ЛЮДИНА І СВІТ. 11 клас.
РОЗРОБКИ УРОКІВ

Розділ V. ЛЮДИНА І ПРИРОДА


Урок 34. Виживання людства та людини — нагальна проблема сучасності


Мета: сформувати уявлення учнів про специфічність глобальних проблем людства; акцентувати увагу на соціальних та економічних аспектах цих проблем, на необхідності об’єднання зусиль всіх людей для їх розв’язання; розвивати навички групової роботи, навчати аналізувати отриману інформацію; продовжити формувати вміння виражати власну точку зору на підставі документальних матеріалів, використовуючи наявні знання; виховувати у дітей толерантність, повагу до різних культур, любов до світу, в якому вони живуть, почуття відповідальності за його майбутнє.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення уроку: лекція з елементами аналітичної бесіди, дискусії.

Епіграф:

✵     Цивілізація на нашій планеті досі жива лише завдяки тому, що люди, ставши сильнішими, навчилися бути мудрішими. (О. Назаретян)

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент


ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. У минулому ХХ ст. сталося багато якісних, революційних за своєю глибиною та радикальністю змін, які посилили фактори ризику та глобально вплинули на розвиток світової цивілізації. Це пояснює актуальність теми сьогоднішнього уроку, протягом якого нам необхідно осмислити новий рівень глобальних проблем людства та відповісти на проблемне запитання « Чи є неминучим крах людської цивілізації через глобальні проблеми? »

Людство пережило трагедію двох найбільш руйнівних та кровопролитних світових війн, покінчило з колоніальними імперіями, колоніалізмом та тоталітаризмом, що відкрило перспективу цивілізаційної єдності світу. Науково-технічна революція та новітні технології якісно перетворили матеріально-технічну основу сучасного суспільства.

Сучасне людство — це 6 млрд. землян, тисячі великих та малих народів, понад 200 країн, багатоманітність економічних укладів, форм соціально-політичного та культурного життя.

Одна з причин багатоманітності світу — різні природні умови, фізичне середовище існування. Ці умови впливають на багато сторін суспільного життя, в першу чергу на господарчу діяльність людини. У державах світу проблеми життя, добробуту та прав людини вирішуються в рамках історичних особливостей.Перед сучасним суспільством стоїть низка складних глобальних проблем. Над цим ми з вами розмірковуватимемо сьогодні.

Що таке глобальна проблема?

До середини ХХ ст. в політичному словнику поняття «глобальні проблеми» як загальні проблеми світової цивілізації було відсутнє. В. І. Вернадський висловив думку про те, що діяльність людини набуває масштабів, які досягають за потужністю природної сили. Це дозволило йому поставити питання про перебудову біосфери в ноосферу (сферу діяльності розуму).

Запитання до учнів

1. Чому до середини ХХ ст. у розвитку людської цивілізації не існувало глобальних проблем?

2. Що спричинило глобальні проблеми?

3. У чому, на ваш погляд, полягають особливості глобальних проблем?


Особливості глобальних проблемТаким чином, глобальні проблеми — це сукупність проблем людства, які виникли в другій половині ХХ ст. та загрожують існуванню світової цивілізації.


ІІІ. Практична робота

Клас поділяється на групи, кожна група отримує текст з інформацією.

Завдання

1. Ознайомтесь з поданим текстом та визначте, до якої групи глобальних проблем належить подана інформація.

2. Заповніть таблицю «Типи глобальних проблем».

Текст № 1

За період з 3500 р. до н. е. до сьогодні відбулося 1430 війн. І тільки 294 роки люди жили на Землі в умовах миру. У XVII ст. у війнах загинуло 3,3, XVIII ст. — 5,5, XX ст. — понад 120 мільйонів осіб.

Зброї, яка накопичена до сьогодні, вистачить, щоб десятки разів знищити життя на Землі. Понад 10 % смертей на Землі в сучасному світі безпосередньо чи опосередковано пов’язані з війнами. На воєнні потреби у світі щорічно витрачається понад 1 млрд. доларів. Понад 40 % вчених залучені до створення нових та удосконалення вже існуючих видів зброї.

Текст № 2

За різними оцінками у світі голодують та недоїдають від 0,8 до 1,2 млрд. людей, більшість яких проживає в країнах, що розвиваються. Сьогодні 75 % населення світу проживає в бідних країнах третього світу, використовують лише 25 % світових благ, а 25 % населення процвітаючих країн використовує 80 % цих благ.

Дуже гостро стоїть житлова проблема в країнах, що розвиваються: 2/3 населення цих країн живуть фактично в антисанітарних умовах, 250 млн. людей мешкають у трущобах. Понад 2 млрд. людей не мають можливості користуватися безпечною для здоров’я водою. Від недоїдання потерпає 500 млн. людей, від голоду щорічно помирає 30-40 млн. людей.

Текст № 3

Сучасний етап глобалізації відрізняється від попередніх за своїми масштабами та інтенсивністю. Вона відбувається не внаслідок війн, а шляхом утворення гігантських імперій. Головну роль в її розвитку відіграє економіка, технічною базою якої виступають нові промислові та інформаційні технології. Інформаційна революція та створення глобальної інформаційної мережі — найважливіший фактор у світовій інтеграції.

У глобальному інформаційному просторі люди, які живуть в різних куточках Землі, можуть спілкуватися одне з одним завдяки Інтернету, комп’ютерам, телекомунікаціям, аудіовізуальним засобам зв’язку.

Становлення взаємозалежної в глобальних масштабах економіки — одна із важливіших тенденцій сучасності. Практично жодна країна не може бути повністю економічно незалежною, тобто розвиватися поза світовими економічними зв’язками.

Значно зросли масштаби міжнародної торгівлі.

Дедалі більшу роль у світовій економіці відіграють транснаціональні корпорації та компанії, які контролюють понад 60 % світового валового продукту.

Виникають світові промислові лінії: багато видів товарів виробляється там, де це вигідно, де можна звести до мінімуму витрати на транспорт та оплату праці.

Глобалізація економіки — складний процес, наслідки якого дуже суперечливі. З одного боку, участь у світових економічних зв’язках може прискорити розвиток тієї або іншої країни, з іншого — розвиток національної економіки тепер залежить від різних зовнішніх обставин.

Текст № 4

Деякі дослідники вважають, що зростання населення на Землі триває та вже перевищило норму. У найближчому майбутньому можливі такі сценарії:

✵     країни свідомо запровадять обмеження щодо народжуваності;

✵     різко зросте кількість померлих від голоду;

✵     одна з ядерних держав спробує захопити джерела невідтворюваних ресурсів, що, у свою чергу, може призвести до ядерної війни.

Зростання населення набуло загрозливих масштабів протягом останніх 150 років. Мільярдної межі населення планети досягло в 1830 р., а в подальшому тривалість періоду, протягом якого відбувалося зростання населення на 1 млрд, скоротилась: щоб досягти двох мільярдів, знадобилось 100 років, трьох — 30, чотирьох — 15, п’яти — 12 років. Зараз населення планети щорічно зростає на 90 млн.

Зростання кількості населення на різних континентах протягом 1970-2000 років:

✵     Європа — 16,1%;

✵     Північна Америка — 30,2 %;

✵     Азія — 76,1 %;

✵     Африка — 140,4 %;

Текст № 5

Світовий океан «хворіє», бо у нього щорічно потрапляє 1 млн тонн нафти, а також відходи промисловості — важкі метали, радіоактивні відходи. Понад 10 тис. туристичних суден Середземного моря виливають нечистоти в море без очищення.

Значну тривогу викликає скорочення лісового покрову країни. З 1950 р. площа лісів скоротилася більш ніж на 12 %. Адже ліси — це легені Землі.

Систематично збільшується площа пустель: з 1950 р. вона збільшилась на 20 %. 75-90 % кислотних дощів над Скандинавськими країнами походять з інших регіонів. Від кислотних дощів в Англії потерпають 2/3 лісових масивів, у країнах континентальної Європи — понад половини їхньої площі.

Після обговорення текстів учні заповнюють таблицю «Класифікація глобальних проблем».


Назва проблеми

Зміст проблеми

Екологічні

«Озонова діра», «парниковий ефект», забруднення навколишнього середовища.

Стихійні лиха: тайфуни, цунамі, урагани, землетруси, паводки, посухи.

Освоєння космосу та Світового океану

Економічні

Продовольча проблема, полюси розвитку «північ — південь», проблема перерозподілу економічного зростання, економічний глобалізм

Соціальні

Демографічна проблема, проблема охорони здоров’я, поширення небезпечних захворювань (раку, СНІДу, атипової пневмонії, свинячого грипу), проблема освіти (1 млрд. неписьменних; етнічні та міжконфесійні конфлікти)

Політичні

Проблема війни та миру: можливість переростання локальних конфліктів у глобальні; небезпека ядерної війни, різні політичні системи (демократія, авторитаризм, тоталітаризм), тероризм (міжнародний, внутріполітичний, карний)

Духовні

Деградація «масової культури», девальвація моральних цінностей, занурення людей у світ ілюзій (наркоманія), зростання агресії, нервово-психічних захворювань; комп’ютерізація, проблема відповідальності вчених за наслідки свої відкриттів


ІV. Підсумок уроку

Бесіда з учнями

1. Які глобальні проблеми найбільше впливають на життя людей у нашому регіоні?

2. Що, на ваш погляд, необхідно для успішного розв’язання будь-яких проблем, у тому числі й глобальних?

3. Чи можливо обмежити використання природних ресурсів за умов постійного демографічного зростання?

4. Як співвідносяться ідеї свободи, демократії, принципи ринкової економіки з вимогами обмеження зростання виробництва та споживання?

5. Яким чином можуть змінюватися цінності машинної цивілізації, яка первісно була спрямована на збільшення масштабів перетворень природи?

6. Чому економічне зростання та проблема захисту навколишнього середовища суперечать одне одному, але водночас пов’язані між собою?

7. Як ви вважаєте, у чому причина того, що глобальні проблеми по- різному турбують представників різних країн?

8. Чи означає це, що розв’язувати глобальні проблеми повинні країни, які розуміють їх небезпеку і мають найбільшу кількість населення?

9. Як би ви відповіли на проблемне питання уроку: Чи є неминучим крах людської цивілізації через глобальні проблеми?


V. Домашнє завдання

Поясніть зміст слів американського вченого, еколога Лі Таболта «Ми не успадкували Землю від своїх батьків. Ми запозичили її у своїх дітей».

Напишіть твір-есе з цієї теми.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити