Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 1. ЧИСЛОВІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити знання учнів про функції, види функцій, їхні властивості та графіки; домогтися засвоєння поняття числової функції; сформувати вміння знаходити значення функцій при заданих значеннях аргумента і значення аргумента, за яких функція набуває поданого значення;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію (функція, аргумент, значення функції, область визначення, область значень);

✵ інформаційно-цифрова компетентність — уміння діяти за алгоритмом та складати алгоритми;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети;

Тип уроку: узагальнення та засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

1. Знайомство з учнями класу.

2. Ознайомлення учнів зі змістом та завданнями вивчення математики в старшій школі, вимогами до вивчення предмета, критеріями оцінювання навчальних досягнень тощо.

3. Що вивчає предмет «Алгебра і початки аналізу»?

4. Особливості вивчення алгебри і початків аналізу за рівнем «Стандарт».

5. Ознайомлення учнів зі структурою підручника та особливостями роботи з підручником.

6. Ознайомлення з додатковими матеріалами (зошитами з друкованою основою, зошитами для тематичного оцінювання тощо).

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Фронтальне опитування

1) Що таке функція? аргумент функції? значення функції?

2) Що таке область визначення і область значення функції?

3) Які види функцій ви знаєте?

4) Сформулюйте означення і властивості:

а) лінійної функції;

б) оберненої пропорційності;

в) квадратичної функції;

г) функції y = √x.

2. Виконання усних вправ

1) Знайдіть значення виразу 4х2 + 2х - 7, якщо x = 0,5; 1; -1.

2) Знайдіть значення виразу якщо x = -3; -√11; 1. Чи можна обчислити значення функції при х = 1?

3) При яких значеннях х значення виразу:

а) 3х + 5 дорівнює 2;

б) х2 - 5х + 6 дорівнює 0?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Що називають функцією? функціональною залежністю?

2. Що таке аргумент і значення функції?

3. Знаходження значення функції за заданим значенням аргумента.

4. Знаходження значень аргумента, при яких функція набуває поданого значення.

5. Означення числової функції.

6. Означення графіка числової функції.

7. Умова, за якої множина точок координатної площини є графіком функції.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЙ

1. Робота з підручником_________________________

2. Додаткове завдання. Для функцій обчисліть значення:

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником_________________________

2. Фронтальна робота

1) Чи є функцією відповідність між множинами:

а) значень периметрів і площ квадратів;

б) значень температури і кількістю агрегатних станів води?

Відповідь обґрунтуйте, застосовуючи означення функції.

2) Наведіть приклади функцій із фізики, техніки, навколишнього середовища.

3) Функцію задано формулою

а) Знайдіть: f(1), f(-1); f(0).

б) При якому значенні аргумента значення функції дорівнює -1/2; 0; -0,2?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ___________________________

2. Додаткове завдання. Задано функції f і g. Задайте формулою функції f(g(x) і g(f(х) ,якщо:

Відповідь.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити