Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 16 (резервна година). УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕМИ «ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ»

Формування компетентностей: узагальнити і систематизувати знання учнів із теми «Функції, їхні властивості та графіки»; удосконалити вміння розв'язувати задачі з цієї теми;

предметна компетентність:

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію;

✵ уміння вчитися впродовж життя — аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

✵ соціальна та громадянська компетентності — висловлювати власну думку, слухати і чути інших; аргументувати та відстоювати свою позицію;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

1. Які види числових функцій ви знаєте?

2. Заповніть порожні комірки таблиці.

Вид функції

Область визначення

Множина значень

Проміжки зростання і спадання

Парність, непарність

Лінійна: y = kx + b

Пряма пропорційність у = kx

Обернена пропорційність у = k/x

Квадратична функція f(x) = ax2 + bx + c

Функція y = √x

Функція y = |x|

3. На основі яких властивостей функції можна зробити висновок про симетрію графіка функції:

1) відносно початку координат; 2) відносно осі ординат?

4. Використовуючи які властивості функцій, можна, не обчислюючи, порівняти значення виразів f(x1) і f(x2)?

5. За рахунок якої функції розширилися ваші знання видів функцій упродовж вивчення теми «Функції, їхні властивості та графіки»?

6. Із якими поняттями потрібно було попередньо ознайомитись, щоб засвоїти означення і властивості степеневої функції?

V. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником______________________________

2. Додаткові завдання

1) Порівняйте числа:

2) Спростіть вираз:

3) Знайдіть значення виразу:

4) Відомо, що Порівняйте:

а) f(0,098) і f(0,1); б) f(-49) і f(-50); в) f(-0,5) і f(0,5).

5) Чи належить графіку функції y = х9 точка A(-2,1;548,471)? Відповідь обґрунтуйте.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ________________________________

2. Додаткове завдання. Спростіть вираз

Відповідь. 3b.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити