чому?»

Таблиця самоаналізу виконання практичного завдання


Елементарні прийоми створення карти знань

Бали


1

Відкрито середовище створення карт знань та створено нову карту

0,5

2

У зошиті створено ескіз нової карти знань, яка відповідає темі практичної роботи

1

3

Створено та підписано батьківський вузол

1

4

Створено принаймні 3-4 дочірніх вузли та введено їх написи

1,5

5

Між усіма вузлами встановлено необхідні зв’язки

1

6

Для всіх дочірніх вузлів знайдено в мережі та додано відповідні піктограми

1,5

7

До одного з вузлів додано гіперпосилання на сайт відповідної тематики в Інтернеті

1

8

Додано декілька взаємопов’язаних вузлів та зв’язків, які об’єднано у хмару

2 вузл. — 1б (більше 2-х вузлів) — 2б

9

Створену карту знань збережено

0,5

10

Презентовано та захищено власну карту знань (під час захисту учнем здійснено керування показом створеної карти знань)

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування самоперевірки роботи учнів


ІХ. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Сходинки успіху»

Сходинки учитель демонструє на дошці чи мультимедійному екрані та організовує фронтальну бесіду з класом.

Учні за допомогою сходинок аналізують власну роботу на уроці, намагаються зробити висновки щодо власної роботи

Х. Домашнє завдання

За підручником: __________________________________, приготуватися до підсумкової практичної роботи за темою «Комп’ютерне моделювання».

Творче: побудуйте карту знань про власні захоплення з тлумаченням того, як ці захоплення зможуть знадобитися в дорослому житті в таблиці самоаналізу виконання практичного завданняPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити