Розробки уроків - Алгебра та початки аналізу 10 клас - 2018

УРОК 52. ПОВТОРЕННЯ ПОНЯТТЯ ПОХІДНОЇ ФУНКЦІЇ. ОГЛЯД ЗАДАЧ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ

Формування компетентностей:

предметна компетентність: узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Похідна та її застосування»;

ключові компетентності:

✵ спілкування державною мовою — ставити запитання і розпізнавати проблему; грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;

✵ уміння вчитися впродовж життя — визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальна робота

1. Що називають приростом аргумента? приростом функції?

2. Сформулюйте означення похідної функції.

3. У чому полягає геометричний зміст похідної? фізичний зміст похідної?

4. Заповніть порожні місця в таблиці:

f(x)

C

x

1/x

√x

xn

sin x

cos x

tg x

ctg x

f'(х)


5. Сформулюйте правила обчислення похідної:

1) суми функцій; 2) добутку двох функцій; 3) частки двох функцій.

6. Сформулюйте ознаку зростання (спадання) функції на проміжку.

7. Які точки називають критичними?

8. Сформулюйте означення точки мінімуму й точки максимуму.

9. У чому полягає різниця понять «точка екстремуму функції» і «екстремум функції»?

10. Сформулюйте правило знаходження найбільшого і найменшого значення функції на відрізку.

11. Опишіть схему дослідження функції.

12. Наведіть приклади задач на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Робота з підручником _______________________________

2. Додаткові завдання.

1) Розв’яжіть рівняння якщо f(x) = 3cos x + 4x

2) Напишіть рівняння дотичної до графіка функції f(x) = п + cosx у точці x0 = 0.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Робота в парах

Обговоріть план виконання завдань. Розподіліть, хто виконуватиме завдання варіанта 1, а хто — варіанта 2. Виконайте завдання і здійсніть взаємоперевірку. Здайте роботу вчителеві на перевірку.

Варіант 1

Варіант 2

1) Знайдіть похідну функції:

2) Знайдіть проміжки зростання і спадання функції

3) Знайдіть точки максимуму і мінімуму функції

f(x) = 0,5x - x4

f(x) = x3 - 3x

4) Знайдіть проміжки зростання, спадання і точки екстремуму функції

f(x) = x4+ 2x3

f(x) = 2x4 - 3x2

5) Знайдіть найбільше і найменше значення функції f(х) = х4- 8x2 - 9

на проміжку [-1;1]

на проміжку [0;3]

6) Дослідіть функцію f(х) та побудуйте її графік, якщо:

f(x) = -x3+ 3x - 2

f(x) = x3 + 3x + 2

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником: _______________________________

2. Додаткове завдання. Подайте число 18 у вигляді суми трьох додатних доданків так, щоб один із них був удвічі більшим ніж другий, а добуток усіх трьох доданків був найбільшим Відповідь. 8 + 4 + 6.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити