Конспекти усіх уроків - Інформатика 9 клас - 2018

ТЕМА 6. ТАБЛИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА АЛГОРИТМИ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ

Урок 30. ПРАКТИЧНА РОБОТА 7. СКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМУ ПОШУКУ ЗНАЧЕНЬ У ТАБЛИЦІ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ

Мета уроку:

навчальна: формувати уміння та навички обробки одновимірних та двовимірних масивів, практична реалізація методів обробки та пошуку елементів табличної величини, що задовольняють вказані умови; складання, редагування, налагоджування та виконання програм опрацювання табличних величин у навчальному середовищі програмування;

розвивальна: розвиток спрямованої уваги, мнемонічної культури та довготривалої пам'яті; розвиток логіко-алгоритмічного та практичного мислення, розвиток вміння прогнозувати та передбачати результати роботи комп'ютерної програми;

виховна: розвиток предметного мовлення; творчих здібностей під час реалізації проекту в середовищі програмування; виховання особистої відповідальності за результати роботи на комп'ютері, виховання інформаційної культури, культури програмного діалогу.

Очікувані результати: учні розуміють та можуть пояснити поняття «табличні величини», «масив», «одновимірний масив»; вміють здійснити опис програми обробки одновимірного масиву та у візуальному середовищі програмування.

Обладнання та матеріали: зошити, підручники, комп'ютери, невеличкі аркуші для тестових запитань.

Програмне забезпечення: ОС Windows чи альтернативна, середовище візуального програмування Lazarus.

Тип уроку: урок використання знань, умінь і навичок.

Хід уроку

Гарні програмісти — це люди з такими якостями: концептуальне мислення, швидкість, винахідливість і здатність знаходити рішення.

Randall Е. Stress

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття, наявність робочих зошитів, підручників тощо.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

4. Організація уваги учнів:

Якщо озвучити епіграф до уроку, то можна запропонувати учням маленьке змагання на швидкість та гнучкість мислення, наприклад, взяти одну команду мови програмування з одного слова та записати літери, з яких складається команда, за алфавітом. Або організувати нашвидкуруч змагання «Хто запише більше команд мови програмування за ЗО секунд (команди з помилками не зараховують)».

— Отже, ви готові працювати швидко та наполегливо! Тепер час перевірки гарно виконаного домашнього завдання

Учні вітаються з учителем, перевіряють готовність до уроку, готуються представляти домашні завдання

II. Перевірка домашнього завдання

— Перевіримо, що ви робили вдома для засвоєння матеріалу нашої теми. Спочатку перевіримо стан виконання обов’язкового завдання, а потім дамо слово там, хто виконав творче домашнє завдання. Хто перший?

Діти обговорюють домашні завдання, коментують відповіді однокласників, демонструють власні творчі ДЗ

III. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів

Учитель демонструє кожне із питань на мультимедійній дошці, або роздруковує один екземпляр питань на парту для того, щоб учні ознайомилися з питаннями та обрали їх для відповіді.

Вправа «Обери питання» з тестових

1. Дано масив А: (3, 8, 5, 7, 6). Виконайте дії з елементами масиву.

2. Дано масив А[1..5]. Запишіть оператори для реалізації таких завдань:

а) ввести з клавіатури значення елементів масиву;

б) знайти добуток елементів масиву;

в) знайти мінімальний елемент масиву;

г) знайти кількість додатних елементів масиву.

Учні обирають запитання та дають на них відповіді. Кожну відповідь аргументують

3. Як потрібно змінити наведений фрагмент, щоб у ньому визначалося найменше значення елементів табличної величини?

Якщо в табличній величині кілька елементів мають найбільше значення серед значень усіх елементів цієї табличної величини, то фрагмент визначає, який з них найбільший. Чи зміниться щось, якщо в розгалуженні змінити знак > на знак <=?

Вправа «Хто більше»

Учням пропонують по черзі швидко проговорювати всі найважливіші поняття та означення даної теми, доповнюючи одне одного. При цьому вчитель питання не ставить.

Вибірковий аналіз відповідей та їх обговорення

Учні обирають питання та створюють власне тестове запитання. Записують його на аркуші та здають вчителю

IV. Фізкультхвилинка


V. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку. Загальний інструктаж практичної роботи

Ви виявили досить добрий рівень знань з нашої теми, тому вже настав час практичної перевірки ваших умінь.

Напишемо в зошити тему уроку та спробуємо спрогнозувати, що необхідно сьогодні зробити. (Можна озвучити епіграф до уроку та обговорити його з точки зору уроку.)

Далі учитель надає інструктаж щодо виконання практичної роботи.

Практичну роботу на цьому уроці бажано зробити за підручником

Учні висловлюють припущення

Учні записують тему

VI. Практична робота учнів за ПК

— Пригадаємо правила безпечної роботи за комп’ютером (це допуск до виконання практичної роботи)

Завдання:

✵ Тим, хто працює за підручником Бондаренко О. О., — виконання практичної роботи № 12.

✵ Тим, хто працює за підручником Ривкінда Й. Я., — виконання практичної роботи № 7.

✵ Тим, хто працює за підручником Морзе Н. В., — виконання практичної роботи № 7.

Наведемо завдання практичної роботи з підручника Морзе Н. В.

— Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

— Звіт про виконання роботи. Узагальнення й систематизація результатів роботи.

Аналіз учителем результатів практичної роботи, коментування взаємоперевірки учнів

Учні формулюють правила, посідають місця за комп’ютерами, виконують завдання практичної роботи, звітують про виконання

IX. Підсумки уроку та рефлексія

Вправа «Особистий кошик»

Вибіркове опитування учнів з метою з’ясування головних моментів уроку для кожного опитуваного та ті знання, що вони хотіли б узяти із цього уроку в майбутнє життя.

Оцінювання роботи учнів з корекцією (за потреби) та аргументацією оцінки вчителем

Учні висловлюють особисте ставлення до вивченого на уроці матеріалу та оцінюють власні результати

VIII. Домашнє завдання

За підручником: _________________________________

Творче: обрати в підручнику (або скласти самостійно) завдання на обробку одновимірних масивів (сортування чи знаходження певного елемента) та реалізувати задачу у програмному середовищі

Учні записують домашнє завдання, ставлять уточнювальні питання


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити