Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 11. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМОЇ ТА ПЛОЩИНИ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: розглянути випадки взаємного розміщення прямої і площини; сформувати поняття прямої, паралельної площині; домогтися засвоєння ознаки паралельності прямої і площини; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають застосування означення та ознаки паралельності прямої і площини;

ключові компетентності:

• спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

• інформаційно-цифрова компетентність — визначати достатність даних для розв'язання задачі;

• соціальна та громадянська компетентності — оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ___________________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

1) Яка з наведених фігур не може бути паралельною проекцією ромба?

2) Трикутник ABC — зображення прямокутного трикутника з прямим кутом при вершині C. Як побудувати зображення перпендикуляра MK, проведеного з точки M до катета BC?

А. MK ⊥ BC. Б. MK || BC. В. MK || AC. Г. MK ⊥ AC.

Варіант 2

1) Яка з наведених фігур не може бути паралельною проекцією трапеції?

2) Трикутник MNK — зображення прямокутного трикутника з прямим кутом при вершині N. Як побудувати зображення перпендикуляра BD, проведеного з точки B до катета MN?

А. BD ⊥ MN. Б. BD ⊥ NK. В. BD || NK. Г. BD || MN.

Відповіді

Варіант 1. 1) Б. 2) В.

Варіант 2. 1) Г. 2) В.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Взаємне розміщення прямої і площини в просторі:

2. Означення паралельних прямої та площини; відрізка і площини.

3. Ознака паралельності прямої та площини.

4. Приклади паралельних прямої та площини в навколишньому середовищі:

__________________________________________________________________

ІV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником ___________

2. Додаткові завдання

1) Пряма а паралельна площині α. Чи є на площині α прямі, що не паралельні прямій а? Проілюструйте відповідь прикладами з навколишнього середовища.

2) Що потрібно знати про пряму і площину, щоб зробити висновок, що вони не паралельні?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання 1, а хто — завдання 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

1) ABCD — тетраедр. Точки M і K — середини ребер DC і BC відповідно. Доведіть, що пряма MK паралельна площині ABD.

2) ABCDA1B1C1D1 — куб. Точки M і K — середини ребер B1C1 і D1C1 відповідно. Доведіть, що пряма MK паралельна площині A1BD.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. ABCDA1B1C1D1 — куб. Доведіть, що ребро DD1 паралельне площині, яка проходить через середини ребер A1B1, AB, BC.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити