Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1» С. О. Скворцова - 2017

УРОК 19. Порівнюємо числа

Мета: формувати в учнів поняття числа як кількісної характеристики класу скінченних еквівалентних множин; формувати поняття про рівності та нерівності.

Дидактична задача: формувати поняття про число 6, про спосіб порівняння чисел за їх розміщенням на числовому промені. Учити пов'язувати практичну дію об'єднання елементів двох множин з арифметичною дією додавання; учити пов'язувати практичну дію виключення частини елементів множини з арифметичною дією віднімання; інтерпретувати дії додавання і віднімання за допомогою відрізків; користуватися знаками додавання і віднімання, термінами вираз, значення виразу. Учити складати рівності на додавання на основі складу чисел 2, 3, 4, 5. Пропедевтика додавання і віднімання числа 1 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже набули досвіду в порівнянні предметних множин способом утворення пар; навчилися записувати результат порівняння у вигляді нерівності; читати нерівність зліва направо та справа наліво; встановлювати істинність або хибність нерівностей. Проте, порівнюючи два числа, щоразу вдаватися до складання пар з елементів двох предметних множин дуже незручно! Сьогодні ви познайомитеся з іншим способом порівняння чисел — за допомогою числового променя.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І СПОСОБІВ ДІЇ

1. Зоровий диктант. Робота за сходинками складності: перша сходинка — назвати геометричні фігури; друга — визначити ознаку, що змінюється; третя — продовжити послідовність. [Зміна ознаки відбувається за правилом: розмір, форма, колір, розмір, форма... Має бути маленький червоний трикутник.]

2. Актуалізація сутності арифметичних дій додавання та віднімання. Які арифметичні дії ви знаєте? Що означає додати? відняти?

Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 1. Покладіть зліва на парту 3 круги, а справа — 2 прямокутники. Об’єднайте всі фігури. Покажіть усі фігури. Що означає об’єднати? Складіть відповідний вираз за допомогою карток із цифрами та знаками. Усього фігур більше чи менше, ніж окремо прямокутників? ніж окремо кругів? Скільки всього фігур? Складіть відповідну рівність. Яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало більше?

Покладіть на парту 6 прямокутників. Вилучіть (відсуньте) 4 прямокутники. Покажіть фігури, що залишилися. Що означає вилучити? Складіть відповідний вираз. Залишилось фігур більше чи менше, ніж було? Скільки фігур залишилось? Складіть відповідну рівність. Яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало менше?

Коли об’єднуємо, стає більше чи менше? А коли вилучаємо?

3. Актуалізація порядку слідування чисел у натуральному ряді. Завдання № 2 виконується колективно. Завдання № 1 із вкладки 19 учні виконують самостійно. Пригадайте, що слід зробити в подібних завданнях. Полічіть про себе і вставте пропущені числа. Перевірте роботу одне в одного.

4. Усне опитування. Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури». Завдання № 1. (продовження).

Покладіть на парту стільки кружків, скільки позначає цифра: 4, 6, 3, 2, 5, 1.

Назвіть число, яке безпосередньо йде за числом: 5, 2, 1, 4.

Назвіть наступне число до числа: 5, 1, 4, 3. Як одержати наступне число?

Назвіть попереднє число до числа: 6, 4, 2, 5, 3. Як одержати попереднє число?

Між якими числами міститься число: 2, 5, 3, 4? Здогадайтеся, на скільки попереднє число менше. На скільки наступне число більше?

5. Актуалізація знань про склад чисел 5 і 4. Завдання № 3. Самостійна робота учнів.

6. Актуалізація уявлень про числовий промінь. Завдання № 2.

Які числа пропущено на числовому промені? Що тобі відомо про ці числа?

Актуалізація порівняння предметних множин способом утворення пар

7. Завдання № 4. Учні мають порівняти числа шляхом складання пар і до кожного малюнка дібрати нерівність. Актуалізуються поняття «нерівність», уміння правильно ставити знак порівняння.

Розгляньте множини на першому малюнку. Скільки фігур у першій множині? у другій? Утворимо пари з елементів цих множин. (Учні по черзі виходять до дошки й проводять лінії між фігурами.) Що означає обведений трикутник? Доберіть до малюнка нерівність. Прочитайте її. Поясніть, чому вона відповідає малюнку...

Кожного разу вчитель звертає увагу на те, де на числовому промені розташовано менше число; більше число.

8. Завдання № 2 із вкладки 19. Виконуючи це завдання, учні коментують свої дії. Учитель звертає їх увагу на те, де на числовому промені розташовується менше число; більше число.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ I СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення зі способом порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені. Завдання № 5. Назвіть числа, які менші ніж 6. Чому ці числа менші? Назвіть числа, які більші за 6. Чому ці числа більші? (Учні мають дійти висновку, що числа, які на числовому промені розташовані зліва від даного,— менші; числа, розташовані справа від даного,— більші.)

Назвіть числа, які менші ніж 5. Чому вони менші ніж 5? Назвіть числа, які менші ніж 3. Чому вони менші? Які відомі вам числа більші за 5? Чому? Назвіть відомі вам числа, які більші за 2. Чому? Який висновок можна зробити?

2. Первинне закріплення способу порівняння чисел за їх розташуванням на числовому промені.

Завдання № 6. Самостійна робота учнів.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Формування вміння порівнювати числа за їх розташуванням на числовому промені

1. Завдання № 7. Виконуючи завдання, учні коментують свої дії.

Порівняйте числа за їх місцем у числовому ряді. Чим можемо користуватися під час порівняння? [Числовим променем.]

2. Завдання № 3 із вкладки 19. Учитель пропонує учням подивитися на роботу дівчинки.

Відшукайте в цій роботі помилки (хибні нерівності) й допоможіть ці помилки виправити — перетворити хибні нерівності на істинні. Порівняйте решту чисел.

3. Закріплення способу утворення наступного та попереднього числа. Завдання № 8. Пропоноване завдання сприяє також пропедевтиці способу додавання і віднімання числа 1.

Назвіть наступне число. Як отримати наступне число? [Слід додати 1.] Знайдіть значення виразів. Назвіть попереднє число. Як отримати попереднє число? [Слід відняти 1.] Знайдіть значення виразів.

4. Закріплення розуміння сутності додавання і віднімання. Завдання 4 із вкладки 19. Пояснення виконується колективно, далі учні закінчують роботу самостійно. Доберіть вираз до кожного малюнка. Знайдіть значення виразів перелічуванням фігур.

Покажіть дужки зі знаком питання. Що проілюстровано на кожному малюнку: об’єднання чи вилучення? Якій арифметичній дії відповідає об’єднання? вилучення? Отже, який вираз слід вибрати для кожного випадку?

Закріплення схематичної інтерпретації арифметичних дій додавання і віднімання

5. Завдання № 9. Установіть, яка схема ілюструє об’єднання. Перевірте, чи правильно складено вирази до схем. Знайдіть значення виразів. (Методика роботи над завданням аналогічна попередньому.)

V. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізналися на уроці? Чи обов’язково для порівняння утворювати пари з елементів предметних множин? Як ще можна міркувати при порівнянні? Де на числовому промені розташовуються числа, які менші ніж дане? більші за дане? Що можна сказати про наступні числа до даного числа? про попередні числа? Як одержати число, яке йде безпосередньо за даним? Як одержати число, яке йде безпосередньо перед даним? Що треба зробити, щоб показати, скільки всього? скільки залишилося? Якій арифметичній дії відповідає об’єднання елементів предметних множин? вилучення підмножини з множини? Яку арифметичну дію треба виконати, щоб одержати більше число? менше число?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити