Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 49. ПОВТОРЕННЯ ОЗНАЧЕННЯ, ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ГРАФІКІВ ЧИСЛОВИХ ФУНКЦІЙ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Числові функції, їхні властивості та графіки»;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — ставити запитання і розпізнавати проблему; грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

1. Сформулюйте означення числової функції.

2. Які способи задання функції ви знаєте? Наведіть приклади.

3. Що таке область визначення функції?

4. Серед поданих функцій виберіть ті, областю визначення яких є всі дійсні числа:

5. Що таке область значень функції?

6. Укажіть область значень функції:

7. Сформулюйте означення функції, зростаючої (спадної) на множині X. Сформулюйте ознаку зростання (спадання) функції на проміжку. Опишіть «поведінку» графіка функції, яка зростає (спадає) на проміжку I.

8. Укажіть проміжки зростання і спадання функції:

9. Знайдіть нулі функції:

10. Яку функцію називають парною? непарною? Чи обов’язково будь-яка функція є парною або непарною? Яка особливість графіків парної та непарної функцій?

11. Дослідіть на парність функцію:

12. Яку функцію називають періодичною? Наведіть приклади періодичних функцій Яка особливість графіка періодичної функції?

V. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Робота з підручником __________________________

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання 1, а хто — завдання 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

1. Побудуйте ескіз графіка функції, якщо відомо, що вона визначена на проміжку [-6;6], множиною значень функції є проміжок [-3;3], функція є непарною, f(-6) = f(0) = 0, f(3) = -3, спадає на проміжку [0;3], зростає на проміжку [3;6].

2. Побудуйте ескіз графіка функції, якщо відомо, що її областю визначення є всі дійсні числа, крім 0, множиною значень функції є проміжок (-∞;+∞), функція є парною, f(-1) = 0, f(5) = -2, функція зростає на проміжку (-∞;0).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: ____________________________

2. Повторити: корінь n-го степеня та його властивості; степенева функції, її властивості та графік

3. Додаткове завдання. Опишіть властивості функції


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити