Розробки уроків - Геометрія 10 клас Рівень стандарту - 2017

УРОК 39. СИМЕТРІЯ ВІДНОСНО ПОЧАТКУ КООРДИНАТ ТА КООРДИНАТНИХ ПЛОЩИН

Формування компетентностей:

предметна компетентність: сформувати поняття точок простору, симетричних відносно точки, прямої та площини; сформувати вміння знаходити координати точок, симетричних відносно початку координат та координатних площин;

ключові компетентності:

• спілкування державною мовою — грамотно висловлюватися рідною мовою;

• уміння вчитися впродовж життя — організовувати та планувати свою навчальну діяльність;

• інформаційно-цифрова компетентність — структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми;

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником _____________________________________________

2. Виконання тестових завдань із подальшою самоперевіркою і самооцінюванням

Варіант 1

1) Знайдіть відстань між точками M (3;-4;1) і N (2;-1;0).

А. √51. Б. √5. В. 11. Г. √11.

2) Яка з наведених точок розташована на відстані 5 одиничних відрізків від початку координат?

А. A(1;1;3). Б. B(-2;-1;-2). В. C(-3;0;4). Г. D(5;5;5).

3) Знайдіть координати середини відрізка AB, якщо A (8;3;-4), B(6;7;-2).

А. (7;5;-3). Б. (1;-2;-1). В. (7;-2;-3). Г. (-1;5;-1).

Варіант 2

1) Знайдіть відстань між точками A(-3;-2;0) і B(1;-2;1).

А. 1. Б. √31. В. √17. Г. 31.

2) Яка з наведених точок розташована на відстані 3-х одиничних відрізків від початку координат?

А. A (1;1;1). Б. B(2;-1;2). В. C(5;-1;-1). Г. D(3;3;3).

3) Знайдіть координати середини відрізка MN, якщо M(2;-3;5), N(-4;7;-1).

А. (-1;5;-3). Б. (-2;4;4). В. (-6;10;-6). Г. (-1;2;2).

Відповіді

Варіант 1. 1) Г. 2) В. 3) А.

Варіант 2. 1) В. 2) Б. 3) Г.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Які точки називають симетричними відносно заданої точки?

2. Які з точок A(5;2), Б(5;-2), C(2;5), D(-5;-2) є симетричними відносно початку координат?

3. Які точки називають симетричними відносно прямої?

4. Які з точок A(-3;4), Б(3;-4), C(3;4), D(-4;-3) є симетричними відносно осі абсцис?

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда вчителя

Ураховуючи структуру попередніх уроків і матеріал, який ми щойно повторили, сформулюйте тему і мету уроку.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Означення точок простору, симетричних відносно точки. Координати точок, симетричних відносно початку координат.

2. Означення точок простору, симетричних відносно площини. Координати точок, симетричних відносно координатних площин.

3. Приклади знаходження координат точок, симетричних відносно початку координат та координатних площин:

______________________________________________________________

VІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

Робота з підручником _________________

VІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником ________________________________

2. Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання 1, а хто — завдання 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

1) Знайдіть координати точки М1, симетричної точці M(1;2;2) відносно початку координат. Чому дорівнює відстань MM1?

2) Знайдіть координати точки М1, симетричної точці M(2;1;3) відносно площини xy. Чому дорівнює відстань MM1?

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: __________________________________

2. Додаткове завдання. Одна з граней куба з ребром 2 міститься в координатній площині xy, а вісь Oz є віссю його симетрії. Одна з вершин куба має координати (1;1;2). Знайдіть координати решти його вершин.

Відповідь. (-1;1;2), (-1;-1;2), (1;-1;2), (1;1;0), (-1;1;0), (-1;-1;0), (1;-1;0).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити