Розробки уроків - Геометрія 10 клас I семестр - 2017

УРОК 22. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВПРАВ

Формування компетентностей:

предметна (математична) компетентність: удосконалити вміння розв'язувати задачі, що передбачають використання означення та ознаки паралельності прямої і площини;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — уміння чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;

✵ уміння вчитися впродовж життя — аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

✵ ініціативність і підприємливість — уміння аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати;

Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником _______________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою та самооцінюванням

Варіант 1

1) На рисунку 1 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених площин паралельна прямій BB1?

A. AA1B.

Б. A1C1D1.

В. ACD.

Г. CDD1.

2) На рисунку 1 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині A1BC?

А. AA1.

Б. AD.

В. DD1.

Г. B1D1.

3) SABC — трикутна піраміда. Скільки всього різних прямих, паралельних площині ABC, можна провести через точку S?

A. Одну.

Б. Дві.

В. Жодної.

Г. Безліч.

4) Точка E не лежить у площині прямокутника ABCD. пряма а проходить через середини сторін BC і CD цього прямокутника. Укажіть усі правильні твердження.

I. прямі а і BD мимобіжні.

II. пряма а паралельна площині BDE.

III. пряма, яка проходить через середини відрізків BE і ED, паралельна площині ACE.

A. ІІ, ІІІ.

Б. І, ІІІ.

В. ІІ.

Г. ІІІ.

Варіант 2

1) На рисунку 2 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка серед наведених нижче площин паралельна прямій B1C1?

A. AA1B.

Б. A1C1D1.

В. ADD1.

Г. CDD1.

2) На рисунку 2 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині ABD1?

A. B1С1.

Б. BC.

В. CC1.

Г. A1B1.

3) SABC — трикутна піраміда. Скільки всього різних площин, паралельних прямій AB, можна провести через точку S?

А. Одну.

Б. Дві.

В. Жодної.

Г. Безліч.

4) Точка F не лежить у площині паралелограма ABCD. пряма а проходить через середини сторін AB і BC цього паралелограма. Укажіть усі правильні твердження.

I. прямі а і CF мимобіжні.

II. пряма а перетинає площину ACF.

ІІІ. пряма, яка проходить через середини відрізків AF і CF, паралельна площині ABC.

А. І, ІІІ.

Б. ІІ.

В. І.

Г. ІІ, ІІІ.

Відповіді

Варіант 1. 1. Г. 2. Б. 3. Г. 4. В.

Варіант 2. 1. В. 2. Г. 3. Г. 4. A.

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Додаткове завдання

ABCD — паралелограм. проведіть через пряму BC площину, паралельну прямій AD.

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1) На рисунку 3 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Запишіть усі ребра цього куба, паралельні площині ABB1

1) На рисунку 4 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Запишіть усі грані цього куба, паралельні ребру C1D1

2) Трикутник ABC і трапеція ABDE (AB — основа) лежать у різних площинах. Точки K і M— середини відповідно сторін AE і BD трапеції ABDE. Доведіть, що:

а) пряма DE паралельна площині ABC;

б) пряма KM паралельна площині ABC

2) Трикутник ABE і паралелограм ABCD лежать у різних площинах. Точки L і N — середини відповідно сторін AE і BE трикутника ABE. Доведіть, що:

а) пряма CD паралельна площині ABE;

б) пряма LN паралельна площині ABC

3) Через вершину S трикутної піраміди SABC проведіть пряму, паралельну площині ABC

3) Через вершину A трикутної піраміди SABC проведіть площину, паралельну прямій SC

Відповіді

Варіант 1. 1) CD, C1D1, CC1, DD1.

Варіант 2. 1) ABCD, ABB1A1.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________________

2. Додаткове завдання. У трикутній піраміді SABC точки E і F лежать відповідно на ребрах SA і SC. Доведіть, що коли пряма EF і площина ABC паралельні одній і тій самій прямій а, то вони паралельні між собою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити