Розробки уроків - Геометрія 10 клас I семестр - 2017

УРОК 1. ПЕРВІСНІ ПОНЯТТЯ СТЕРЕОМЕТРІЇ. ПОНЯТТЯ ПРО АКСІОМАТИКУ ТА ПОБУДОВУ НАУКИ

Формування компетентностей:

предметна (математична) компетентність: сформувати поняття про стереометрію як складову частину геометрії; ознайомити учнів із поняттям аксіоматики та з логічною будовою науки; сформувати уявлення про первісні поняття стереометрії;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію (точка, пряма, площина);

✵ інформаційно-цифрова компетентність — уміння знаходити інформацію та оцінювати її достовірність;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ВСТУПНА БЕСІДА

1. Ознайомлення учнів із вимогами до вивчення предмета, критеріями оцінювання навчальних досягнень тощо.

2. Особливості вивчення геометрії за обраним напрямом профільного навчання.

3. Ознайомлення учнів зі структурою підручника та особливостями роботи з підручником.

4. Ознайомлення з додатковими матеріалами (зошитами з друкованою основою, зошитами для тематичного оцінювання тощо).

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Що вивчає планіметрія?

2. Назвіть основні геометричні фігури.

3. Що таке означення, аксіома, теорема?

4. Побудуйте пряму а і позначте точки F і L, що належать прямій a, і точки C і E, що їй не належать.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда вчителя

У 7-9 класах ми ознайомилися із планіметрією. У цьому розділі геометрії вивчаються властивості плоских геометричних фігур: трикутників, чотирикутників, многокутників, кіл тощо. Але, крім плоских фігур, існують і просторові фігури. Багато предметів, що нас оточують, мають форму цих фігур. Ви вже знаєте, що таке куб, прямокутний паралелепіпед, куля. Це і є приклади просторових фігур.

Сьогодні ми розпочнемо вивчати розділ геометрії, який називається стереометрією. Стереометрія і вивчає властивості просторових фігур. про історію виникнення стереометрії ви можете дізнатися із довідкової літератури чи з Інтернету.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що вивчає стереометрія.

2. Поняття про аксіоматику. Логічна будова геометрії.

3. Первісні поняття стереометрії.

4. Зображення і позначення площин.

VІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ПОНЯТЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником ______________________________________________________

VІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ______________________________________________________

2. Виконання усних вправ

1) На рисунку 1 зображено площину α і точки A, B, C, D, E, F, K і M. Назвіть точки, що належать площині а і точки, що їй не належать.

2) Точки A, B і C належать площині α, а точка D їй не належить (див. рис. 2). Укажіть: а) усі прямі, які перетинає пряма AD; б) усі прямі, які лежать у площині α.

3) Точка C належить площині β. Укажіть кількість точок, що належать площині β.

4) Пряма b лежить у площині β. Скільки спільних точок мають пряма b і площина β?

5) Прямі c і d перетинаються в точці O і лежать у площині γ. Укажіть, скільки прямих лежить у площині γ і проходить через точку O.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

ІX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

2. Додаткове завдання. Точки A, B і C належать площині α, а точка D їй не належить. Знайдіть площу трикутника ABD, якщо точки A, B і C лежать на одній прямій, AC = BC = 7 см, AD = 13 см, BD = 15 см.

Відповідь. 84 см2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити