ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ДО КУРСУ «ЛЮДИНА І СВІТ».

11 клас (68 год.)


№ уроку

Тема уроку

Зміст уроку

Основні поняття

1

Вступ до курсу «Людина і світ»

Гуманізація і демократизація освіти. Методологічна основа курсу. Зміст і методи вивчення курсу

Світоглядний вибір, світогляд, життєва позиція, гуманізація

Розділ І. Феномен людського життя (6 год.)

2

Феномен людини та основні тлумачення її походження

Основні тлумачення походження людини у міфологічному світогляді. Релігійне пояснення. Космічна та еволюційні гіпотези. Філософське розуміння цього питання

Людина, феномен людини, тотемізм, божественне творіння, еволюція

3

Роль природно-історичного середовища у формуванні та розвитку людини. Природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя

Поняття середовища. Вплив природного середовища на людину. Вплив спадковості на походження та життя людини. Природне начало в людині. Соціальна сутність людини. Духовність людини. Єдність біологічного, психологічного, соціального в людині

Природне, історичне середовище, спадковість, мінливість, задатки, здібності, душа, індивід, особистість, соціалізація

4

Сутність людини та сенс людського життя

Поняття сутності людини. Міфологічний, релігійний, філософський, науковий вимір сутності людського життя. Сенс людського життя як питання про призначення людини

Соціоцентризм, сутність, сенс життя, мета життя, життєва позиція, спосіб життя

5

Ціннісні виміри людського життя. Смерть і безсмертя

Поняття і структура цінності. Людина як найвища цінність. Смерть та безсмертя в різних концепціях. Чи можливе життя після смерті?

Цінність, потреба, орієнтація, смерть, безсмертя

6

Поняття творчості, свободи, відповідальності. Повнота життя та щастя

Феноменальність і сутність творчості. Творчість — соціальний феномен. Різновиди творчої діяльності. Творчість та волюнтаризм та фаталізм. Рівень життя та наповненість життя. Міфологічне, релігійне. Наукове, філософське бачення щастя. Щастя як найвищий рівень наповненості життя

Творчість, свобода, свобода волі, діяльність, практика, відповідальність, доля. Волюнтаризм, фаталізм, обов'язок, повнота життя, рівень життя. Щастя, нещастя, радість

7

Урок узагальненняРозділ ІІ. Світ та особливості його існування (6 год.)

8-9

Поняття «світ». Людина і Космос. Всесвіт і Земля

Історичний розвиток уявлень про світ. Багатоманітність поняття про світ. Проблема впорядкованості світу. Космос як прояв світу. Світ як Всесвіт. Особливість Землі як частини світу

Світ, об'єктивна реальність, Бог, світ речей, світ понять, внутрішній світ, Космос, космос душі, Земля, Всесвіт, макрокосм, мікрокосм, світ Біблії, Сонячна система, Галактика, зовнішній світ

10

Поняття матеріального та ідеального

Проблема визначення матеріального та ідеального. Проблема субстанції. Історичний розвиток поняття матерії. Поняття матерії у філософії. Взаємодія матеріального та ідеального

Ідея, матерія, субстанція, апейрон, атом, ідеальне, матеріальне, первинність, вторинність

11-12

Рух, простір, час. Проблема єдності світу

Способи і форми існування матерії та світу. Форми руху. Основні властивості простору і часу, їх єдність. Єдність світу як найважливіше питання самовизначення людського існування. Історичний розвиток проблеми єдності світу. Матеріальність та ідеальність світу. Особливе місце людини у світі

Рух, спокій, простір, час, прогрес, регрес, розвиток. Цілісність, єдність, відмінність, тотожність, дуалізм, еволюція

13

Урок узагальненняРозділ ІІІ. Духовне життя і духовність людини (7 год.)

14

Співвідношення духовного і тілесного. Поняття «дух», «духовність», «душа»

Взаємозв'язок духу, душі, духовності. Співвідношення духовного і тілесного. Уявлення про дух, душу, духовність у світоглядній історії. Духовне і тілесне в людині

Дух, душа, духовність, тіло, духовне, тілесне, бездуховність, духовна діяльність, тілесна діяльність

15

Почуття, інтелект, воля. Ідеали в житті людини

Що таке почуття? Етапи розвитку почуттів. Психічні стани людини. Поняття інтелекту й волі. Властивості та різновиди ідеалів

Відчуття, чуттєва діяльність, почуття, інтелект, воля, ідеал, соціальний ідеал, етичний ідеал, естетичний ідеал, етика

16

Честь, совість, гідність людини. Інтелігентність і порядність

Поняття честі, гідності, совісті в різні історичні часи. Духовний вимір інтелігентності. Порядність як прояв духовності

Гідність, честь, совість, порядність, непорядність, інтелігентність, моральність

17

Правда, хиба, істина

Істина, правда, хиба як поняття , які визначають взаємозв'язки між людськими уявленнями і дійсністю. Хиба як прояв духовності. Види й ознаки прихильності

Істина, правда, хиба, прихильність

18

Віра, надія, любов як духовні виміри людини

Міфологічний, релігійний, науковий, філософський вимір віри. Надія і любов як вияв духовності. Єдність віри, надії, любові

Віра, вірування, сподівання, надія, любов, необхідність, ненависть, байдужість, кохання

19

Прекрасне й потворне. Добро й зло

Уявлення про прекрасне й потворне у світоглядній історії. Прекрасне та естетичне. Функції прекрасного. Поняття потворного. Взаємозв'язок добра і зла в житті людини і суспільства. Добро і зло як вінець духовності

Естетичне, прекрасне, потворне, насолода, відраза, естетика, добро, зло, благо, шкода, аморальність

20

Урок узагальненняРозділ ІV. Свідомість і пізнання (8 год.)

21

Розуміння свідомості

Сутність і походження свідомості. Основні ознаки свідомості. Основні функції свідомості

Свідомість, подразливість, чутливість, активність, відображення, рефлексія, самосвідомість

22-23

Структура свідомості. Суспільний характер свідомості

Багатовимірність структури свідомості. Структура індивідуальної та суспільної свідомості. Буденна й теоретична свідомість. Свідоме й несвідоме. Рівні суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості

Емоції, мислення, пам'ять, воля, надсвідомість, підсвідомість, несвідоме, усвідомлення, інтуїція. Суспільне життя, суспільна свідомість, ідеологія, суспільна психологія, політична свідомість, правова свідомість, естетична свідомість, етична свідомість, екологічна свідомість

24

Свідомість і праця. Спілкування і мова

Фізична і розумова праця. Поняття спілкування. Мова та її сутність. Роль праці, спілкування і мови у виникненні свідомості

Праця, спілкування, мова, природна і штучна мова

25

Пізнання. Суб'єкт та об'єкт пізнання

Пізнання. Суб'єкт та об'єкт пізнання. Поняття пізнання і знання. Принципи пізнання. Основні види пізнання. Суб'єкт та об'єкт пізнання, характер їх взаємодії

Гносеологія, пізнання, форма пізнання, рівень пізнання. Знання, уява, відчуття, сприйняття, міра. Можливості, поняття, судження, умовивід, суб'єкт, об'єкт, практика

26

Істина та її критерії

Об'єктивність істини. Уявлення про істину у світоглядній історії. Основні ознаки істини. Критерії істини. Практика як основа, мета пізнання та критерій істини

Істина, об'єктивність, суб'єктивність, конкретність, абсолютність, відносність, догматизм, релятивізм, помилка, критерій, герменевтика

27

Розуміння методу пізнання та закону

Класифікація методів пізнання. Методи теоретичного пізнання. Філософські методи пізнання. Закон і закономірність. Загальність і конкретність закономірностей. Закони діалектики й анти-діалектики

Метод, діалектика, метафізика, софістика, еклектика, аналіз, синтез, індукція, дедукція, закон, закономірність, принцип

28

Урок узагальненняРозділ V. Людина і природа (7 год.)

29

Сутність природи

Що таке природа? Природа як довкілля. Природне і штучне середовище. Природа і духовне життя

Природа, культура, довкілля, географічне середовище, природне й штучне середовище, біомаса, техномаса

30

Історичний розвиток уявлень про природу

Міфологічні погляди на природу. Релігійні тлумачення природи. Наука і природа. Філософське тлумачення природи

Божественне творіння, мікрокосм, пристосування

31

Розуміння біосфери і ноосфери

Еволюція біосфери. Основні компоненти структури біосфери. Особливості біосфери за В. Вернадським. Сутність ноосфери

Біосфера, ноосфера, біомаса, антропосфера, глобальна етика

32

Природа як сукупність об'єктивних умов існування людства

Ідея визначальної ролі природних умов у житті суспільства. Що таке географічний детермінізм? Роль природи в розвитку соціальної сфери суспільства. Характерні ознаки впливу суспільства на природу

Географічний детермінізм, географічне середовище, еволюція, об'єкт, суб'єкт, неолітична революція, промислова революція, науково-технічна революція

33

Природа як об'єкт знання і пізнання

Знання і конструктивний характер природи. Новітні технології освоєння природи як результат пізнання

Знання, пізнання, конструктивність, деструктивність, технологія, результат, біотехнологія, біоніка

34

Виживання людства і людини — нагальна проблема сучасності

Поняття виживання. Глобальні проблеми сучасності. Передумови подолання глобальних кризових явищ. «Тактичні» ідеї збереження природи і виживання людства

Виживання. Глобальні проблеми, явище, криза, стратегія, інформаційна революція, тактика, урбанізація, деурбанізація

35

Урок узагальненняРозділ VІ. Суспільне життя людини (8 год.)

36

Суспільство як самоорганізована система

Особливості формування поняття «суспільство». Сучасні визначення суспільства. Історичний розвиток уявлень про суспільство. Соціум як особливий прояв суспільства

Суспільство, суспільне, соціум, самоорганізованість, соціальне, соціальний характер, діяльність, самодостатність

37

Соціальна структура суспільства

Поняття соціальної структури. Елементи соціальної структури. Класи як особлива соціальна група. Види великих соціальних груп

Соціальна структура, соціальна спільність, соціальні відносини, соціальна група, особистість, колектив, сім'я, клас, каста, верства

38

Сім'я в соціальній структурі суспільства

Сім'я як мала соціальна група. Історичність сім'ї. Історичні форми сім'ї. Історичні форми шлюбу. Суспільні функції сім'ї. Сучасна сім'я: проблеми формування і розвитку

Сім'я, шлюб, кровна спорідненість, обов'язок

39

Поняття етносу

Що таке етнос? Ознаки етносу. Поняття «рід», «плем'я», «народність», «нація». Сучасне тлумачення поняття «нація»

Етнос, рід, плем'я, народність, нація, національна ідея

40

Роль ментальності в житті суспільства

Що таке ментальність? Особливості української ментальності

Менталітет, ментальність, національна ментальність, архетип

41

Особливості історичного розвитку українського етносу та нації

Виникнення українського етносу. Основні теорії формування й розвитку української нації. Основні етапи етноісторичного розвитку України. Формування й розвиток української нації

Предки, пращури, скіфи, сармати, етносоціальність, праслов'яни, самобутність

42

Процес і періодизація суспільного розвитку

Поняття суспільного прогресу. Критерії суспільного прогресу. Ідея заперечення суспільного прогресу. Формаційна і цивілізаційна концепція суспільного прогресу

Прогрес, регрес, період, епоха, ера, періодизація, суспільно-економічна формація, локальна цивілізація

43

Урок узагальненняРозділ VІІ. Політичні засади людського існування (8 год.)

44

Поняття політики. Політика і влада

Походження поняття «політика». Політика як явище суспільного життя. Рівні здійснення влади. Основні структурні елементи. Функція політики в житті суспільства. Поняття влади. Визначальні ознаки політичної влади. Структура політичної влади

Влада, політична влада, поліс, політика, політичність, аполітичність, локальність, регіональність, політичне панування, авторитет, суверенітет, моноцентричність, авторитарність, насильство

45

Політична система

Поняття «політична система». Структура політичної системи. Закономірності розвитку політичної системи. Функції політичної системи у житті суспільства. Що таке політичний режим? Ознаки тоталітарного, авторитарного, демократичного режимів

Система, політична система, держава, політичний режим, політична влада, демократія, тоталітаризм

46

Політична демократія

Поняття «політична демократія». Демократія як форма устрою. Демократія як форма правління. Демократичний ідеал

Демос, демократія, держава, форма устрою, форма правління, право, права, свобода, необхідність

47

Особливості правової, соціально справедливої держави та громадянського суспільства

Поняття «держава». Функції держави. Ознаки, які відрізняють державу від інших суспільних інститутів. Що таке громадянське суспільство? Особливості громадянського суспільства. Основні принципи правової держави. Ознаки соціально справедливої держави

Держава, суспільство, громадянське суспільство, соціальність, справедливість, право, правова держава, добробут, рівність

48

Громадські рухи та організації

Поняття «громадські рухи» та «громадські організації». Феномен політичної партії. Критерії класифікації політичних партій. Політичні партії і влада

Громадські рухи, громадська організація, громадянське суспільство, політична партія, влада, опозиція, вето, імпічмент, стабільність

49

Політика і ідеологія

Феномен ідеології. Характерні ознаки політичної ідеології. Ідеологізація та деідеологізація

Політика, еліта, ідеологізація, деідеологізація

50

Політична еліта і народ

Що таке еліта? Визначення політичної еліти в сучасній науці. Структура політичної еліти. Взаємодія політичної еліти і народу

Еліта, народ, незалежність, справедливість, суверенність, політична еліта

51

Урок узагальненняРозділ VІІІ. Людина і культура (8 год.)

52

Поняття «культура»

Виникнення поняття культура. Підсистеми культури як цілісної системи. Культура — ціннісний вимір самодостатності людини. Особливості масової культури. Функції культури

Культура, антикультура, надбання, цінність, смак, поведінка, масова культура, соціальна пам'ять

53

Матеріальна і духовна культура

Ознаки матеріальної і духовної культури. Структура матеріальної і духовної культури

Матеріальна культура, духовна культура, здібності, навички, символи, матеріально-технічна база, ідея, обряди

54

Культура і цивілізація

Основні значення сучасного вживання поняття «цивілізація». Стадії розвитку цивілізації і культури. Підходи до розуміння співвідношення понять «культура» і «цивілізація»

Цивілізація, цивілізаційність, цивілізованість, локальність, циклічність

55

Історичність культури. Спадкоємність, традиції і новаторство в культурі

Прояви історичності культури. Спадковість і традиції в культурі

Історичність, спадкоємність, традиції, традиційність, новаторство

56

Національне та загальнолюдське в культурі. Багатоманітність та взаємодія культур

Змістові елементи національної культури. Взаємодія національного та загальнолюдського в культурі

Національна культура, загальнолюдське, взаємодія, багатоманітність, особливість, характерність

57

Культура особистості

Що визначає культуру особистості? Основні складові культури особистості. Особливості формування культури особистості

Особистість, співчуття, освіченість, поведінка, дисциплінованість, сумління, національне почуття, національна святиня

58

Культура, гуманізм, прогрес

Характерні ознаки гуманізму. Взаємозв'язок культури, гуманізму, соціального прогресу

Гуманізм, прогрес, людяне, людське насильство, ненасильство, гармонійність

59

Урок узагальненняРозділ ІХ. Світогляд як найвища форма самоусвідомлення людини (9 год.)

60

Поняття світогляду

Проблема визначення поняття світогляду. Типологія структури світогляду. Буденний і теоретичний світогляд. Принципи формування й розвитку світогляду

Світогляд, світобачення, погляди, переконання, догматизм, скептицизм, монізм, плюралізм, досвід, мудрість

61

Мораль як світогляд

Поняття моралі. Ознаки моралі. Історичність моралі. Ознаки морального ідеалу

Мораль, моральність, моральний ідеал, моральна норма, конфронтація, співробітництво, моральний вибір

62

Мистецтво і світогляд

Поняття «мистецтво». Види мистецтва. Жанри мистецтва. Світоглядний характер мистецтва

Вид, жанр, мистецтво, живопис, архітектура, скульптура, фольклор, музика, театр, кіно, телебачення, радіо, дизайн, балет, література

63

Історичність світогляду

Поняття історії. Явище історичності. Взаємозв'язок історичних типів світогляду

Істрія, минуле, сучасне, історичність

64

Міфологія як світогляд

Міф і міфологія. Історичність міфології. Характерні ознаки міфологічного світогляду

Міф, міфологія, надприродне, герой, епос, сюжет, міфотворчість

65

Загальна характеристика релігійного світогляду

Поняття «релігія». Характерні ознаки релігійного світогляду. Ранні форми релігії. Світові та національні релігії

Релігія, релігійність, побожність, благочестя, магія, тотемізм, фетишизм, церква, храм, буддизм, християнство, іслам

66

Особливості наукового світогляду

Характерні ознаки наукового світогляду. Класифікація наук. Життєвий сенс науки

Наука, теорія, практика, передбачення, прагматизм, доктрина, оригінальність

67

Філософія і світогляд

Особливості філософського світогляду. Історичний шлях філософії. Філософія — теоретична основа світогляду

Філософія, онтологія, гносеологія, антропологія, філософія історії, філософія політики, філософія права, філософія культури

68

Урок узагальнення


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити