Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 14. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПЛОЩИН

Формування компетентностей:

предметна компетентність: розглянути випадки взаємного розміщення площин у просторі; сформувати поняття паралельних площин; домогтися засвоєння ознаки паралельності площин; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають використання означення та ознаки паралельності площин;

ключові компетентності:

• математична компетентність — оперувати геометричними об'єктами в просторі; встановлювати відношення між реальними об'єктами навколишньої дійсності;

• основні компетентності у природничих науках і технологіях — усвідомлювати важливість математики як універсальної мови науки, техніки та технологій;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником ___________________________________________

2. Розв'язування задач

Колективне розв'язування задач, аналогічних до тих, що були задані додому

___________________________________________________________________

Індивідуальні завдання для учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень

№ 1. Через прямі а і b проведено площини, що перетинаються по прямій с. Доведіть, що якщо пряма c не перетинає жодної з прямих а і b, то прямі a і b паралельні.

№ 2. Через паралельні прямі а і b проведено дві площини, що перетинаються по прямій с. Доведіть, що пряма с паралельна прямим а і b.

№ 3. Через прямі а і b, що не перетинаються, проведено дві площини, що перетинаються по прямій с. Відомо, що пряма с не паралельна жодній із прямих а і b. Доведіть, що прямі а і b не паралельні.

№ 4. Три площини попарно перетинаються по прямих а, b і с. Доведіть, що якщо ці площини не мають спільної точки, то а || b || с.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Продовжте речення:

1) якщо дві площини мають спільну точку, то...

2) якщо пряма, яка не належить площині, паралельна будь-якій прямій цієї площини, то...

2. Скільки прямих, паралельних заданій прямій, проходить через точку, яка не належить цій прямій?

3. Чи можна задати площину за допомогою:

1) однієї прямої;

2) однієї прямої і однієї точки;

3) двох прямих, що мають спільну точку?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Випадки взаємного розміщення площин у просторі:

2. Означення паралельних площин.

3. Ознака паралельності площин.

4. Приклади паралельних площин у навколишньому середовищі, техніці, на будівництві тощо:

___________________________________________________________________

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником __________________________________

VІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Математичний диктант із подальшою перевіркою та обговоренням

1) Чи правильно, що дві площини в просторі можуть бути паралельними, перетинатися і бути мимобіжними?

2) Чи правильно, що дві площини паралельні, якщо пряма, що лежить в одній площині, паралельна другій площині?

3) Чи правильно, що дві площини паралельні, якщо дві прямі, що лежать в одній площині, паралельні двом прямим другої площини?

4) Чи можуть перетинатися площини, паралельні одній і тій самій прямій?

5) Чи можуть бути паралельними площини, що проходять через непаралельні прямі?

6) Дві сторони трикутника паралельні деякій площині. Чи паралельна цій площині третя сторона трикутника?

Відповіді. 1) Ні. 2) Ні. 3) Ні. 4) Так. 5) Так. 6) Так.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. ABCDA1B1C1D1 — куб. Доведіть, що площина, яка проходить через центри граней, що містять точку A, паралельна площині B1CD1.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити