ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

СИСТЕМА УРОКІВ


Урок 1. Вступ до курсу «людина і світ»


Мета: розкрити основні завдання курсу, дати уявлення про його роль у формуванні світогляду людини; ознайомити зі змістом і методами вивчення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма уроку: вступний урок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


ІІ. Вивчення нового матеріалу

Зміст і методи вивчення курсу

Процес гуманізації і демократизації освіти за сучасних умов треба розглядати як реорганізацію і запровадження змісту демократичних і гуманістичних начал. Вивчення курсу «Людина і світ» має сприяти формуванню в сучасної молодої людини гуманістичної світоглядної культури на основі пріоритету загальнолюдських цінностей.

Уже в назві курсу «Людина і світ» визначено його основну мету: привернути увагу учнів насамперед до найвищої цінності — людини, яка живе в об’єктивно існуючому, якісно різноманітному світі.

Методи вивчення курсу такі:

✵     поєднання лекційних і пояснювально-ілюстративних форм викладу матеріалу вчителем з активною самостійною роботою учнів;

✵     розвиток вміння критично ставитися до фактів реальної дійсності та усвідомлювати власний життєвий досвід на основі висновків природничих наук, міфології, релігії, філософії;

✵     поєднання роботи з підручником та опрацюванням додаткової літератури, довідкових джерел тощо;

✵     формування самостійності мислення.

Курс визначається інтегративним характером, він спрямований на узагальнення знань, набутих учнями з різних навчальних предметів.

Підґрунтям для вивчення розділу «Феномен людського життя» мають бути знання з історії, біології, хімії, фізики, літератури, географії.

Вивчаючи розділ «Світ та особливості його існування», потрібно спиратись на знання астрономії, фізики, молекулярної біології, хімії, основ філософії.

Розділ «Душевне життя і духовність людини» можна опанувати, тільки широко використовуючи знання з основ етики, естетики, літератури, основ психології.

Засвоїти матеріал розділу «Суспільне життя людини» допоможуть знання з історії, географії, літератури та соціології.

Розділ «Політичні засади людського співіснування» не можна засвоїти без знань з історії, літератури, економічної географії.

Вивчаючи розділ «Людина і культура», треба спиратись на матеріали тих курсів, які звертаються до проблем виховання особистості, формування сучасної людини.

Розділ «Світогляд як найвища форма самоусвідомлення» вивчають на основі знань філософії, етики, естетики, хімії, біології та інших дисциплін.


Головна мета курсу «Людина і світ»

Розповідь учителя

— Необхідною умовою формування світоглядної культури є активне усвідомлення ідей системного, узагальненого характеру, які виникають на основі сукупності знань, що їх набувають учні. Високий рівень світоглядної культури можна забезпечити лише тоді, коли учень здатний самостійно зробити найзагальніший висновок стосовно свого місця, ролі і значення у світі. Тоді постає питання, що ж таке світогляд та самовизначення.

Часто під світоглядом розуміють сукупність поглядів, уявлень, знань, понять про світ, у якому живе людина, а також про саму людину як частинку цього світу. При цьому розрізняють світогляд у широкому розумінні цього слова і у вузькому. Світогляд у широкому розумінні — сукупність усіх поглядів на світ: природознавчих, суспільствознавчих, етичних, естетичних, релігійних, міфологічних, філософських та ін. А світогляд у вузькому розумінні — це власне філософське світобачення. Однак історія людства на Землі показує, що світогляд у широкому розумінні — це далеко не проста сукупність усіх поглядів на світ, а у вузькому розумінні його зміст не вичерпується власне філософією.

Під світоглядом слід розуміти результат духовного осягнення людиною, людством світу. Об’єкт світогляду — світ як цілісність. А предмет світогляду — відношення «людина — світ». Тобто центром уваги світогляду є питання про співвідношення активної, цілеспрямованої, розумної частини світу (людини) зі світом — як об’єктивно існуючою цілісністю (протилежністю людини). Співвідношення «ми» (люди) і «він» (світ) можна розглядати як сутність світогляду. Світогляд у сутнісному розумінні — це сукупність образів і уявлень чи система понять і категорій, яка підпорядкована процесові визначення місця людини, людей у світі, їхнього історичного походження і призначення. Зважаючи ж на природу людини, світогляд є системою узагальнених почуттів, інтуїтивних уявлень і теоретичних поглядів на навколишній світ і на місце людини в ньому, на ставлення людини до світу, до самої себе і до інших людей. Водночас світогляд — це система основних життєвих настанов людини, певної соціальної групи і суспільства.

Отже, наявність світогляду є виявом системності духовності людини, суспільства і водночас показником зрілості не лише особистості, а й соціальних груп, тих чи інших політичних сил.

Світогляд — сукупність узагальнених уявлень людини про себе, світ, свої взаємини зі світом, своє місце у світі та своє життєве призначення.

Самовизначення — усвідомлення людиною свого місця у природі та суспільстві, вибір нею певної позиції, певного життєвого шляху.

Саме курс «Людина і світ» допоможе сучасній молодій людині здійснити світоглядне самовизначення. Це і є головною метою курсу.


Людина в основних типах світогляду

Розповідь учителя

— Теоретичними основами формування життєвої позиції людини виступають чотири основних типи світогляду — міфологія, релігія, наука, філософія.

Подальша розповідь вчителя базується на таблицях.


Основні типи світогляду

Міфологія

Релігія

Наука

Філософія

Міф — це не первинна форма знання, а особливий тип світогляду, специфічне образне синкретичне уявлення про явища природи і колективне життя. У міфі як найбільш ранній формі людської культури об'єднувалися зачатки знань

Творча всемогутня сила — Бог, який стоїть над природою і поза природою. Буття Бога переживається людиною як одкровення. Як одкровення людині дано знати, що душа її безсмертна

Людська діяльність спрямована на здобуття та осмислення знання

Стійка форма суспільної свідомості, що розглядає світоглядні питання


людина в основних типах світогляду

Міфологія

Релігія

Наука

Філософія

Людина — розумна тварина з душею

Людина — істота, що вірить в існування надприродного

Людина — істота, яка пізнає світ

Людина — істота, що здатна бути мудрою


III. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за питаннями

1. Яка головна мета курсу «Людина і світ»?

2. Що таке світогляд?

3. Назвіть основні типи світогляду.

4. Чим відрізняється розуміння людини у міфології, релігії, науці та філософії?


IV. Підсумок уроку

Заключне слово вчителя

— Курс «Людина і світ», який ви будете вивчати в 11 класі, допоможе вам сформувати власний світогляд, здійснити світоглядне самовизначення, що є необхідною умовою для успішної життєдіяльності людини.


V. Домашнє завдання

Скласти словничок понять до теми.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити